Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Vycházková trasa Město a historie

Zámecká kaple Všech svatýchVycházková trasa historickým středem města, přibližná délka 2 kilometry.

„Moravské Benátky“, „perla Vysočiny“, „jezerní růže“, „kamenná báseň“, všechny tyto příměry právem patří Telči – šestitisícovému městu ležícímu na pomezí Čech a Moravy, městu které si Vás zcela určitě podmaní svou krásou.
Telč vyrostla pravděpodobně v polovině 13. století na křižovatce dvou zemských cest. Datum založení města je neznámé, ovšem již z počátku 13. století pochází nejstarší památka města pozdně románská věž sv. Ducha. V roce 1339 přešlo telčské panství z královských rukou na pány z Hradce. Ti přetvořili Telč na středověkou vodní pevnost, chráněnou rybníky, vodními příkopy, hradbami a branami.
Renesanční pečeť vtiskl Telči Zachariáš z Hradce, nejvýznamnější osobnost její historie. Původní gotický hrad se proměnil v impozantní renesanční sídlo s bohatým dodnes dochovaným interiérem a s překrásným arkádovým nádvořím. Povolaní italští umělci pomohli přetvořit gotické příbytky v úhledné domy se štíty a podloubím.
Barokní dotvoření města se realizuje za Slavatů a Lichtenštejnů – Kastelkornů. V 17. a 18. století v Telči sídlil jezuitský řád, který svými stavebními aktivitami rovněž přispěl k dnešnímu vzhledu města. Historické jádro Telče bylo architektonicky uzavřeno a nová výstavba v 19. století se již realizovala za jeho hranicemi.
Ve 20. století se ve městě rozproudil nový kulturní i hospodářský život. Telč ožila a rostla. Uvnitř mezi rybníky a branami si však pozdržela půvabnou tvář Zachariášových časů. To je také důvod, proč bylo historické jádro města zapsáno v roce 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Projekt Vítejte v Telči - městě UNESCO byl v roce 2008 spolufinancován Evropskou unií a Krajem Vysočina.

Propagační materiály k vycházkovým trasám:


- tištěný průvodce Město a historie věnovaný výletní trase ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ). Podrobný průvodce s mapou je doplněn ucelenými informacemi se zaměřením na historii města, památku UNESCO.
- tištěný průvodce Město a voda věnovaný výletní trase kolem telčských rybníků ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ). Podrobný průvodce s mapou je doplněn ucelenými informacemi se zaměřením na trasu.
Obě brožury jsou doplněny důležitými telefonními čísly.

- propagační publikace Telč – město UNESCO obsahuje na pět desítek fotografií historických a uměleckých památek v Telči s odbornou anotací. Součástí publikace je vložený plán města Telče s vyznačením prezentovaných památek, městské památkové rezervace a městské památkové zóny.

Vzájemně provázaný soubor propagačních materiálů a produktů je k dispozici pro širokou skupinu návštěvníků (tři jazykové mutace ČJ, AJ, NJ) a pro efektivní prezentaci města na nejrůznějších místech v ČR i v zahraničí. K dostání v Infocentru.

Dotisk propagačních materiálů Město a historie a Město a voda byl v roce 2017 finančně podpořen Krajem Vysočina www.kr-vysocina.cz

Brožura Město a historie (PDF 4 MB)

Interaktivní mapa1. Východiště – centrální parkoviště
Vážení návštěvníci, dovolte, abychom Vás pozvali na vycházku po historickém středu města Telče. Tento malý průvodce Vás povede po cestě nejbohatší na souznění krásy s historií. Věříme, že Vás Telč osloví svou neopakovatelnou atmosférou.

2. Zámecký park a skleník
Za vstupní brankou do parku stojí budova zámeckého skleníku. Vznikla v první polovině 19. století v klasicistním slohu. Průčelí nese znaky Leopolda II. - Podstatského – Lichtensteina a jeho manželky. Na odvrácené straně parku nechali zámečtí úředníci postavit v roce 1806 pomníček na počest hraběte Leopolda I. Zámecký park, osázený vzácnými dřevinami, je atraktivním místem odpočinku.

3. Zámek, Zámecké podzemí
Původní gotický hrad nechal v 2. polovině 16. století přestavět Zachariáš z Hradce v impozantní renesanční sídlo. Konečnou podobu zámeckého areálu vtiskl italský stavitel Baldassare Maggi z Arogna. Jedná se o jeden z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice s bohatým dodnes zachovalým interiérem (malby, sgrafita, štuky, dřevořezby), cenným mobiliářem a s překrásným arkádovým nádvořím a renesanční zahradou. Součástí zámeckého areálu je Zámecká galerie, Zámecké podzemí, zámecká zahrada a park a Muzeum Vysočiny, pobočka Telč.

4. Kostel a věž sv. Jakuba
Farní kostel s téměř 60 m vysokou věží byl založen současně s městem. Svou dnešní podobu dostal v polovině 15. století. V interiéru kostela jsou cenné gotické fresky a vzácné barokní varhany roku 1725. Na věži se dochovaly zvony jména Jakub a Marie z přelomu 16. a 17. století. V Křížové chodbě kostela jsou umístěny pamětní desky obětem I. a II. světové války.

5. Konvikt sv. Andělů
Původně sladovna, po příchodu Jezuitů do Telče kolem roku 1668 sídlo konviktu, školy chrámového zpěvu a hudby, vzniklé z fundace hraběnky Františky Slavatové. V pozdějších letech obytný dům pro panské úředníky. V současné době, po citlivé obnově budovy, včetně zahrady konviktu, je sídlem Vzdělávacího zařízení Telč Ministerstva financí ČR.

6. Jezuitská kolej

Byla postavena v letech 1651 – 1655 a sloužila i jezuitské formaci jako kolej třetího zkoušení. Za 119 let trvání řádu v Telči jí prošlo několik tisíc jezuitských noviců. Po zrušení řádu 1774 budova sloužila jako kasárna, od roku 1883 pro školy měšťanské a obecní. Přízemí má křížovou klenbu, z původní fasády se dochoval jen vstupní portál s letopočtem 1654, obnovený sklepní barokní sál slouží jako aula vysoké školy. V současné době je sídlem Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity Brno.

7. Kostel Jména Ježíš

Původně jezuitský kostel, založený hraběnkou Františkou Slavatovou, dokončený roku 1667. Chrám postaven ve střízlivém barokním slohu s prostornou lodí a bohatou štukovou výzdobou je nezvykle orientovaný do náměstí boční fasádou, která nese prvky renesančního slohu. Vnitřní výzdoba kostela je barokní. Pod kostelem se nachází rozsáhlá krypta, dříve sloužící jako hrobka.

8. Jezuitské gymnázium
V roce 1673 v domě zřídili Jezuité latinské gymnázium a nechali jej v roce 1703 přestavět pro školní potřeby. Jezuitské gymnázium v roce 1774 vystřídala hlavní škola a v roce 1852 zde vznikla nižší reálka, první na Moravě s vyučovacím českým jazykem. Dnes v citlivě obnoveném domě sídlí odloučené pracoviště Českého vysokého učení technického Praha.

9. Fara
Původní městská fara byla na parcele jezuitského kostela. Současná budova fary je postavena na místě dvou starších domů, zvýšených na dvě patra v letech 1773 – 1785. Nad portálem je dochovaný letopočet 1783. Budova od počátku slouží převážně účelu, pro který byla postavena.

10. Radnice
Mohutná stavba vznikla spojením dvou gotických domů. První zprávy o radnici pocházejí z roku 1443, zpráva z roku 1499 říká, že radnice nešťastnou náhodou vylétla do povětří. V průběhu 16. století radnice pravděpodobně ještě dvakrát vyhořela. V roce 1574 byla dokončena renesanční přestavba s mimořádně řešeným průčelím. Jedná se o jednu z mála nechrámových budov v Evropě s fasádou s vysokým řádem. Vedle vstupních vrat je železná míra jednoho sáhu s vyznačením lokte a značka nadmořské výšky města 522,5 m. Na čelní stěně v podloubí je osazena deska připomínající zápis města do seznamu UNESCO v roce 1992.

11. Dům č. 15
Nárožní měšťanský dům s arkýřem s okny s kamenným ostěním. Na fasádě vzácná sgrafitová výzdoba z 2. poloviny 16. století objevená a obnovená v roce 1952. Na sgrafitu jsou vyobrazeny scény Ukřižování, Saul a David, Spravedlnost a další, včetně vyobrazení původního vzhledu domu s atikovým patrem a cimbuřím.

12. Městská galerie Hasičský dům

Hasičský dům je nejmladší budovou na telčském náměstí. Na místě dnešní galerie stávala goticky sklenutá brána s renesančním štítem ze 17. století. Po rekonstrukci budovy v roce 2004 slouží jako městská galerie a pořádá ročně několik výstav.

13. Horní (velká) brána
Jednopatrová budova z 2. poloviny 16. století, zdobená sgrafitem. Nad středem průjezdu je pětilistá růže s letopočtem 1629, který se pravděpodobně váže k době opravy hradeb. O něco výše stála ještě jedna brána, byla zbořena roku 1833. Místo, kde stála, je patrné díky zúžení Palackého ulice.

14. Kostel a věž sv. Ducha
Pozdně románská věž z první poloviny 13. století je nejstarší dochovanou stavební památkou ve městě. Svým původním účelem byla věž strážná. Původně románský kostel byl přestavěn koncem 15. století ve slohu gotickém, především presbytář s hvězdicovou klenbou. Sloužil jako kaple městského špitálu. Na konci 18. století byl kostel zrušen, dále sloužil jako skladiště, městské divadlo. Roku 1922 byl odkoupen Českobratrskou církví evangelickou.

15. Dům č. 32
Dům vystupuje do náměstí, má pozdně barokní fasádu, která vznikla kolem roku 1800. Roku 1655 dům koupila vrchnost a zřídila zde kuchyni pro vrchnostenské úředníky. Na zelený čtvrtek se zde, až do zrušení Josefem II v roce 1782, rozdávala chudině sladká kaše.

16. Telčský dům
Historie Telčského domu sahá hluboko do minulosti. Patří k nejstarším domům, které stojí v Telči, a proto ani milovníci historie nepřijdou zkrátka. Mohou obdivovat původní, překrásně malovaný trámový strop, citlivě zrekonstruované gotické sklepení s románskými základy a fasádu zdobenou psaníčkovým sgrafitem.

17. Mariánský (morový) sloup

Stojí uprostřed náměstí, zhotovil jej sochař David Lipart v roce 1720, z odkazu bohaté měšťanky Zuzany Hodové. Na podstavci sloupu jsou umístěni svatí Jan Nepomucký, Jakub, František Xaverius, Roch, Sebastian a Anděl Strážný. V jeskyni je sv. Rosalie a Maria Magdalena, na vrcholu sloupu P. Maria.

18. Kašny
Zdobí plochu náměstí v jeho východní polovině. Dolní kašna vznikla v dřevěné podobě za Zachariáše z Hradce. Kamennou podobu získala v roce 1611, socha sv. Markéty, patronky města, je z 2. poloviny 17. století. Horní kašna je pozdější, původně také dřevěná, do dnešní podoby upravená v roce 1827 a zdobí ji socha Silena s malým Dionýsem v náručí.

19. Domy č. 43, 44, 45

Skupina domů bez loubí, postavena na místě jednoho z původních východů existujících před založením města.

20. Dům č. 47
Dům s převýšenou kulisou domu, původně měšťanský pivovar, v roce 1807 upraven na dvojtřídní dívčí školu. Roku 1863 pro vyšší industriální třídu přistaveno patro a upraveno schodiště. Na přelomu 19. a 20. století sídlo nakladatelství Emila Šolce.

21. Dům č. 59
Dům má nejtypičtější barokní průčelí z 2. čtvrtiny 18. století, na fasádě vystupuje tepaný kříž. V přízemí je renesanční mázhauz, na který navazuje tunel vedoucí do dvora. Tuto dispozici má většina domů s barokní přestavbou.

22. Dům č. 61
Tento dům koupil v roce 1532 pekař Michal, pozdější starosta města. V roce 1555 dům přestavěl a nechal vyzdobit, pravděpodobně umělci pracujícími na zámku, sgrafity 11 starozákonních vojevůdců (faraon, Adonias, Aza, David, Goliáš, Saul, Serach, Senacherib, Nabuchodonozor, Holofernes, Antiochos). Sgrafita byla objevena až v roce 1953 při restaurování domu. Nad okénkem ve štítu je letopočet 1555.

23. Dům č. 62
V domě je zachována část kamenného vjezdu do původní kovárny, strop mázhauzu je bohatě zdobený. K inventáři mázhauzu patří starobylý kříž opředený pověstmi. Dům slouží od roku 1883 pod různými názvy jako spořitelna.

24. Dům č. 71, Telčské podzemí
Původní panské sýpky z roku 1576, jako stavební součást zámku. Později budova sloužila různým úřadům. Dnes je sídlem Městské knihovny a Základní umělecké školy. Komorní sál v zadním traktu slouží škole i veřejnosti.
Ze dvora ZUŠ se vchází do Telčského podzemí s interaktivní zábavně-naučnou expozicí se zajímavými fakty z historie města.

25. Dolní (malá) brána
Je součástí městského opevnění a bezprostředně navazuje na zámek. Pochází z roku 1579, kdy byl zámek přestavován. Před původní níže položenou gotickou branou býval vodní příkop překlenutý zvedacím mostem. Dolní branou se vychází z města přes hráz Štěpnického rybníka k centrálnímu parkovišti.

Odměnou za čas, který jste v Telči strávili Vám byla mnohá setkání s historií zakletou v pohádkovém zámku a malebném náměstí.
VLOŽIL: Terezie Veselá (07.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (05.04.2019)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

11.12.2019 - 27.12.2019

Usnesení z 28. schůze rady města, dne 4. 12. 2019 (PDF 51 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Opatření obecné povahy - návrh místní úprava provozu - vyhláška - Lhotka (PDF 230 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Veřejná vyhláška - nám. Zachariáše z Hradce, kabel NN (PDF 138 kB)

10.12.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování reprodukčním materiálem lesních dřevin (PDF 783 kB)

09.12.2019 - 23.01.2020

Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Rozseč - 134 EX 11012/12-1778 (PDF 292 kB)

06.12.2019 - 17.12.2019

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019 (PDF 42 kB)

05.12.2019 - 10.01.2020

Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání "Novostavba rybníka na parc. č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" (PDF 1,05 MB)

05.12.2019 - 16.01.2020

Nabídka pracovní pozice - provozně-ekonomický manažer Mikroregionu Telčsko (PDF 34 kB)

04.12.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 25/2019, 26/2019, 27/2019 (PDF 53 kB)

Aktuality

13.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 13.12.2019více

11.12.2019

Sběrový kalendář na rok 2020více

10.12.2019

Projednání návrhu řešení revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradeckávíce

09.12.2019

Změny v železničním jízdním řádě pro období 2019/2020více

06.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 6.12.2019více

02.12.2019

Změny v autobusové dopravě od 15. 12. 2019více

29.11.2019

Projednání studie revitalizace sídliště Radkovskávíce

28.11.2019

Telč o Vánocích - přehled akcí od listopadu 2019 do ledna 2020více

27.11.2019

Telč mezi 25 nejzajímavějšími destinacemi světa, 2019více

27.11.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance pro zajištění provozu turistického informačního centravíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5955 návštěvníků, od otevření expozice 35270 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 13:47:04

  Teplota vzduchu:
  9,3 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1008,5 hPa
  Denní srážky:
  1 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 183 W/m²
 • Kamera LIVE