Zhejral (Klatovec)

Rybník Zhejral (někdy též Zejhral), rašeliniště a rašelinné louky na jeho severním a západním břehu 1 km východně od obce Klatovec.

Katastrální územi: Klatovec

Výměra: 26,99 ha

Nadmořská výška: 675 - 696 m

Vyhlášeno: 1982


Předmětem ochrany je rozsáhlý soubor zachovalých společenstev vrchovinného oligotrofního rybníka, rákosin, rašelinišť, rašelinných luk, smilkových pastvin a iniciálních olšin v Jihlavských vrších. Spolu s navazujícím okolím představuje rybník krajinný segment s vysokou ekologickou a estetickou hodnotou.


Květena:

Vegetace území je relativně pestrá a zastoupení jednotlivých rostlinných společenstev je závislé především na výšce hladiny podzemní vody. V eulitorálu s uplatňují prosty zevaru vzpřímeného (Sparganium erectum) a přesličky poříční (Equisetum fluviatile). Dále od břehů rybníka se nacházejí vlhké pcháčové louky a minerotrofní ostřicové louky. Z typických a ohrožených druhů zde rostou např. bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ostřice dvoumužná (Carex diandra), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) aj. Poblíž okraje lesa na severovýchodním břehu rybníka roste ojediněle suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Na sušších stanovištích na západním okraji území se nacházejí společenstva smilkových pastvin s hadím mordem nízkým (Scorzonera humilis). Roztroušené skupiny dřevin jsou tvořeny především vrbou ušatou (Salix aurita) a v. popelavou (S. cinerea). Hráz rybníka je lemována smíšeným různověkým porostem dřevin, v podrostu lze nalézt zimolez černý (Lonicera nigra), vzácně i dřípatku horskou (Soldanella montana). Na východním břehu rybníka a pod hrází (již mimo chráněné území) roste také rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a tolije bahenní (Parnassia palustris).


Zvířena:

V posledních letech zde proběhl intenzivní entomologický výzkum, jehož výsledkem jsou údaje o výskytu pěti set druhů motýlů. Podstatnou část představují duhy rašelinišť, podmáčených luk a bažin. K nejcharakterističtějším z nich patří tyrfofilní makadlovka Neofaculta infernella, obaleč dvousečný (Olthereutes bipunctanus), obaleč Apotomis sauciana, píďalka mokřadní (Eulithis testata), můřička rašelinná (Hypenodes humidalis) a dřevobarvec brusnicový (Lithomoia solidaginis). Zcela charakteristickými druhy pro chráněné území jsou obaleč Ancylis geminana a píďalka rudokřídlá (Hydriomena ruberata), troficky vázané na různé druhy vrb a vzácná osenice Dahlova (Diarsia dahlii), která vyhledává krovinaté biotopy vyšších poloh. Mělké zarostlé litorály rybníka jsou biotopem četných druhů obojživelníků. Vyskytují se zde skokan ostronosý (Rana arvalis), s. krátkonohý (R. lessonae), s. hnědý (R. temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea) aj. Typická pro )zemí je ptačí fauna rašelinných luk a mokřadů. Žijí zde bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Antheus pratensis), svrčilka zelená (Locustella naevia), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) a další. Systematický mammalogický průzkum prokázal výskyt 32 druhů savců. Za zmínk stojí výskyt rejsci černého (Neomys anomalus), hraboše mokřadního (Microtus agrestis), myšky drobné (Micromys minutu), plšíka lískového (Muscardinus avellanarius), netopýra severního (Eptesicus nilssoni) a vydry říční (Lutra lutra).


Území se z velké části nachází v 2. pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, kterým je rybník Karhov. V rybníku je chována pouze účelová rybí obsádky. Chráněné území není hospodářsky využíváno. Od roku 1993 v něm probíhají ochranářské zásahy, zaměřené na udržení podmínek pro existenci ohrožených společenstev rašelinných a mokrých luk. Jedná se především o kosení cenných ploch se společenstvy svazů Calthion a Violin caninae. Území je veřejnosti nepřístupné.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč