Roštýnská obora (Doupě)

Rozsáhlý komplex bučin v okolí hradu Roštejn a západně od něj, asi 2 km severně od obce Doupě v Jihlavských vrších.

Katastrální území: Doupě

Výměra: 31,88 ha

Nadmořská výška: 618 - 674 m

Vyhlášeno: 1977

Předmětem ochrany je jeden z nejrozsáhlejších komplexů přírodě blízkých lesních společenstev bikových bučin v Jihlavských vrších, pozůstatek bývalé Roštejnské obory.

Květena:

Lesní porosty odpovídají svým charakterem chudým bikovým bučinám svazu Luzulo-Fagion. Převládá buk lesní (Fagus sylvatica), ve značném podílu je zastopen smrk ztepilý (Picea abies), vzácně se vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba). Bylinné patro je relativně chudé, tvořené běžnými druhy jako jsou např. ostřice kulkonosá (Carex pilulifera), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) a bika chlupatá (Luzula pilosa). Podstatně pestřejší je lesní vegetace na humózních sutích v okolí hradu. V dřevinném patře se prosazuje javor klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vzácněji také lípa malolistá (Tilia cordata) a ustupující jilm horský (Ulmus glabra). V podrostu se vyskytují některé druhy květnatých bučin a suťových lesů, např. samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kopytník evropský (Asarum europaeum), svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Galeobdolon montanum) aj. Na skalách roste osladič obecný (Polypodium vulgare). Ze vzácnějších druhů chorošovitých hub byly v chráněném území nalezeny např. smolokorka buková (Ischnoderma resinosum), pórnatka krásnopórá (Junghuhnia nitida), houbovec bobří (Lentinellus castoreus) a nově popsaný druh outkovečka cizopasná (Antrodiella parasitica).

Zvířena:

V posledních letech je zde intenzivně studována fauna motýlů. Výsledky tohoto výzkumu jednoznačně dokazují unikátnost lokality. Z charakteristických druhů listnatého lesa je nutno poukázat na výskyt různorožce černopásného (Fagivorina arenaria), šedokřídlece zelenavého (Acasis viretata) a šedavky bučinové (Apamea illyria). Píďalka prameništní (Lampropteryx otregiata) je bioindikačním druhem podmáčených smrčin a spolu s osenicí Dahlovou (Diarsia dahlii) patří k velmi vzácným, avšak charakteristickým druhům Českomoravské vrchoviny. Smíšené lesní porosty se starými stromy jsou vhodným prostředím pro některé vzácnější druhy ptáků. Hnízdí zde výr velký (Bubo bubo), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius) a lejsek malý (Ficedula parva). Občas zde hnízdí čáp černý (Ciconia nigra). Ve věži hradu hnízdí několik párů poštolky obecné (Falco tinnunculus). Sklepení hradu je zimovištěm netopýra severního (Eptesicus nilssoni) a n. ušatého (Plecotus auritus).


Okolí hradu je již po staletí ovlivněno lidskou činností. Gotický hrad Roštejn byl založen před polovinou 14. století pány z Hradce, odtud je také odvozeno jeho jméno (původně Rosenstein, tj. Růžový kámen). První zmínka o oboře je v urbáři Zachariáše z Hradce z roku 1580. V této době byl již hrad renesančně přestavěn do dnešní podoby loveckého hrádku. V oboře byli od 16. století chováni jeleni a mufloni, později přibyli daňci a černá zvěř. Obora o výměře 288 ha byla udržována až do roku 1945, kdy zanikl i chov zvěře. Díky tomuto využití zůstal zachován přírodě blízký charakter lesních porostů. V chráněném území se v současnosti nachází výzkumná plocha lesnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Roštýnská obora (Doupě) Roštýnská obora (Doupě) Roštýnská obora (Doupě) Roštýnská obora (Doupě) Roštýnská obora (Doupě) Roštýnská obora (Doupě) Roštýnská obora (Doupě) Roštýnská obora (Doupě) Roštýnská obora (Doupě) Roštýnská obora (Doupě)

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč