Zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

1. Název
2. Důvod a způsob založení
Povinný subjekt vznikl nabytím účinnosti zákona č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990.
Ve své činnosti se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dalšími zákony a nařízeními, které činnost povinného subjektu upravují nebo se jí dotýkají.
 
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
 
4.1 Kontaktní poštovní adresa
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla
4.5 Adresa internetové stránky
4.6 Adresa e-podatelny
4.7 Další elektronické adresy
Kontaktní adresy

4.8 Datová schránka
Kontaktní adresy
 
5. Případné platby lze poukázat
Název banky: ČS, a. s.
Číslo účtu: 1466015399/0800
 
6. IČ
00286745
 
7. DIČ
CZ00286745
 
8. Dokumenty
 
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
Ústní žádost o informaci lze podat na každém pracovišti městského úřadu. Nebude-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou, je třeba podat žádost písemně (§13, odst. 2 zák. č.106/99 Sb.). Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa, příp. datová schránka.  Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána výše stanoveným způsobem, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Postup při vyřizování písemných žádostí o informace povinným subjektem:
- V případě, že žádost není srozumitelná, nebo je velmi obecná apod., vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti o její upřesnění (§ 14, odst. 3, písm a) zák. č.106/99 Sb.)
- Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne (§ 6 zák. č.106/99 Sb.). Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí zveřejněné informace, se považuje za nové podání žádosti (§ 14, odst. 1 zák. č.106/99 Sb.).
- V případě, že požadované informace se nevztahují k činnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli (§14, odst. 3, písm. b) zák. č.106/99 Sb.)
- Lhůty pro vyřízení žádosti (písemně, nahlédnutím do spisu, rozhodnutím apod.): 15 dnů, v závažných důvodech lze lhůtu o 10 dnů prodloužit (v podrobnostech viz § 14 a § 20 zák. č.106/99 Sb.)
 
10. Příjem žádostí a další podání

            10. 1 Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a                    povinnostech osob
            viz. 9 Žádosti o informace

            10.2 Opravné prostředky
Proti rozhodnutí Městského úřadu Telč lze podat odvolání prostřednictvím odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvolání učiněné písemně lze podat:
1. poštou na adresu: Městský úřad Telč - nám. Zachariáše z Hradce 10 - 588 56 Telč 
2. osobně na podatelně Městského úřadu Telč 
Odvolání učiněné ústně do protokolu lze podat u příslušného odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.

            10.3 Formuláře
            Elektronické formuláře
 
           10.4 Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
           Portál veřejné správy
 
11. Předpisy
 
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
- další zákony a právní předpisy podle druhu odborné činnosti
 
11.2 Vydané právní předpisy
12. Úhrady za poskytování informací
 
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
- přímé mzdy 136,-- Kč/hod.
Pokud si vyhledání a poskytnutí informace vyžádá kratší čas než ½ hodiny, sazba se nepoužije.
- kopírování
A4 jednostranné 3,-- Kč/kus
A4 jednostranné barevné 8,-- Kč/kus
A4 oboustranné 4,-- Kč/kus
A3 jednostranné 5,-- Kč/kus
A3 jednostranné barevné 15,-- Kč/kus
A3 oboustranné 8,-- Kč/kus
- tisk černobílý 
A4 jednostranný 3,-- Kč/kus
- přepis stránky 50,-- Kč
- získání informace prostřednictvím internetu v IS
1 min. 2,-- Kč (min. 12,-- Kč)
- poštovné – dle prokazatelných nákladů dle tarifů České pošty
- telefonní spojení – dle prokazatelných nákladů dle tarifů příslušného operátora
- cestovní náklady – dle prokazatelných nákladů dle §151 a násl. Zákoníku práce v platném znění
- správní poplatek – dle Zákonu 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
 
V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli výše konkretizovanou oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady v hotovosti, příp. bezhotovostním převodem. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
 
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu není uplatňováno.
 
13. Licenční smlouvy
Tato forma omezení při poskytování informací není povinným subjektem uplatňována.
 
13.1 Vzory licenčních smluv
           Město Telč v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv.
 
13.2 Výhradní licence
           Město Telč v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

          
14.1 Rozsudky
          Soudem nebyl řešen žádný případ ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

          14.2 Výdaje na soudy
          Soudem nebyl řešen žádný případ ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 
Další povinně zveřejňované informace
Databáze poskytnutých jednotlivých informací

Ochrana osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation)
Pro obec Telč, ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je jmenován pověřenec:

FairData Professionals a.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1 – Nové Město
kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jana Duchková
e-mail:
poverenec@telcsko.cz
tel. 255 000 376

Veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi

19 dokumentů

Výroční zpráva za rok 2003
   25 kB

106_vz_2003

Výroční zpráva za rok 2004
   25 kB

106_vz_2004

Výroční zpráva za rok 2005
   25 kB

106_vz_2005

Výroční zpráva za rok 2006
   24 kB

106_vz_2006

Výroční zpráva za rok 2007
   52 kB

106_vz_2007

Výroční zpráva za rok 2008
   76 kB

106_vz_2008

Výroční zpráva za rok 2009
   278 kB

106_vz_2009

Výroční zpráva za rok 2010
   92 kB

106_vz_2010

Výroční zpráva za rok 2011
   32 kB

106_vz_2011

Výroční zpráva za rok 2012
   37 kB

106_vz_2012

Výroční zpráva za rok 2013
   33 kB

106_vz_2013

Výroční zpráva za rok 2014
   155 kB

106_vz_2014

Výroční zpráva za rok 2015
   198 kB

106_vz_2015

Výroční zpráva za rok 2016
   331 kB

106_vz_2016

Výroční zpráva za rok 2017
   301 kB

106_vz_2017

Výroční zpráva za rok 2018
   288 kB

106_vz_2018

Výroční zpráva za rok 2019
   24 kB

106_vz_2019

Výroční zpráva za rok 2020
   24 kB

106_db_2020

Výroční zpráva za rok 2021
   258 kB

106_vz_2021

16 dokumentů

Databáze poskytnutých informací 2008
   56 kB

106_db_2008

Databáze poskytnutých informací 2009
   43 kB

106_db_2009

Databáze poskytnutých informací 2010
   50 kB

106_db_2010

Databáze poskytnutých informací 2011
   53 kB

106_db_2011

Databáze poskytnutých informací 2012
   58 kB

106_db_2012

Databáze poskytnutých informací 2013
   49 kB

106_db_2013

Databáze poskytnutých informací 2014
   258 kB

106_db_2014

Databáze poskytnutých informací 2015
   55 kB

106_db_2015

Databáze poskytnutých informací 2016
   248 kB

106_db_2016

Databáze poskytnutých informací 2017
   256 kB

106_db_2017

Databáze poskytnutých informací 2018
   50 kB

106_db_2018

Databáze poskytnutých informací 2019
   231 kB

106_db_2019

Databáze poskytnutých informací 2020
   233 kB

106_db_2020

Databáze poskytnutých informací 2021
   236 kB

106_db_2021

Databáze poskytnutých informací 2022
   481 kB

106_db_2022

Databáze poskytnutých informací 2023
   468 kB

106_db_2023

VLOŽIL: Ilona Jeníčková (20.02.2012) , UPRAVIL: Administrator (03.08.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč