Oznámení podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Povinným subjektem podle § 2 zákona č. 106/99 Sb. (dále jen zák.) je Město Telč. Praktickou realizaci zákona zajišťuje Městský úřad Telč.
 
2. Zveřejňované informace podle § 5 zák. č.106/99 Sb.,:
 
a) Povinný subjekt vznikl nabytím účinnosti zákona č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení),
dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990.
Ve své činnosti se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dalšími zákony a nařízeními, které činnost povinného subjektu upravují nebo se jí dotýkají.
 
b) Organizační struktura povinného subjektu je dána platným organizačním řádem, v grafické podobě jeho přílohou č. 1, která je rovněž součástí tohoto oznámení.
Ústní žádost o informaci lze podat na každém pracovišti městského úřadu. Nebude-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou, je třeba podat žádost písemně (§13, odst. 2 zák.). Písemná žádost se podává na podatelně MěÚ. Lze ji také podat poštou nebo telekomunikačním zařízením. V případě, že je žádost podána telekomunikačním zařízením musí ji žadatel doručit do tří dnů ode dne podání v písemné podobě. Z žádosti musí být zřejmě, kterému povinnému subjektu je určena a kdo ji činí (§14 odst. 2 zák.).
 
c) Proti rozhodnutí povinného subjektu se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 15, odst. 4 zák.).
 
d) Postup při vyřizování písemných žádostí o informace povinným subjektem:
- V případě, že žádost není srozumitelná, nebo je velmi obecná apod., vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti o její upřesnění (§ 14, odst. 3, písm a) zák.)
- Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne (§ 6 zák.). Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí zveřejněné informace, se považuje za nové podání žádosti (§ 14, odst. 1 zák.).
- V případě, že požadované informace se nevztahují k činnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli (§14, odst. 3, písm. b) zák.)
- Lhůty pro vyřízení žádosti (písemně, nahlédnutím do spisu, rozhodnutím apod.): 15 dnů, v závažných důvodech lze lhůtu o 10 dnů prodloužit (v podrobnostech viz § 14 a § 20 zák.)
 
e) Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
- další zákony a právní předpisy podle druhu odborné činnosti
- vyhlášky a nařízení Města Telče, jejichž aktuální seznam je zveřejněn na úřední desce
 
Vyhlášky a nařízení města jsou k dispozici na Informačním středisku MěÚ, zákony a další právní předpisy na odboru vnitřních věcí MěÚ v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 do 17.00 hodin.
 
f) Sazebník úhrad za poskytování informací
- přímé mzdy 136,--Kč/hod.
Pokud si vyhledání a poskytnutí informace vyžádá kratší čas než ½ hodiny, sazba se nepoužije.
- kopírování
A4 jednostranné 3,--Kč/kus
A4 jednostranné barevné 8,--Kč/kus
A4 oboustranné 4,--Kč/kus
A3 jednostranné 5,--Kč/kus
A3 jednostranné barevné 15,-- Kč/kus
A3 oboustranné 8,--Kč/kus
- tisk černobílý 
A4 jednostranný 3,--Kč/kus
- přepis stránky 50,--Kč
- získání informace prostřednictvím internetu v IS
1 min. 2,--Kč (min. 12,-Kč)
- poštovné – dle prokazatelných nákladů dle tarifů České pošty
- telefonní spojení –dle prokazatelných nákladů dle tarifů Českého Telecomu
- cestovní náklady – dle prokazatelných nákladů dle §151 a násl. Zákoníku práce v platném znění
- správní poplatek – dle Zákonu 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
 
V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli výše konkretizovanou oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady v hotovosti, příp. bezhotovostním převodem. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
 
g) Výroční zpráva
Výroční zprávu dle § 18 zákona vypracuje tajemník MěÚ v součinnosti s příslušnými odbory a centrální evidencí žádostí. Po projednání v Radě města bude zpráva zveřejněna na úřední desce, ve zpravodaji vydávaném Městem Telč a na Internetu.
 
Mgr. Vladimír Brtník, starosta města
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (20.02.2012) , UPRAVIL: Iva Slatinská (16.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč