Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 
Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu
Ve smyslu § 12 odst. 1) písm. c) zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel v platném znění ohlašovna evidence obyvatel rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby (dále také jako „dotčená osoba“), u které došlo ke splnění dvou níže uvedených podmínek:

1. zaniklo její užívací právo k nemovitosti (domu či bytu) nebo její vymezené části
2. neužívá-li dotčená osoba nemovitost nebo její vymezenou část.

Ohlašovna evidence obyvatel rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě žádosti navrhovatele, který je povinen doložit, že je osobou oprávněnou k podání návrhu (např. nájemní smlouvou) a příp. předložit další doklady, kterými prokáže, že jsou u dotčené osoby splněny podmínky pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu uvedené v předchozím odstavci (např. dohodou o skončení nájmu bytu, předávacím protokolem předmětu nájmu po jeho skončení). Vlastník či spoluvlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel v platném znění (nájemce v případě, že nájemní právo je zapsané v katastru nemovitostí) nedokládá ohlašovně v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Navrhovatel předloží:

1. vyplněnou žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (doc, 40KB) (viz přiložený vzor)
2. v případě, že si nemůže ohlašovna ověřit existenci vlastnického či jiného užívacího práva k předmětné nemovitosti bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí, oprávněnost jejího užívání (např. nájemní smlouvou)
3. osobní údaje dvou svědků, kteří u správního orgánu osobně dosvědčí, že se dotčená osoba v předmětné nemovitosti nezdržuje (svědkem může být kdokoliv, kromě navrhovatele či navrhovatelů)
4. případně další listiny na podporu svých tvrzení (např. dohodu o skončení nájmu, výpověď z nájmu, kupní smlouvu, rozsudek soudu o rozvodu a vypořádání bydlení na dobu po rozvodu manželství; pokud dotčená osoba užívala nemovitost pouze na základě souhlasu jejího vlastníka nebo nájemce, považuje se podáním této žádosti souhlas ke spoluužívání za odejmutý a navrhovatel již žádný další listinný doklad nepředkládá)
5. doklad o úhradě správního poplatku ve výši 100,-- Kč za každou osobu, které je navrhováno zrušení údaje o místě trvalého pobytu.

Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je vedeno podle zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění. Není-li známo místo aktuálního pobytu dotčené osoby, ustanoví jí správní orgán opatrovníka, který ji v řízení zastupuje a přebírá za ni veškerou korespondenci.
Problematika rušení údaje o místu trvalého pobytu je velmi složitá, a proto se v případě nejasností obraťte na pracovnice odboru vnitřních věcí MěÚ Telč – pracoviště Na Sádkách čp. 453, Telč – kancelář č. 3 (Marie Němečková, telefon 567 112 464, e-mail: marie.nemeckova@telc.eu) nebo kancelář č. 5 (Renáta Koníčková, telefon 567 112 462, e-mail: renata.konickova@telc.eu nebo ) nebo kancelář č. 24 (JUDr. Jana Matoušková, telefon 567 112 461, e-mail: jana.matouskova@telc.eu).
 
 
VLOŽIL: Renáta Koníčková (27.02.2013) , UPRAVIL: Renáta Koníčková (02.01.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Prodej pozemků v zóně Dačická
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč