Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Místní část Studnice

Studnice
Dříve samostatná obec 4 km severně od Telče, nyní část města Telče. Nejbližší železniční stanice Telč. Nadmořská výška 603 m. Pošta Telč, zdravotní a matriční obvod tamtéž, římskokatolická farnost Telč. Malá obec s českým obyvatelstem. V r. 1850 měla 211 obyvatel. Katastr obce měl v r. 1900 výměru 438 ha. V současné době má 27 domů a 65 obyvatel.

Poloha

Obec severně od Telče leží v jižní části Třešťské pahorkatiny, která na západě lemuje nižší Dačickou sníženinu. Typické jsou zde právě nízké pahorky a hřbítky, které vystupují nad jinak plochý povrch krajiny. Bezprostředně při severním okraji obce se zvedá vršek Studnické Ostražky 642 m n. m. Nejvyšší je na západě, mezi Doupím a Vanůvkem ležící, téměř severojižní hřbet Hory 650 m n. m. Jeho severní část již leží v povodí Třešťského potoka. Nižší hřbet s kostelem sv. Vojtěcha vybíhá k jihovýchodu a východním směrem odtud povrch sestupuje k Dačické sníženině a k údolí Moravské Dyje.

Název obce
Jméno vzniklo jako plurál k apelativu studnicě či zdrobnělina k studně a znamenalo místo, kde jsou studánky nebo studně. Názvy obce v pramenech: 1356 ze Studnicz, 1678 Studnitz, 1718 a 1798 Studnitz, 1846 a 1872 Studnitz, Studnice.

PečeťPečeť rychty studnické z 18. stol.
Ves byla součástí rychty studnické a používala v 18. století její pečeť. Pečeť o průměru 17 mm má v pečetním poli na štítě zobrazeného stojícího medvěda držícího v tlapách písmeno M a nad ním koruna, štít je ozdoben rostlinnými rozvilinami, nad ním v opise kapitálou nápis: R. STVDNICKA, přičemž písmeno D je obráceno.

Historický vývoj
Ves se poprvé připomíná v písemných pramenech v r. 1356, kdy se uvádí Hoch a jeho manželka Klára ze Studnice. Od r. 1463 byla ves již součástí telečského statku a zůstala jí až do r. 1849.
Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo ve Studnicích 15 usedlostí a všechny zůstaly po dobu války osazeny. Ve vsi bylo 5 láníků, 9 pololáníků a 1 domkář s půdou.
Podle Tereziánského katastru moravského bylo na rustikálu ve Studnicích 569 měř. Orné půdy, 5,6 měř. Zahrad a 10 měř. Pustin. Z luk bylo ročně 36 a tři čtvrtě fůry sena, les měl 7,4 měř., z rybníků bylo 14 kop štik. Ve vsi bylo 13 sedláků, kteří robotovali se 2 voly 6 dnů a 2 chalupníci s 1 pěším 1 den v týdnu.
Podle oceňovacího operátu žilo r. 1843 ve Studnicích 172 obyvatel, z toho 88 mužů a 84 žen ve 24 domech a 29 domácnostech. Z nich se živilo 13 zemědělstvím, 8 živnostmi, vedle 7 nádeníků. Ve vsi žilo 6 láníků se 40 až 70 jitry půdy, 6 třičtvrtěláníků se 30 až 40 jitry, 1 pololáník se 30 jitry, 1 čtvrtláník se 25 jitry a 10 domkářů bez půdy. Choval se zde 1 kůň, 48 volů, 43 krav, 38 obyčejných ovcí a 19 vepřů. Průměrný stav dobytka u větších usedlostí byl 4 voli, 3 krávy, 2 kusy mladého dobytka, 2 ovce a 2 vepři. Desátky se odváděly panství Telč a faře tamtéž. Ze Studnic se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Byl zde 1 dům pojištěný proti ohni. Z uvedených živností zde byli 3 ševci, 2 tkalci, 3 krejčí a 1 kovář.

Správní začlenění obce od r. 1850
Do r. 1849 byly Studnice součástí panství Telč v Jihlavském kraji. V letch 1850 až 1855 byly podřízeny politické pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích a v soudní správě Okresnímu soudu v Telči. Po vzniku smíšených okresních úřadů s politickou a soudní pravomocí byly v letech 1855 až 1868 podřízeny Okresnímu úřadu v Telči. Když byly r. 1869 veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátily se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích, od r. 1919 okresní správu politickou od r. 1929 okresní úřad tamtéž a v soudnictví pod Okresní soud v Telči. Po osvobození v květnu 1945 náležely pod Okresní národní výbor v Dačicích a Okresní soud v Teči. Při územní reorganizaci r. 1949 byly připojeny pod správní okres Třešť a v jeho rámci pod nově vzniklý Jihlavský kraj. Při další územní reorganizaci v polovině r. 1960 byly připojeny pod správní okres Jihlava a Jihomoravský kraj až do zrušení Okresního úřadu v Jihlavě koncem r. 2002. V r. 1980 byly Studnice připojeny pod město Telč. Od r. 2003 spadají pod pověřený Městský úřad v Telči v samosprávném Kraji Vysočina. V soudnictví náležela obec do poloviny r. 1960 pod Okresní soud v Třešti, poté pod Okresní soud v Jihlavě.

Statistika počtu domů a obyvatel
V r. 1880 měla obec 24 domů a 156 obyvatel, r. 1900 26 domů a 167 obyvatel, r. 1921 27 domů a 179 obyvatel, r. 1930 27 domů a 150 obyvatel, r. 1947 26 domů a 132 obyvatel, r. 1950 26 domů a 107 obyvatel, r. 1970 19 domů a 82 obyvatel, r. 1982 19 domů a 63 obyvatel.

Vývoj obce do konce 20. století
Ve 2. polovině 19. A v 1. Polovině 20. Století se většina obyvatelstva obce živila zemědělstvím. V r. 1900 byla výměra hospodářské půdy obce 428 ha. Živnosti r. 1911: 1 nálevce piva a kořalky a 1 obchodník se smíš. zbožím. Živnosti r. 1924: 1 hostinský, 1 kovář, 1 krejčí, 12 hosp. rolníků. Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno r. 1937. JZD vzniklo v 50. letech 20. Stol., r. 1974 bylo sloučeno do JZD Sedlejov. Nyní převládající zaměstnání: zemědělství, v obci soukromí zemědělci.

Spolky
V obci působily: Katolický zemědělský spolek (1922).

Památky a pamětihodnosti obce

Pozdě gotický kostel sv. Vojtěcha z konce 15. stol., přestavěný r. 1724 a v r. 1897. Je s ním spojená pověst o návštěvě sv. Vojtěcha. V okolí pohřbeni francouzští vojáci z napoleonských válek. Boží muka u silnice do Třeště. Pozemkové knihy od r. 1827 v MZA Brno, matriky od r. 1635 tamtéž, urbář z r. 1577 v SOA Třeboň.

Zdroj: Vlastivěda moravská Dačicko, Slavonicko, Telčsko a Wikipedie

Kostel svatého VojtěchaKostel sv. Vojtěcha
První známá písemná zmínka o stavbě je uvedená ve vizitační knize děkanství telčského z roku 1668. Kostel však podle dendrochronologického datování krovu pochází nejspíše již z roku 1517. I přes četné pozdější úpravy si kostel dochoval výraz stavby z počátku renesančního období.
Nevelký kostelík sv. Vojtěcha s neobvyklým kamenným sloupovým přístřeškem před vchodem stojí při silnici z Telče do Třeště u obce Studnice. Dendrochronologicky je doložena větší oprava krovu a stropu lodi na počátku 60. let 17. století, v období, kdy telčské panství spravovala zbožná Františka Slavatová z Meggau. V letech 1724–1730 zde podle zápisů v děkanské knize proběhla oprava stropu a kůru. Kostel získal novou střechu s věžičkou. Náklady na stavební úpravy nesl tehdejší majitel panství František Antonín hrabě z Liechtensteina-Kastelkornu. Opravy jsou zmiňovány ještě v letech 1855, 1869 a 1897, kdy bylo slaveno 900. výročí umučení patrona kostela sv. Vojtěcha. V roce 1925 poškodil stavbu blesk. Následné opravy byly dokončeny až v roce 1932. Tehdy byly v kostele také instalovány nové lavice. Původně latinské verše telčského kaplana Josefa Jana Nepomuka Olivy z roku 1785 v překladu mrákotínského kantora Jeronýma Czoka z roku 1806 popisují kostelík následovně: „Místo ono ozdobuje, Mezi lesem se spatřuje, Kostelíček dost krásný“.
Zdroj: www.dedictvivysociny.cz


Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Telče dne 2. 3. 2015 UZ 31-17/3/2015
Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s § 117 a § 120 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění osadní výbor v místní části města Telče Studnice v počtu 5 členů ve složení:
Předseda: Roman Neuwirt
Členové: Jan Staněk, Miroslav Mařík, František Krejčí, Vít Tetour


Kulturáček ve Studnicích ožil
První červen je nejenom Dnem dětí, ale letos to byl i sváteční den pro naši místní část Studnice. Společně s oslavou Dne dětí byl totiž Studnickým oficiálně předán do užívání i opravený kulturáček. Na jeho rekonstrukci se podařilo sehnat za pomoci Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko dotaci z programu Leader. A tak se skoro za půl milionu korun vyměnila okna, opravily omítky, podlaha, vybudovalo se nové sociální zařízení a nakoupilo se i vybavení pro děti i dospělé.
Já si ohromně vážím jedné věci. Od samého počátku při opravě perfektně fungoval společný tým – odbor rozvoje městského úřadu – stavební firma Zelený – osadní výbor Studnice. A hlavně pro domácí se stavba stala „srdeční záležitostí“. Již v minulých letech se podařilo Studnickým za pomoci města vybudovat klubovnu. A nyní dostali i sál na větší akce.
A ten sál při zahájení praskal ve švech. Zastoupení měly snad všechny rodiny z obce. Bouřlivý potlesk sklidilo vystoupení místních dětí. Líbila se i pohádka divadelního souboru z telčského Domu dětí. A stoly se prohýbaly pod dobrotami, které napekly místní hospodyňky.
Poděkování patří spoustě lidí. Za všechny bych jmenoval Vladimíra Švece, který jako vždy stál za celým projektem, Jana Staňka a Romana Neuwirta, bývalého a současného předsedu osadního výboru ve Studnicích, a Jana Hejdu, který stál v čele party pomocníků, kteří na kulturáčku odvedli spoustu práce. A že jejich práce měla význam, je vidět nejenom na samotné budově, ale hlavně na jejím využití.
Roman Fabeš pro Telčské listy 07/2013

Obyvatelé místní části Studnice získali OCENĚNÍ MĚSTA TELČE ZA ROK 2013 za pomoc při rekonstrukci kulturního domu a za péči o obec Studnice.

Studnice v Telčských listech 08/2015
První zmínka o obci 1356
Nadmořská výška 603 m n.m.
Počet obyvatel Studnice 83

Na počátku devadesátých let měla Telč 14 místních částí, tehdejší terminologií integrovaných obcí. Dnes má jedinou, Studnice. V seriálu, ve kterém představujeme obce Mikroregionu Telčsko, tak děláme výjimku. Nehovořím se starostou obce, ale s předsedou osadního výboru Romanem Neuwirtem. Rozhovor nemůže začít jinak než otázkou: Proč nejsou Studnice samostatné? „Těžko se k tomu mohu vyjádřit. V roce 1990, kdy se samospráva do obcí vracela, jsem tady nežil. Nyní nám to již zákon o obcích neumožňuje (obec, která se chce osamostatnit, musí mít nejméně tisíc obyvatel, pozn. redakce), tak je zbytečné o tom hovořit.“ Přesto se k tématu samostatnosti v rozhovoru několikrát vracíme. Na soužití s daleko větší Telčí si Roman Neuwirt nestěžuje. Věcně konstatuje: „Pokud něco chceme, musí vyjít iniciativa od nás a musíme za tou myšlenkou jít. Nemůžeme spoléhat na to, že to napadne úředníky na telčské radnici. A logicky to trvá o trochu déle, než kdybychom byli samostatnou obcí.“ Důkazem, že Telč není ke Studnicím macechou, je opravený objekt víceúčelové budovy. Je v ní společenská místnost s klubovnou hasičů a kancelář osadního výboru. Rekonstrukci financovalo město, ale velkou pomocí byla aktivita místních brigádníků v čele s Janem Hejdou. Podobně to bylo a je s údržbou a opravami místních komunikací a veřejných prostranství v obci. Často vzpomínaným negativem přičlenění malých obcí k větším sídlům je to, že „vypadnou“ z různých databází a seznamů. Hledat kdysi samostatné obce, dnes místní části, na internetu je často oříšek. Jako by nebyly. Neznamená to ale, že nežijí. Právě Studnice to dokazují. Roman Neuwirt vypočítal, že mezi 80 obyvateli Studnic je 20 dětí školního a předškolního věku. Tedy jedna čtvrtina. Tomu odpovídá i zdejší život. Pečení a zdobení vánočních perníčků pod vedením paní Vlasty Přibylové, besídky pro děti, které organizují Hana Krejčová a Helena Vítů, výroba adventních věnců, to jsou jen namátkou vyjmenované akce zdejších žen. Jako nepatřičná byla má otázka na Mikuláše. Ve Studnicích je obecní, který s doprovodem obejde všechny zdejší děti, samozřejmostí. Mladí, především ti odrostlejší, péči obci odvádějí. Svědčí o tom desítka pohárů za úspěchy zdejšího družstva v malé kopané a poháry hasičů. Byť jen z okrskových soutěží, jak skromně poznamenává R. Neuwirt. Z infrastruktury obce jsem již zmínil místní komunikace, hovořit ve Studnicích o vodovodu by byl protimluv. Plynofikace je téma, které dodnes budí rozpaky. Pro Telč se její realizace zdála velkou investicí vzhledem k počtu zájemců o připojení v době, kdy téma bylo aktuální. Čas ale všechno mění. Ti, co tvrdili, že plyn nepotřebují, zestárli a raději by ovládali plynový kotel. Pro další je tohle médium stále příliš drahé. „Okolní obce plyn mají, postupně se vyrovnaly i se zadlužením, které si plynofikace vyžádala. Kdybychom byli samostatní, tak by zde plyn byl. Ale je to zase jen kdyby,“ konstatuje Roman Neuwirt. A s velkou nadsázkou dodává: „Až to jednou bude možné, máme pro samostatnost všechny podmínky. Zvonička na návsi vypadá jako kaplička, máme vyhlášený poutní kostel sv. Vojtěcha, jediný zasvěcený tomuto světci v brněnské diecézi, na Ostrážce podzemní vojenský objekt, jaký nemá ani Telč, a disponujeme místem pro svatby, svatebním kopcem, o kterém jste v Telčských listech již psali.“ Zatím ale samostatnost Studnic není na dohled. Naopak, aktivní sousedský život obce je skutečností.
/z/ Telčské listy 08/2015


VLOŽIL: Ilona Jeníčková (26.05.2015) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (29.07.2015) Terezie Veselá (21.07.2015)

Město a samospráva

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

21.11.2019 - 11.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020, Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2021 - 2023 (PDF 96 kB)

21.11.2019 - 11.12.2019

Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko konanou 11. 12. 2019 (PDF 206 kB)

20.11.2019 - 06.12.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Obec Sedlejov (PDF 182 kB)

19.11.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 24/2019 (PDF 50 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Plán investic na r. 2020 (PDF 184 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Pozvánka na 65. řádnou valnou hromadu, dne 3. 12. 2019 (PDF 336 kB)

15.11.2019 - 12.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 12. - Telč - Staré Město (PDF 100 kB)

14.11.2019 - 04.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 12 - Telč, ul. Kostelnomyslovská, Polní (PDF 99 kB)

13.11.2019 - 27.11.2019

Usnesení z 26. schůze rady města dne 6. 11. 2019 (PDF 47 kB)

Aktuality

22.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 22.11.2019více

19.11.2019

Informace o počasívíce

18.11.2019

Obnova lesa na Vysočině, listopad 2019více

15.11.2019

Telčské listy Listopad 2019více

12.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 12.11 .2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5920 návštěvníků, od otevření expozice 35235 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 00:45:03

  Teplota vzduchu:
  6,7 °C
  Rychlost větru:
  4,8 km/h
  Tlak vzduchu:
  1010,8 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE