Vycházková trasa Město a voda

Vycházková trasa Město a vodaVycházková trasa okolo městských rybníků – Štěpnického, Ulického a Staroměstského, přibližná délka 4 km.
Trasa Město a voda byla slavnostně otevřena 22. 4. 2008 u příležitosti Dne Země.

1. Město a voda

Okolí Telče je vrchovinnou oblastí s maximem přírodních hodnot a vysokou kvalitou životního prostředí. V oblasti se uchovaly vzácné druhy rostlin a zvířat, některé části mají zvláštní režim jako rezervace nebo chráněné přírodní útvary.
Krajina v okolí Telče upoutá návštěvníka svou prostou krásou, mírně zvlněným reliéfem, skalními útvary, zatopenými lomy. Celý kraj je protkán stužkami značených cest pro milovníky turistiky.

Jestliže Telč je známá díky kráse a zachovalosti svého náměstí a zámku, zasluhuje okolí tohoto města nemenší pozornost. Členitá kopcovitá krajina s drobnými plochami lesů, mezí a remízků, nespočet rybníků, církevní architektura zdobící návsi i polní cesty, památky lidového stavitelství, přírodní zajímavosti i drobné kuriozity tvoří s městem unikátní kompozici.

Existence tří rybníků, Štěpnického, Ulického, Staroměstského, jakoby po staletí ovlivňovala stavební vývoj ve městě. Štěpnický a Ulický rybník obklopují kulturně zajímavé jádro města se zámkem a náměstím a určují dva hlavní vstupy do oblasti po hrázích těchto rybníků. Z obou hrází je úchvatný pohled na parkově upravené břehy. Z ulice Na Baště, na severní hrázi je situace navíc umocněna tím, že ohrada a neproniknutelný zámecký park působí jako příjemný kontrast k otevřené vodní hladině. Z Ulického rybníku se tenkým náhonem na jihovýchodě napojuje nejrozlehlejší Staroměstský rybník, který ve své spodní části obemyká Staré Město s kostelem Matky Boží. Tato část má však už charakter skromného historického venkova a východní zalesněný břeh tohoto rybníka už předznamenává přechod ve volnou krajinu.

Projekt Vítejte v Telči - městě UNESCO byl v roce 2008 spolufinancován Evropskou unií a Krajem Vysočina.
Vycházková trasa Město a voda
Propagační materiály k vycházkovým trasám:

- tištěný průvodce Město a historie věnovaný výletní trase ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ). Podrobný průvodce s mapou je doplněn ucelenými informacemi se zaměřením na historii města, památku UNESCO.
- tištěný průvodce Město a voda věnovaný výletní trase kolem telčských rybníků ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ). Podrobný průvodce s mapou je doplněn ucelenými informacemi se zaměřením na trasu.
Obě brožury jsou doplněny důležitými telefonními čísly.
- propagační publikace Telč – město UNESCO obsahuje na pět desítek fotografií historických a uměleckých památek v Telči s odbornou anotací. Součástí publikace je vložený plán města Telče s vyznačením prezentovaných památek, městské památkové rezervace a městské památkové zóny.

Vzájemně provázaný soubor propagačních materiálů a produktů je k dispozici pro širokou skupinu návštěvníků (tři jazykové mutace ČJ, AJ, NJ) a pro efektivní prezentaci města na nejrůznějších místech v ČR i v zahraničí. K dostání v infocentru.

Vycházková trasa Město a vodaDotisk propagačních materiálů Město a voda a Město a historie byl v roce 2017 finančně podpořen Krajem Vysočina www.kr-vysocina.cz


Brožura Město a voda (PDF 5,18 MB)

Interaktivní mapa

Vycházková trasa Město a vodaVycházková trasa Město a voda


2. Město Telč a jeho historie spjatá s vodou
Jak asi vypadala krajina tohoto místa před trvalým osídlením? Všude byl les, který se skládal převážně z buku, jedle, v nižších polohách z dubu a ve vlhčích místech se k olši a vrbám přidával smrk. Nikde ani památka po stavení, nikde ani památky po rybníku, jenom dole v údolí klokotal drobný potůček. V 9. století byste zde stáli uprostřed lesa a neviděli kolem sebe nic jiného než jenom les.
Území Telče se skládá z katastrů Telče a Studnic, 2/3 katastru dnes zaujímá orná půda, na vodní plochy připadají 3% území a na lesy pouze 9,2% rozlohy katastru. Osou katastru je Telčský potok, který protéká soustavou dvanácti rybníků. Pět, největších z nich, se nachází na katastrálním území Telče, ve směru toku: Roštejnský rybník (nad městem), Štěpnický, Ulický a Staroměstský rybník (přímo ve městě) a Rohozenský rybník (pod městem).

3. Funkce vody v životě města
Využívání vodních zdrojů k různým účelům má mnohatisíciletou tradici, nemluvě o pití vody, které je staré jako lidstvo samo. Z hlediska všeužitečných funkcí vody v životním prostředí člověka jsou nejvýznamnější funkce biologická, zdravotní, kulturní a estetická, politická a vojenskostrategická, kdy vodní komponenta v krajinném prostředí byla s výhodou využívána jako účinná přírodní překážka pro obranu jednotlivých feudálních sídel i celých lidských sídlišť. S jednotlivými funkcemi vody, včetně jejich proměn v historickém vývoji, se můžeme seznámit na trase naučné stezky vedoucí kolem tří rybníků v Telči – Ulického, Štěpnického, Staroměstského.

4. Mlýny – proměna Parního mlýna v Telči
Tento mlýn se nachází v místě zvaném „Na Romantice“. Jeho existence je písemně doložena už v roce 1533. Mlýn se postupně od roku 1807 stával součástí továrny na jemná sukna zřízené Jakubem Langem. V roce 1825 se definitivně stal barvírnou, přádelnou a tkalcovnou. Roku 1863 získala mlýn Amálie Podstatská – Lichtenstein, která jej přestavila k původnímu účelu a předala synu Leopoldovi. Mlýn patřil Podstatským téměř nepřetržitě až do roku 1945, kdy přešel pod státní správu. Do roku 1957 se zde mlelo obilí, pak sloužil pouze jako sklad a chátral. Od roku 2003 je mlýn v seznamu nejohroženějších památek ČR.

5. Rybníkářství
První zmínky o zakládání rybníků na našem území najdeme už v 11. století. Českomoravská Vysočina byla velmi vhodná díky mělkým a uzavřeným údolím a hustou potoční sítí.
Proč patří Telčsko ke kolébce českého rybníkářství? Z důvodu nedostatku vody v této oblasti. Právě nově vytvořené vodní plochy měly za úkol částečně tento problém vyřešit a značně ulehčovaly život v kraji. Podle dochovaných zpráv, by se dalo usuzovat, že okolí Dačic a Telče bylo do poloviny 15. století největší rybníkářskou oblastí na Moravě. V cizině byl velký zájem o českého kapra a ryby z českých a moravských rybníků se vyvážely nejen do rakouských a německých zemí, ale i do Polska a Uher.
Novým popudem ke stavebnímu ruchu ve městě bylo získání města Zachariášem z Hradce v roce 1550. Dobrý hospodář Zachariáš (zemřel 1589) zvětšil telčské panství o několik přikoupených vesnic a značnou pozornost věnoval právě rybníkářství. K roku 1590 bylo na telčském panství evidováno dokonce 86 rybníků a k tomu dalších 5 na statku Šašovice a 8 na statku Želetava. Ve vodách na telčském panství se chovali vedle kaprů také okouni, bělice, štiky a raci.

6. Přívod vody do Telče – odkud a jak se voda dostává do města
Telčský potok je pravostranným přítokem Moravské Dyje. Celková délka jeho údolí je 9,5 km. Pro zvýšení průtoku dostatečného množství vody v Telčském potoku byl v I. polovině 16. století vybudován umělý kanál převádějící vodu z rybníka Malý Pařezitý do prameniště Telčského potoka. Pozůstatky tohoto díla jsou dosud viditelné v lesním porostu u obce Řídelov.
Potřeba dalšího navýšení průtoku vody Telčským potokem byla důvodem proč byl na Javořickém potoce vybudován rybník Velký Pařezitý a kanál z Malého Pařezitého přestal být využíván.
Po přehrazení údolí Javořického potoka sypanou hrází, těsněnou jílovým jádrem, vznikla v roce 1565 16ha vodní nádrž zadržující 280 tisíc m3 vody.
Pod hrází rybníka byl vybudován rozdělovací objekt, kterým je protékající voda odkláněna z Javořického potoka do koryta umělého kanálu vedeného přes obec Řásná, vybudovaného společně s rybníkem Velký Pařezitý.
Pod obcí Řásná kanál kopíruje vrstevnici a po několika stech metrech je zaústěn, jako pravobřežní přítok, do koryta Telčského potoka. Ten pramení mezi obcemi Vanůvek a Řídelov.
Telčský potok plní vodou rozsáhlou rybniční soustavu tvořenou rybníky Smrk, Vlček, Polívkův a Roštejnský rybník, a odbočným umělým kanálem i původně vodárenský rybník Nadymák. V Telči zásobuje vodou rybníky Štěpnický, Ulický, Staroměstský a za Telčí rybník Rohozenský. Následně se vlévá do řeky Dyje, jako její pravobřežní přítok.

7. Život ve vodě a kolem vody
Ač se to na první pohled nezdá, život v každém rybníku – a to i v městské nádrži – je velmi bohatý a proměnlivý. Na této zastávce se zaměříme především na faunu, obývající rybniční hladinu a prostor pod ní.


Vycházková trasa Město a voda
VLOŽIL: Terezie Veselá (07.05.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (03.07.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

20.10.2020
14:01:48
Teplota vzduchu 8.6 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1021.3 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 1.1
Sluneční záření 130 W/m²

Partneři města TELČ

Vycházková trasa Město a voda Vycházková trasa Město a voda Vycházková trasa Město a voda Vycházková trasa Město a voda Vycházková trasa Město a voda Vycházková trasa Město a voda Vycházková trasa Město a voda Vycházková trasa Město a voda Vycházková trasa Město a voda Vycházková trasa Město a voda

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč