Veřejné sbírky

Veřejné sbírky
Veřejnou sbírkou ve smyslu zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách se rozumí získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.
Za veřejnou sbírku se nepovažuje
 • shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních právních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů
 • shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.
Veřejnou sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených výše konkretizovaným zákonem pouze právnická osoba (obec, kraj nebo jiná právnická osoba), nikoliv jednotliví občané.

Sbírky lze realizovat jedním nebo více z níže uvedených způsobů:
 • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky
 • sběracími listinami
 • pokladničkami
 • prodejem předmětů, jestliže je peněžní příspěvek zahrnut v jejich ceně
 • prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení a jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek
 • dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení
 • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

Za Městský úřad Telč jsou oprávněny ve věcech konání veřejných sbírek na území města Telče jednat:
 • JUDr. Jana Matoušková, pracoviště MěÚ Telč – Na Sádkách čp. 453 – kancelář č. 24, telefon 567 112 461, e-mail: jana.matouskova@telc.eu; v případě nepřítomnosti Renáta Koníčková, telefon 567 112 462, e-mail: renata.konickova@telc.eu nebo Marie Němečková, telefon 567 112 463, e-mail: marie.nemeckova@telc.eu - kancelář č. 5.
 
Veřejná sbírka realizovaná na území města Telče formou sběracích listin
Právnická osoba, která hodlá konat sbírku, MěÚ Telč předloží:
 • žádost o ověření počtu sběracích listin a jejich náležitostí
 • sběrací listiny
 • osvědčení o povolení konání veřejné sbírky vydané příslušným krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy
 • plná moc pověřeného zástupce a jeho průkaz totožnosti.
Sběrací listiny musí být:
 • postupně očíslovány
 • vydány jen v jednom originálním vyhotovení
 •  opatřeny otiskem razítka a podpisy statutárních orgánů právnické osoby organizátora sbírky
Dále musí sběrací listiny obsahovat:
 • název právnické osoby, která sbírku organizuje
 • účel sbírky
 • datum a označení příslušného krajského úřadu, kterému byla sbírka oznámena, a datum přijetí oznámení
 • území, na němž se sbírka bude konat, a dobu, po kterou se sbírka bude konat
 • jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu fyzické osoby pověřené prováděním sbírky a pořadové číslo jí vydané plné moci
 • sloupec pro vyznačení výšky poskytnutých příspěvků a sloupec pro podpisy přispěvatelů.
 
Městský úřad Telč vydá právnické osobě, která sbírku koná, potvrzení o ověření počtu sběracích listin a jejich náležitostí pro účely vyúčtování sbírky.
 
Veřejná sbírka realizovaná na území města Telče formou pokladniček
Právnická osoba, která hodlá konat sbírku, MěÚ Telč předloží:
 • žádost o zapečetění pokladniček s uvedením jejich počtu a rozmístění na území města Telče, příp. s uvedením, že budou přenosné
 • pokladničky zabezpečené proti neoprávněnému otevření k provedení zapečetění MěÚ Telč
 • osvědčení o povolení konání veřejné sbírky vydané příslušným krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy
 • plná moc pověřeného zástupce a jeho průkaz totožnosti.
 
Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem „putovní pokladnička“. V tomto případě ji pečetí obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. Má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo.
 
Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba, která sbírku koná, oznámit nejméně 3 pracovní dny předem MěÚ Telč. Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a jedna osoba pověřená MěÚ Telč. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky.
  
V podrobnostech viz:
Vzory:
VLOŽIL: Renáta Koníčková (19.02.2013) , UPRAVIL: Renáta Koníčková (20.02.2013)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Prodej pozemků v zóně Dačická
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč