Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Oznámení podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Povinným subjektem podle § 2 zákona č. 106/99 Sb. (dále jen zák.) je Město Telč. Praktickou realizaci zákona zajišťuje Městský úřad Telč.
 
2. Zveřejňované informace podle § 5 zák. č.106/99 Sb.,:
 
a) Povinný subjekt vznikl nabytím účinnosti zákona č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení),
dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990.
Ve své činnosti se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dalšími zákony a nařízeními, které činnost povinného subjektu upravují nebo se jí dotýkají.
 
b) Organizační struktura povinného subjektu je dána platným organizačním řádem, v grafické podobě jeho přílohou č. 1, která je rovněž součástí tohoto oznámení.
Ústní žádost o informaci lze podat na každém pracovišti městského úřadu. Nebude-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou, je třeba podat žádost písemně (§13, odst. 2 zák.). Písemná žádost se podává na podatelně MěÚ. Lze ji také podat poštou nebo telekomunikačním zařízením. V případě, že je žádost podána telekomunikačním zařízením musí ji žadatel doručit do tří dnů ode dne podání v písemné podobě. Z žádosti musí být zřejmě, kterému povinnému subjektu je určena a kdo ji činí (§14 odst. 2 zák.).
 
c) Proti rozhodnutí povinného subjektu se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 15, odst. 4 zák.).
 
d) Postup při vyřizování písemných žádostí o informace povinným subjektem:
- V případě, že žádost není srozumitelná, nebo je velmi obecná apod., vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti o její upřesnění (§ 14, odst. 3, písm a) zák.)
- Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne (§ 6 zák.). Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí zveřejněné informace, se považuje za nové podání žádosti (§ 14, odst. 1 zák.).
- V případě, že požadované informace se nevztahují k činnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli (§14, odst. 3, písm. b) zák.)
- Lhůty pro vyřízení žádosti (písemně, nahlédnutím do spisu, rozhodnutím apod.): 15 dnů, v závažných důvodech lze lhůtu o 10 dnů prodloužit (v podrobnostech viz § 14 a § 20 zák.)
 
e) Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
- další zákony a právní předpisy podle druhu odborné činnosti
- vyhlášky a nařízení Města Telče, jejichž aktuální seznam je zveřejněn na úřední desce
 
Vyhlášky a nařízení města jsou k dispozici na Informačním středisku MěÚ, zákony a další právní předpisy na odboru vnitřních věcí MěÚ v úřední dny (pondělí a středa) od 8. 00 do 17.00 hodin.
 
f) Sazebník úhrad za poskytování informací
- přímé mzdy 136,--Kč/hod.
Pokud si vyhledání a poskytnutí informace vyžádá kratší čas než ½ hodiny, sazba se nepoužije.
- kopírování
A4 jednostranné 3,--Kč/kus
A4 jednostranné barevné 8,--Kč/kus
A4 oboustranné 4,--Kč/kus
A3 jednostranné 5,--Kč/kus
A3 jednostranné barevné 15,-- Kč/kus
A3 oboustranné 8,--Kč/kus
- tisk černobílý 
A4 jednostranný 3,--Kč/kus
- přepis stránky 50,--Kč
- získání informace prostřednictvím internetu v IS
1 min. 2,--Kč (min. 12,-Kč)
- poštovné – dle prokazatelných nákladů dle tarifů České pošty
- telefonní spojení –dle prokazatelných nákladů dle tarifů Českého Telecomu
- cestovní náklady – dle prokazatelných nákladů dle §151 a násl. Zákoníku práce v platném znění
- správní poplatek – dle Zákonu 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
 
V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli výše konkretizovanou oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady v hotovosti, příp. bezhotovostním převodem. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
 
g) Výroční zpráva
Výroční zprávu dle § 18 zákona vypracuje tajemník MěÚ v součinnosti s příslušnými odbory a centrální evidencí žádostí. Po projednání v Radě města bude zpráva zveřejněna na úřední desce, ve zpravodaji vydávaném Městem Telč a na Internetu.
 
Mgr. Roman Fabeš, starosta města
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (20.02.2012)

Město a samospráva

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

15.11.2019 - 12.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 12. - Telč - Staré Město (PDF 100 kB)

14.11.2019 - 04.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 12 - Telč, ul. Kostelnomyslovská, Polní (PDF 99 kB)

13.11.2019 - 27.11.2019

Usnesení z 26. schůze rady města dne 6. 11. 2019 (PDF 47 kB)

13.11.2019 - 16.12.2019

Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" - Rozpočet na r. 2020 + Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2023 (PDF 89 kB)

13.11.2019 - 16.12.2019

Pozvánka na Valnou hromadu č. 2/2019 Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" konanou dne 16. 12. 2019 (PDF 34 kB)

12.11.2019 - 28.11.2019

Valná hromada svazku obcí Česká inspirace 28. 11. 2019 (PDF 76 kB)

12.11.2019 - 27.12.2019

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, 4. 11. 2019 (PDF 60 kB)

12.11.2019 - 27.12.2019

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města dne 4. 11. 2019 (PDF 46 kB)

12.11.2019 - 30.11.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29. 11. - Telč - Podolí a Staré Město (PDF 101 kB)

Aktuality

15.11.2019

Telčské listy Listopad 2019více

12.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 12.11 .2019více

12.11.2019

Uzavření registru řidičů ve dnech 19. - 20. 11. 2019více

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

24.10.2019

Představení návrhu územní studie pro lokalitu Na Posvátnévíce

23.10.2019

Studie proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu Telčskovíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5931 návštěvníků, od otevření expozice 35246 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 00:23:03

  Teplota vzduchu:
  7,3 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1014,2 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE