Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč

Telčské muzeum sídlí v současné době v prozatímních prostorách v druhém patře budovy Univerzitního centra Telč. Otevírací doba se řídí provozem UCT, které je veřejnosti přístupné ve všední dny od 10 do 16 hodin. Vstup do prostor muzea je volný, bez vstupného.

Zahájení činnosti telčské pobočky MVJ v prostorách Univerzitního centra MU

Srdečně zveme na slavnostní zahájení činnosti muzea dne 31. října 2018 v 15 hodin, které se bude konat ve druhém patře Univerzitního centra.
Přestěhování telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava do prostor Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči je zároveň i logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce obou institucí. Je to příležitost pro obě strany, kdy budou využity výstavní prostory Univerzitního centra a do budoucna jistě dojde i na společné projekty.
Již v současné době mají návštěvníci knihovny Univerzitního centra možnost zhlédnout výstavu Telč archeologická – tato výstava mapuje výsledky archeologického bádání v oblasti horního toku Moravské Dyje. Adventní a vánoční čas zpestří nejen v prostorách Univerzitního centra, ale i v Cukrárně-Kavárně Haas výstava Čas vánoční, která bude zahájena 1. prosince 2018 a potrvá do 31. ledna 2019.
TZ, Helena Grycová Benešová

K 31. 8. 2018 ukončila provoz telčská pobočka MVJ ve stávajících prostorách Státního zámku v Te
lči.

http://muzeum.ji.cz

Muzeum v Telči patří mezi nejstarší muzea na jihozápadní Moravě. V roce 2016 uplynulo 130 let od založení telčského muzea.

Založeno bylo roku 1886 především zásluhou profesora vyšší zemské reálky v Telči Jaroslava Janouška. Jeho významným pomocníkem a spolupracovníkem byl Jan Beringer, kolega z reálky. Od roku 1897 spolupracoval s muzeem Muzejní spolek v Telči, který byl založen z iniciativy ředitele reálky Karla Jaroslava Mašky, světoznámého paleontologa a archeologa. Významným správcem sbírek muzea byl také Jan Tiray, autor několika dílů Vlastivědy moravské.

Záměrem bylo vytvořit nejen dokumentační, ale i regionálně vlastivědné a osvětové středisko jihozápadní Moravy. To se v dané době podařilo. Později muzeum plnilo úlohu sbírkotvornou a prezentační.

Model města 1895Počátkem roku 1987 bylo muzeum instalováno v 1. patře jihozápadního křídla zámku se vstupem z hlavního nádvoří, kde je dodnes.

Expozice dokumentuje vývoj města v průběhu staletí.
V úvodu expozice jsou vystaveny předměty, které zachycují život ve městě. Jsou to předměty patřící řemeslným cechům, církvi, ale i veduty města a popravčí meč.
Historické centrum města Telče je možné si prohlédnout na modelu, který je vyrobený ze dřeva a papíru, z roku 1895.
V měšťanském pokoji je přiblížena atmosféra domů na náměstí. Pokoj je vybaven dobovým nábytkem, porcelánem a rodinnými portréty měšťanů. Protějškem je selská jizba, mapující všední život na venkově.
Významnou částí sbírek jsou svatební praporce, typické pro zdejší kraj.
Zvláštností telčského muzea je africká sbírka manželů Foitových. Ze svých dvou cest Afrikou zasílali etnografické předměty do muzea, které jsou nyní nově vystaveny společně se sochařskými pracemi sochaře F. V. Foita.

Někdy v roce 2015 se začalo mluvit o tom, že Státní zámek v Telči bude potřebovat prostory, které dosud užívá muzeum, pro své vlastní potřeby, takže bude nutné se vystěhovat. Oficiální výpověď ze stávajících prostor jsme celkem záhy obdrželi a nezbylo nic jiného než hledat novou střechu nad hlavou. Verze a možnosti byly vlastně jen dvě – bývalá synagoga Na Parkaně nebo Domov seniorů na Starém Městě. Synagoga byla celkem brzo zamítnuta ze zcela pragmatických důvodů. Oprava a rekonstrukce objektu by byla finančně příliš náročná a navíc prostory jsou poměrně omezené. Domov seniorů je ve vlastnictví města, senioři se budou stěhovat do nového, celý komplex budov bude k dispozici a část bude po nutných úpravách přenechána muzeu. To však nebude možné ihned, takže kancelář muzea s nezbytným zázemím bude umístěna v provizorních podmínkách v bývalé jezuitské koleji, dnes v Univerzitním centru Masarykovy univerzity. Současná expozice bude v letošním roce ještě přístupná veřejnosti v zámku až do konce srpna 2018. Sbírky umístěné v depozitáři v zámku se ale již postupně stěhují do moderního depozitáře Muzea Vysočiny v Jihlavě Heleníně. Stejně jako betlém manželů Vostrých, odborně rozebraný panem Kamilem Andresem, který jej před časem restauroval. Vitríny umístěné u betlému byly přestěhovány do Univerzitního centra, kde již teď probíhá naše společná výstava o telčské malírně. Po skončení sezóny, tedy od září, přijde na řadu stěhování sbírek v expozici, vitrín a všeho ostatního vybavení včetně kanceláře.
Helena Grycová Benešová, červen 2018

130 let telčského muzea, 2016
Před 130 lety, 25. prosince 1886, bylo možno poprvé zhlédnout muzejní expozici v Telči. Nově otevřenému muzeu byla přidělena jedna místnost na radnici, která se však během krátké doby vzhledem k rozrůstajícím se sbírkám stala nedostačující, a tak se muzeum stěhovalo do Dívčí měšťanské školy, bývalé jezuitské koleje, kde byly k dispozici tři místnosti, později šest místností a přilehlá chodba. Zde bylo muzeum umístěno až do roku 1963. Tyto prostory byly nevyhovující, vlhké a těžko přístupné. Muzeum bylo spravováno Muzejním spolkem založeným v roce 1897. Vůdčími osobnostmi spolku a muzea byli Jan Beringer, Jaroslav Janoušek, Jan Tiray, Karel Maška, Jeroným Šašecí a další osobnosti telčského veřejného a kulturního života. V 50. letech 20. století byl Muzejní spolek administrativně zrušen a muzeum přešlo pod správu MNV v Telči a následně pod správu ONV v Třešti. Od roku 1963 je součástí Muzea Vysočiny v Jihlavě. V roce 1962 bylo muzeum nuceno opustit školní prostory a sbírky byly v roce 1963 neuspořádaně sestěhovány do zcela nevyhovujících podmínek přízemí zámeckého purkrabství, a proto bylo muzeum pro veřejnost uzavřeno. Teprve v roce 1967 po nástupu doc. Evy Melmukové do muzea bylo započato se systematickou evidencí sbírek a uspořádáním celého fondu. Díky doc. Melmukové byla otevřena muzejní expozice v prvním patře purkrabství. V roce 1971 se také začalo jednat o nových muzejních prostorách v tehdy rekonstruovaném domě čp. 71. S nástupem normalizace však byly tyto návrhy o zlepšení podmínek muzea definitivně zamítnuty. V 80. letech 20. století bylo muzeum opět přestěhováno, tentokrát do prvního patra jižního zámeckého křídla, kde je muzeum v nájmu dodnes. Národní památkový ústav v Českých Budějovicích má však své plány na nové využití těchto prostor, a tak má muzeum k roku 2018 výpověď. Další kulaté, 140. výročí založení muzea si budeme připomínat již v nových prostorách a v nové expozici. Kde konkrétně to bude, je předmětem jednání, ale věřím, že nadřízené orgány ani město Telč své muzeum padnout nenechají. Vždyť je to naše minulost a práce našich předků. Nelze se dívat pouze na současnost a budoucnost, je zapotřebí podívat se zpět. Tam, kde se na nás a naše počínání „dívají“ ti výše jmenovaní, kteří se o vznik muzea a jeho chod zasloužili.
Helena Grycová Benešová pro Telčské listy 12-2016


Betlém manželů Vostrých patří k Telči již 130 roků
Mechanický betlém manželů Vostrých v telčském muzeu pochází z nedalekých Počátek. Prozrazuje to model tamního kostela, který je jeho součástí. Už 130 roků ale betlém patří k Telči!
Knihař a nakladatel Jan Alois Vostrý jej začal stavět v 70. letech 19. století. V roce 1882 se manželé Vostří přestěhovali do Telče, do domu čp. 121 v Palackého ulici, kde betlém dále doplňovali a zdokonalovali. V době vánoční, ale spíš již i v době adventu, oznamovala svítící betlémská hvězda nad vchodem do jejich domu, že je možné betlém za 1 krejcar zhlédnout. Od té doby se stal neodmyslitelnou součástí Vánoc v Telči pro několik generací.
Půvabné dílo zachycuje vedle obvyklé betlémské kompozice s paláci a městem také dnes již zapomenutá řemesla a činnosti - např. hamr, brusiče nožů, vodní a větrný mlýn a řadu dalších. To jej s odstupem času dělá stále cennějším. Koncem 90. let 19. století byl betlém opraven a doplněn o některé figurky nástupcem J. A. Vostrého knihařem Heimerlem.
Knihařské řemeslo, povolání J. A. Vostrého, samozřejmě ovlivnilo i stavbu jeho betlému. Převažujícím materiálem je v něm právě papír. Jde tak o unikát, protože většina figurek je zhotovena z kašírovaného papíru. Do muzea byl betlém zakoupen v roce 1908, kde byl poměrně dlouhou dobu jen uložen. Teprve v roce 1916 byl postaven truhlářem Josefem Hospodkou, jeho synem a tehdejším kustodem muzea, Janem Tirayem. Při této instalaci žákyně měšťanské školy, které byl J. Tiray ředitelem, nově omalovaly pozadí (lončoft) betlému. Betlém se pak na téměř 50 let stal součástí muzejní expozice v přízemí bývalé jezuitské koleje. Po zrušení muzea ve zmíněných prostorách v roce 1963 trvalo šest roků, než byl betlém znovu postaven v Justičním sále zámku. Octl se tak mimo muzejní expozici. Betlém se dočkal ještě jednoho stěhování. V roce 1987 byl přemístěn do nových prostor muzea v prvním patře jižního křídla zámku. Přes politickou nepřízeň byl betlém instalován Stanislavem Bartoněm, příznivcem muzea a amatérským nadšencem. Jeho zásluhou pak betlém fungoval řadu let.
Stoletý provoz samozřejmě udělal s jeho mechanikou své. Určitě mu také neprospělo zmíněné stěhování a přechod z ručního pohonu na elektrický. Stav této unikátní památky se tak postupem let zhoršoval, až byl odborníky označen za havarijní.
Po složitých jednáních a několika odkladech bylo konečně v roce 2008 rozhodnuto o jeho generelním restaurování. Na podzim byl pak betlém rozebrán a převezen do restaurátorské dílny Kamila Andrese v Třebechovicích pod Orebem. Zde se mu dostalo maximální odborné péče od vyhlášeného odborníka. Letos v říjnu se betlém vrátil do Telče a byl panem Andresem znovu postaven. Stal se tak opět, doufám na řadu desetiletí, nedílnou součástí stálé expozice muzea.
Nejen pro obyvatele Telče bylo řadu let tradicí o Vánocích navštívit muzeum s jeho hlavní atrakcí, mechanickým betlémem pana Vostrého. Doufám, že po tříleté odmlce tomu tak bude i nadále.

Betlém dostal při restaurování novou samonosnou konstrukci a elektroinstalaci s odpovídajícím moderním elektromotorem. Ten byl instalován na nehořlavou a nevodivou podložku dle příslušných norem. Byla rekonstruována historická mechanika podle autorova záměru. Podle dobových fotografií byla scéna doplněna o původní kolotoč. Všechny díly betlému byly chemicky ošetřeny a byly doplněny chybějící části figur včetně pozadí betlému.
Betlém má 89 figur, 41 zvířat a 29 staveb. Ty jsou jak ze dřeva, tak z papíru. Základna betlému je 550 x 155 cm. Tím se telčský betlém řadí mezi velké betlémy.

Betlém byl poprvé opět zpřístupněn o Vánocích 2011.
VLOŽIL: Terezie Veselá (04.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (03.05.2019) Dušan Novotný (14.10.2014)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

10.12.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování reprodukčním materiálem lesních dřevin (PDF 783 kB)

09.12.2019 - 23.01.2020

Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Rozseč - 134 EX 11012/12-1778 (PDF 292 kB)

09.12.2019 - 27.12.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - úprava distribuční sítě (PDF 696 kB)

06.12.2019 - 17.12.2019

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019 (PDF 42 kB)

05.12.2019 - 16.01.2020

Nabídka pracovní pozice - provozně-ekonomický manažer Mikroregionu Telčsko (PDF 34 kB)

05.12.2019 - 10.01.2020

Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání "Novostavba rybníka na parc. č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" (PDF 1,05 MB)

04.12.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 25/2019, 26/2019, 27/2019 (PDF 53 kB)

02.12.2019 - 18.12.2019

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - vyhláška - silnice II. a III. třídy (PDF 196 kB)

02.12.2019 - 17.12.2019

Výzva Senior Taxi (PDF 1,31 MB)

Aktuality

10.12.2019

Projednání návrhu řešení revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradeckávíce

09.12.2019

Změny v železničním jízdním řádě pro období 2019/2020více

06.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 6.12.2019více

02.12.2019

Změny v autobusové dopravě od 15. 12. 2019více

29.11.2019

Projednání studie revitalizace sídliště Radkovskávíce

28.11.2019

Telč o Vánocích - přehled akcí od listopadu 2019 do ledna 2020více

27.11.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance pro zajištění provozu turistického informačního centravíce

27.11.2019

Telč mezi 25 nejzajímavějšími destinacemi světa, 2019více

22.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 22.11.2019více

19.11.2019

Informace o počasívíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5955 návštěvníků, od otevření expozice 35270 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 23:13:04

  Teplota vzduchu:
  -3,2 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1026,4 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE