Historie v datech - do roku 2014

11. století
Dávná minulost Telče je opředená legendami a podle jedné pověsti bylo město založeno kolem roku 1099


13. století
poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
 
14. století
1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
 
15. století
1414 Jan z Hradce založil při kostele sv. Ducha městský špitál
1423 město, nikoliv však hrad, dobyla táborská vojska vedená Janem Hvězdou z Vícemilic zvaným Bzdinka
1436 markrabě Albrecht uděluje Telči svatomartinský trh
1437 ve městě se setkal císař Zikmund Lucemburský s vyslanci papeže a basilejského církevního sněmu (18. – 20. 11.)
1458 Telč obsazena vojskem Jiřího z Poděbrad
1464 král Jiří z Poděbrad potvrzuje stará privilegia a přidává Telči mílové právo na prodej soli, vaření a prodej piva
1471 první zpráva o škole v Telči
1477 Jindřich z Hradce dává Telči místo ve vsi Šiškově na založení rybníka, z jehož výtěžku mají být napraveny škody způsobené městu za tažení vojsk Matyáše Korvína
1490 Jindřich z Hradce uděluje statuta řeznickému cechu
1498 Jindřich z Hradce dává Telči právo na odúmrť po podruzích
 
16. století
1509 Adam z Hradce postupuje Telči právo na odúmrť i na předměstích
1513 Adam z Hradce daruje Telči místo na založení rybníka Smrku, jehož výnos má být věnován na udržování městských hradeb, Adam z Hradce schvaluje společný cech ševců a koželuhů
1524 vydána statuta tkalcovskému cechu
1526 král Ludvík Jagellonský potvrzuje Telči dosavadní svobody, k nimž přidává mýto, právo skladu, míle a ortele
1530 požár zničil domy na náměstí od masných krámů ke sv. Jakubu
1531 založeny nové městské knihy
1542 zřízena v „Ulici“ při brance jatka
1543 poprvé se objevuje jméno předměstí Štěpnice, nazývající se r. 1551 také Nové město, nejčastěji pak předměstí Za Malou bránou
1549 poprvé se objevuje název předměstí Na Podolí a Na Veselí; pro obě předměstí se také vyskytuje pojmenování Za Velkou (Horní) bránou a Pod ulickou hrází
1550 osamostatnění telčského panství, jehož držení se ujímá Zachariáš z Hradce
1551 město postiženo velkým morem
1556 Zachariáš z Hradce schvaluje artikule telčských provazníků
1557 první zmínka o primátorovi v Telči
1563 vydána statuta krejčovskému cechu
1570 císař Maxmilián II. potvrzuje Telči dosavadní výsady a přidává městu čtvrtý výroční trh začínající v den po svátku Nanebevzetí P. Marie (16. 8.)
1578 vydána statuta cechu kožešníků
1579 Zachariáš z Hradce překládá městský špitál na předměstí ke kostelu Matky Boží
1587 Zachariáš z Hradce dává Telči vinný šenk a předpisy na vaření piva
1589 císař Rudolf II. stvrzuje Telči výsady a čtvrtý výroční trh překládá na den Narození P. Marie (8. 9.)
 
17. století
1601 dostává statuta společný cech kameníků, truhlářů a sklenářů
1603 dostává statuta společný cech pekařů, hrnčířů a mlynářů
1604 vymírá po meči rod pánů z Hradce a Telč přechází do majetku Slavatů z Chlumu a Košumberka
1620, 1628 Telč vypleněna císařskými vojsky
1632, 1634 Telč vypleněna vojsky Albrechta z Valdštejna
1645 město obsazeno švédským vojskem
1650 císař Ferdinand III. obnovuje městská privilegia a dává Telči nový znak a pečeť s iniciálou W (Vilém Slavata); město pak dostává také další výroční trh, trh na koně a jiný dobytek a obilní trh (4. 5.)
1651 založena v Telči jezuitská kolej
1655 vyhořela část města v okolí kostela sv. Ducha, do jehož věže uhodil blesk
1663 mezi Telčí a Vanovem postavena kaple sv. Karla Boromejského
1667 vysvěcen jezuitský kostel Jména Ježíš
1671 zřízeno jezuitské gymnázium
1672 hřbitov u kostela sv. Jakuba zrušen a nahrazen novým u kostela sv. Anny
1681 postihl město mor
1682 Jan Jáchym Slavata vydává statuta tkalcům
1691 Telč se dostává do majetku Lichtensteinů-Kastelkornů
 
18. století
1719 založena kaple Panny Marie ve Štěpnici
1720 postaven mariánský (morový) sloup na náměstí
1724 obnoven kostel sv. Vojtěcha u Studnic
1726 postaven kostel sv. Jana Nepomuckého u Krahulčí
1732 Karel VI. potvrzuje městu jeho výsady
1733 založen cech zedníků a kameníků
1747 císařovna Marie Terezie potvrzuje výsady města Telče
1761 Telč se dostává do majetku rodu Podstatských - Lichtensteinů
1765 zrušeno hrdelní právo města
1773 zrušena jezuitská kolej
1775 zřízena hlavní škola z býv. jezuitského kláštera
1781 císař Josef II. potvrzuje městská práva
1787 zaveden „Řád hašení“, postavena městská cihelna
1791 zřízen můstek přes vodní příkop do ulice Na Parkaně
1799 oslavy 700 let založení města z podnětu J. P. Bílka, písaře a historika města
 
19. století
1805 město obsazeno francouzským vojskem
1808 založena v Telči továrna na sukna Josefa Langa
1833 zbořena vnitřní část Horní brány
1834 zřízena pošta
1842 rušení hradebních zdí; před hradby u Štěpnického rybníka navezeny terasy, na nichž vznikly zahrady
1844 císař Ferdinand V. dává Telči čtrnáctidenní dobytčí trh
1846 zřízen městský pivovar na Podolí
1849 zahájen provoz jízdní pošty do Jihlavy
1850 zřízen v Telči okresní soud, Johan Wollner starostou města, do 1861
1852 otevřena v Telči reálka
1855 Telč se stala sídlem politického okresu, vznikl zde okresní úřad, do 1868
1858 Josef Vystrčil založil kotlářskou dílnu
1859 zahájen provoz jízdní pošty do Dačic
1861 František Kyjánek starostou města, do 1874
1871 reálka se stala státní školou, založen Dobrovolný sbor hasičů
1872 ustavena Občanská Beseda, založena Tělocvičná jednota Sokol
1874 Josef Sobotka starostou města, do 1880
1880 zřízen nový židovský hřbitov na Oslednicích, Alois Petzl starostou města, do 1896
1883 zrušena vojenská posádka
1885 začal vycházet čtrnáctideník Orel (vydavatel E. Šolc), od 1891 vydáván v Jihlavě
1886 souběžně se čtrnáctideníkem Orel vychází čtrnáctideník Orlice (vydavatel E. Šolc), od 1891 vydávána v Jihlavě jako Jihlavské listy
1886 v Telči založena Národní jednota pro jihozápadní Moravu; r. 1888 bylo její ústředí přeneseno do Brna, 
založeno Městské muzeum, založena Městská spořitelna
1887 založen Vzdělávací spolek Omladina
1888 Hospodářská průmyslová výstava krajinská v areálu Langovy továrny na Hradecké ul.
1889 zřízena Okresní nemocenská pokladna
1890 ustaven dělnický spolek Dobročin
1893 bývalé kasárny přeměněny na chlapeckou a dívčí školu obecnou a měšťanskou
1894 otevřena Živnostenská škola pokračovací
1896 Václav Povolný starostou města, do 1902
1897 založen Muzejní spolek, založen Okrašlovací spolek
1898 dostavěna železnice Kostelec – Telč, zřízen katastrální úřad
1899 oslavy 800 let založení města z podnětu děkana P. Aloise Hrudičky
 
20. století
1902 železnice prodloužena z Telče do Slavonic, založen Spolek včelařský, Matěj Stocker starostou města, do 1913
1903 založen Spolek pro postavení nemocnice v Telči
1904 postavena synagoga Na Parkaně
1908 založena Lidová malírna
1909 založen pěvecko hudební a divadelní spolek Smetana, od 1924 pod názvem Smetana
1912 postavena městská elektrárna na naftový pohon
1918 začal vycházet Farní věstník, vydavatel Simeon Zapletal, do 1939
1920 založena tělocvičná jednota Orel, založen sportovní klub (SK Telč), založen Klub českých turistů, vznikla Městská veřejná knihovna
1922 založena nová městská kronika, Krajinská průmyslová a hospodářská výstava na městském výstavišti v Hradecké ulici, Adolf Nechanický starostou města, do 1923
1923 – 1924 provedena pozemková reforma a zřízen zbytkový statek Telč
1923 František Peták starostou města, do 1927
1924 postavena Sokolovna
1927 Eliáš Verner starostou města, do 1938
1928 návštěva prezidenta T. G. Masaryka (13. 6.)
1929 postaven katolický dům s Orlovnou
1936 založena Masarykova letecká liga
1938 Karel Paclík starostou města, do 1941
1940 vznikl okres Telč, město sídlem okresního úřadu, do 1945
1941 obecní zastupitelstvo rozpuštěno (říjen), Petr Křepela, vládní komisař města, do 1945
1942 otevřena nová poštovní budova ve Staňkově ulici
1945 osvobození města Rudou armádou (9. 5.), Petr Křepela předsedou národního výboru, od 9. 5.do 20. 5., 
Josef Runa předsedou národního výboru, do 1946, na základě dekretu prezidenta republiky zámek a panství Telč zkonfiskovány
1946 zámek prohlášen za státní kulturní majetek, na věži sv. Jakuba zřízena Meteorologická stanice Československé armády (24. 10.), Jan Partl předsedou národního výboru, do 1948, návštěva prezidenta Edvarda Beneše (6. a 20. 7.)
1948 komunistický převrat, část členů MNV zbavena mandátu (únor), Josef Runa předsedou národního výboru (od 12. 3. do 15. 6.), František Kočí předsedou národního výboru, do 1952
1949 Telč přeřazena do okresu Třešť, zanikly všechny úřady (okr. soud, katastr. úřad, ad.)
1950 Telč zařazena mezi městské památkové rezervace, postavena nová vojenská meteorologická stanice na kopci Buzový
1952 Václav Rűckl předsedou národního výboru, do 1954
1954 Vyšla první poštovní známka s Telčí (10. 12. Krásy našich měst), Antonín Kříž předsedou národního výboru, do 1957
1956 otevřen nový školní areál v Hradecké ulici
1957 Miroslav Lojka předsedou národního výboru, do 1971
1964 vyšla poštovní známka Telč – Cizinecký ruch v Československu (19. 2.)
1966 vyšla poštovní známka Telč – Města (24. 10.)
1970 historické jádro města prohlášeno Městskou památkovou rezervaci
1971 Josef Nosek předsedou národního výboru, do 1976
1976 Antonín Němec předsedou národního výboru, do 1990
1977 začal vycházet občasník Zprávy, vydavatel MěNV Telč, do 1989
1979 postaven zimní stadion
1984 přiveden do města zemní plyn
1989 založen soubor Podjavořičan
1990 začaly vycházet Telčské listy, Jaroslav Roubínek předsedou národního výboru, od 20. 2. do 24. 11., obnovena obecní samospráva (listopad), Václav Jehlička starostou města, do 1998
1991 návštěva prezidenta Václava Havla (27. 6.), návštěva Richarda v. Weizsäckera, prezidenta SRN (9. 10.), zřízen Finanční úřad (1. 1.)
1992 historické jádro města zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (13. 12.)
1994 vyšla poštovní známka Telč – Krásy naší vlasti (18. 5.), zřízena pobočka Katastrálního úřadu (1. 7.)
1995 předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde udělil městu prapor (1. 2.), historická část Starého Města prohlášena Městskou památkovou zónou, zámek prohlášen Národní kulturní památkou
1996 na Starém Městě postaven nový Dům s pečovatelskou službou
1997 Město začalo každoročně udělovat Ceny města
1998 z daru města Belp (Švýcarsko) postavena lávka přes Ulický rybník, město má první čistírnu odpadních vod, Miloš Vystrčil starostou města, do 2001
1999 obnoveno římskokatolické děkanství v Telči (1. 7.), oslavy 900 let založení města, na Oslednicích postavena rozhledna
 
21. století
2001 postavena nová hasičská stanice na Starém Městě, Václav Jehlička starostou města, do 2002
2002 dokončena velká přístavba Gymnázia Otokara Březiny v Hradecké ulici, Roman Fabeš starostou města
2003 Telč se stala obcí s rozšířenou působností - malým okresem (1. 1.)
 
Historie v datech - do roku 20142004
Návštěva prezidenta Václava Klause (11. 5.)
Gymnázium se sloučilo se Střední odbornou školou
Postavena nová služebna Policie ČR na Starém Městě
Otevřena Městská galerie Hasičský dům
Z Motorpalu se stala Telčská strojírenská, a.s.
Rozsáhlé rekonstrukce ulic
První studenti Ekonomicko-správní fakulty MU Brno
54 nových bytů v ulici U Háje
Mgr. Václav Jehlička opět senátorem
Telč v Národní síti zdravých měst ČR
 
Historie v datech - do roku 20142005
Golfové hřiště na Šiškově mlýně
Nový tajemník MěÚ Mgr. Pavel Soukop
115 let samostatnosti TJ Sokol
Ministr kultury Vítězslav Jandák v Telči
Křest knihy Vlastivěda moravská Dačicko, Slavonicko, Telčsko
Železniční zastávka na Starém Městě
Otevřeno Přeshraniční impulsní centrum (GIZ) Mikroregion Telčsko
Masarykova univerzita zahájila přednášky pro veřejnost
Národní památkový ústav Brno koupil Lannerův dům
 
Historie v datech - do roku 20142006
Druhá nejvyšší nadílka sněhu od roku 1920
Kniha Dějiny Telče v díle místních historiků
Nová Foitova ulice
Natáčení velkofilmu Bathory
8 velkých stavebních akcí ve výši 120 mil. Kč
Oprava povrchu náměstí, archeologové kopou pod telčským náměstím
Božena Drdácká a Marie Králová oslavily 100 let
Podepsání Memoranda Regionu Renesance 20. 6. 2006 ve 20.06 hod.
60. výročí založení Mysliveckého sdružení
David Hajn mistr ČR v kroketu
Telčský dům
Opravena křižovatka u Benziny, pod sochu sv. Jana Nepomuckého uložena pamětní schránka
Senátor Václav Jehlička otevřel Roštejnskou oboru
Roman Fabeš opět starostou města, Hana Müllerová místostarostkou
Zahájila Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity Brno
 
Historie v datech - do roku 20142007
Mgr. Václav Jehlička ministrem kultury ČR
Nejteplejší leden od roku 1950
Orkán Kyrill
Pohádková Telč s rekordem 35 tis. korálků, 572 náhrdelníků
3. ročník Arts&filmu obnovil premiéru filmu Až přijde kocour za účasti režiséra Vojtěcha Jasného a Emílie Vašáryové
 


 
Historie v datech - do roku 20142008
Zámek získal obraz Na dvoře italské vily s vyobrazením telčského zámku
Telčský zámek úspěšný v anketě O nejpohádkovější hrad a zámek
Orkán Emma lámal stromy a ničil střechy
Nové vycházkové trasy Město a voda, Město a historie
Nová ubytovna pro cyklisty
Otevřen Hotel U Hraběnky
První vystoupení telčských mažoretek
Otevření Centra poraden
Opravovala se 18 m hluboká pumpa na náměstí
V orlovně skončilo kino
Telčská premiéra filmu Bathory v letním kině
Železnice oslavila 110 let
Telč etapovým městem nejdelšího štafetového běhu na světě World Harmony Run
Otevřen nový supermarket Tesco v bývalé mlékárně
 
Historie v datech - do roku 20142009
Dolnorakouská zemská výstava Horn – Raabs – Telč a 910 let od založení města
Slavnostním ohňostrojem byla zahájena Dolnorakouská zemská výstava za účasti zemského hejtmana Dr. Erwina Prölla a hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a starosty města Telče Mgr. Romana Fabeše
Dixieland Jazz Bandu bylo 20 let
Na Pohádkovém dni s Bílou paní se sešlo 800 dětí a snědly 100 litrů sladké kaše. Agentura Dobrý den Pelhřimov vyhlásila rekord – 220 Bílých paní
Nová parkoviště Na Sádkách, Na Korábě a v ulici Svatoanenské, nová dětská hřiště z projektu REILA, nové garáže a parkoviště ve dvoře polikliniky s dětským hřištěm
Z projektu Vítejte ve Starém Městě v Telči se upravují cesty Na Dlážkách i Oslednice
Natáčení pohádky Dům U Zlatého úsvitu
ZUŠ Telč oslavila 60. výročí svého založení
Na vysílači Javořice byl instalován nový anténní systém pro vysílání digitálního signálu
Zahájena rekonstrukce Univerzitního centra
Přívalové deště 1. července zaplavily Podolí
Dvoudenní oslavy 910 let od založení města - Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Od počátku k rozkvětu Telče
Dokončeny bytové domy na Dačické
David Lupač stříbrný na Mistrovství světa dorostenců v silovém trojboji v brazilském Sao Paulu
Město Telč se stalo plátcem DPH
Folklorní soubor Podjavořičan slavil 20. výročí svého založení
První sníh již 15. října
Dolnorakouskou zemskou výstavu zhlédlo za sedm měsíců 405 192 návštěvníků v Hornu, Raabsu a Telči, stala se nejúspěšnější za posledních 30 let
TV Prima odvysílala devět spotů Zrcadlo vašeho kraje z Telče
 
Křest knihy Pavla Juříka Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů2010
Výstava starých hraček v Zámecké galerii
Naučné stezky Lipky a Vítejte ve Starém Městě, bílí daňci v oboře v Lipkách
Adaptace bývalého jezuitského dispenzáře (Lannerův dům) na pracoviště Národního památkového ústavu
Bioplynová elektrárna v areálu Zemědělského družstva
Slavnostní otevření dopravního terminálu za 42 mil. Kč
Křest knihy Pavla Juříka Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů
Telč nejlepší v eurodotacích v přepočtu na obyvatele v ČR
Opravuje se Mariánský sloup
Na zámku se natáčí francouzský televizní seriál Borgiové
RNDr. Miloš Vystrčil - senátor opět z Telče
Akademie ke 120. výročí samostatné sokolské jednoty v Telči
Nové zastupitelstvo a rada města, Mgr. Roman Fabeš starostou města a Hana Müllerová místostarostkou

Částečné zatmění slunce s věží sv. Ducha 4. 1. 20112011
4. ledna bylo částečné zatmění slunce
Návštěva Normana L. Eisena, amerického velvyslance USA v ČR
Zahájení stavebních prací ve Štěpnici, stavby vědeckého centra CET 21 Akademie věd s unikátním klimatickým tunelem a odbahnění Staroměstského rybníka s archeologickým výzkumem
Sčítání lidu, domů a bytů
125 let Muzea v Telči
110 let Včelařského spolku v Telči
90 let Českého svazu zahrádkářů v Telči
40 let Klubu sportovních potápěčů Poseidon
20 let Ekoplastu Telč
20 let Společnosti přátel Kanady
Po rozsáhlé rekonstrukci z Norských fondů opět otevřeno Univerzitní centrum MU Brno
Zámek v Telči je nejkrásnější na Vysočině v soutěži čtenářů MF DNES
31. 5. ukončeno analogové televizní vysílání Javořice
Mobilní průvodce městem – nová služba nejen pro turisty
Dokončena investiční akce přístavby škol Hradecká a sportovní haly za 128 mil. Kč
Valerie Reymond, velvyslankyně Kanady v ČR po roce opět v Telči
David Lupač úspěšný na MS dorostenců a juniorů v silovém trojboji v kanadském městě Moose Jaw
Rekonstrukce střechy na sokolovně
Nově restaurovaný betlém manželů Vostrých se vrátil do muzea
Na konci roku 2011 byl počet obyvatel v Telči 5610, narodilo se 56 dětí, bylo 124 svateb na 17 místech, nejčastěji na zámku


Historie v datech - do roku 20142012
20. výročí zápisu města Telče na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (1992 - 2012)

Lannerův dům, sídlo NPÚ Telč, zrekonstruováno za více než 90 mil. Kč
ZŠ Hradecká má jednu z nejmodernějších učeben fyziky a chemie na Vysočině
Hodinář Jiří Koubík získal Cenu Ď
Česká televize odvysílala díl o Telči ze seriálu Rodinné zlato
Výstava Jízda králů v městské galerii a májka poprvé na náměstí
Letní vysílání Panorama v České televizi poprvé z Telče
Český pohár v triatlonu poprvé v Telči
Ukončeno odbahnění a rekonstrukce hráze Staroměstského rybníka
Prázdniny v Telči slaví 30 let
Slavnostní křest klimatického větrného tunelu v Centru excelence
Autobus z Telče jezdí do rakouského Raabsu
Vážná dopravní nehoda v červenci u rybníka Roštejn – zachráncům Ireně Drevňákové, Romanu Červenkovi a Jiřímu Kadlecovi poděkoval hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a získali ocenění Gentleman silnic, stříbrnou pamětní medaili Senátu PČR a Cenu města Telče
Návštěva kulturní atašé Velvyslanectví USA Sherry Keneson-Hall
20. srpna padlo historické teplotní maximum 36,7°C
110. výročí trati Telč – Slavonice
V prostoru bývalé pily v Lipkách nově otevřeno Muzeum techniky
Nová přistávací plocha pro záchranářský vrtulník v hasičském areálu
Otevřeno vědecké Centrum excelence za více než 240 mil. Kč
Rekonstrukce silnice č. I/23 ve Štěpnici
75. výročí Klubu filatelistů v Telči
Oslavy 160 let GOB a 90 let SOŠ
Natáčení historického filmu Deník Angeliky na zámku
Na konci roku 2012 byl počet obyvatel v Telči 5578, narodilo se 54 dětí a uzavřelo 134 sňatků na 19 místech

Hulava 29. 7. 20132013
Německá televize ZDF natáčí na zámku dva díly seriálu Ženy v historii a Česká a americká televize dokument o židovských památkách v Česku
Opravený kulturní dům ve Studnicích
Lanový park ve Lhotce je prvním v Mikroregionu Telčsko
29. července větrná smršť húlava poničila hřbitov u sv. Anny i okolní lesy
Staročeský, pohádkový a renesanční den se prolnuly na Historických slavnostech Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
Podnikatelé se prezentovali v rámci projektu Města v rozletu
Zážitkové parní jízdy a depo pro historické vlaky v rámci projektu DY-THA rail
Ocenění dopravního terminálu od nadace Partnerství i od Moderní obce
David Lupač je juniorským vicemistrem světa v silovém trojboji
Restaurování mariánského sloupu z Programu regenerace
Natáčení rodinné ságy Borgiů na zámku
Na výstavě Architecture week Praha je po 118 letech představen model Telče a výtvarné práce telčských dětí
Otevření nové budovy ZASTÁVky pro mládež ve Slavíčkově ulici
Rekonstrukce Hradecké ulice dokončena
Fotbalisté SK získali repliku poháru ligy mistrů UEFA
Telčské židovské památky v České televizi
Zateplování budov obou základních škol a MěÚ Na Sádkách
Koncert k 200. výročí narození největšího hudebníka telčské historie Jana Evangelisty Kypty
Na konci roku 2013 byl počet obyvatel v Telči 5493, narodilo se 53 dětí a uzavřelo 103 sňatků na 22 místech

Kruhový objezd na ulici Dačická2014
Kalendárium 2014 (PDF 1,5 MB)
25 let folklorního souboru Podjavořičan, Jana Návratová je Ženou regionu, 90 let Pěveckého sboru Smetana Telč
Městská galerie Hasičský dům zahájila 10. sezónu putovní výstavou České inspirace, výstava Dějinný zlom života lidí i na Telčsku ke 100. výročí vzniku I. světové války
Na Veteránské revue obnovený retro závod Mezi dvěma branami a český rekord 804 cyklistů na náměstí
Český pohár v olympijském triatlonu
20. ročník Francouzsko-české hudební akademie v roce české hudby
Kruhový objezd Na Hrázi a na ulici Dačická, rekonstrukce chodníků v ulicích 9. května, Hradecká a Dačická a podél nových kruhových objezdů, veřejného prostranství u MŠ Komenského, oprava hradeb, nové hřiště u Staroměstského rybníka, restaurování mariánského sloupu z Programu regenerace, autobusový záliv v ulici Hradecká
Zpřístupnění telčského podzemí
Poklepání základního kamene v Panském dvoře
Na zámku se natáčí scény pro film Emperor (Císař) s americkým hercem Adrienem Brody
David Lupač se stal mistrem světa juniorů v silovém trojboji v kategorii nad 120 kg
Studio Víkend České televize vysílá z Telče
Zvoleno nové zastupitelstvo a rada města, Mgr. Roman Fabeš starostou města a Pavel Komín místostarostou
Výstava maleb žáků ZUŠ „Až přijde kocour“ v Senátu
„Telč - bílá a krásná“ premiéra filmu Daniela Svátka a Tomáše Drdáckého
Na konci roku 2014 byl počet obyvatel v Telči 5473, z toho ve Studnicích 83, narodilo se 48 dětí a uzavřelo 116 svateb na 15 místech
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (20.02.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (07.03.2022)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč