Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Vycházková trasa Město a voda

Vycházková trasa okolo městských rybníků – Štěpnického, Ulického a Staroměstského, přibližná délka 4 km.

1. Město a voda

Okolí Telče je vrchovinnou oblastí s maximem přírodních hodnot a vysokou kvalitou životního prostředí. V oblasti se uchovaly vzácné druhy rostlin a zvířat, některé části mají zvláštní režim jako rezervace nebo chráněné přírodní útvary.
Krajina v okolí Telče upoutá návštěvníka svou prostou krásou, mírně zvlněným reliéfem, skalními útvary, zatopenými lomy. Celý kraj je protkán stužkami značených cest pro milovníky turistiky.

Jestliže Telč je známá díky kráse a zachovalosti svého náměstí a zámku, zasluhuje okolí tohoto města nemenší pozornost. Členitá kopcovitá krajina s drobnými plochami lesů, mezí a remízků, nespočet rybníků, církevní architektura zdobící návsi i polní cesty, památky lidového stavitelství, přírodní zajímavosti i drobné kuriozity tvoří s městem unikátní kompozici.

Existence tří rybníků, Štěpnického, Ulického, Staroměstského, jakoby po staletí ovlivňovala stavební vývoj ve městě. Štěpnický a Ulický rybník obklopují kulturně zajímavé jádro města se zámkem a náměstím a určují dva hlavní vstupy do oblasti po hrázích těchto rybníků. Z obou hrází je úchvatný pohled na parkově upravené břehy. Z ulice Na Baště, na severní hrázi je situace navíc umocněna tím, že ohrada a neproniknutelný zámecký park působí jako příjemný kontrast k otevřené vodní hladině. Z Ulického rybníku se tenkým náhonem na jihovýchodě napojuje nejrozlehlejší Staroměstský rybník, který ve své spodní části obemyká Staré Město s kostelem Matky Boží. Tato část má však už charakter skromného historického venkova a východní zalesněný břeh tohoto rybníka už předznamenává přechod ve volnou krajinu.

Projekt Vítejte v Telči - městě UNESCO byl spolufinancován Evropskou unií a Krajem Vysočina.

Propagační materiály k vycházkovým trasám:
- tištěný průvodce Město a historie věnovaný výletní trase ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ). Podrobný průvodce s mapou je doplněn ucelenými informacemi se zaměřením na historii města, památku UNESCO.
- tištěný průvodce Město a voda věnovaný výletní trase kolem telčských rybníků ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ). Podrobný průvodce s mapou je doplněn ucelenými informacemi se zaměřením na trasu.
Obě brožury jsou doplněny důležitými telefonními čísly.
- propagační publikace Telč – město UNESCO obsahuje na pět desítek fotografií historických a uměleckých památek v Telči s odbornou anotací. Součástí publikace je vložený plán města Telče s vyznačením prezentovaných památek, městské památkové rezervace a městské památkové zóny.
Vzájemně provázaný soubor propagačních materiálů a produktů je k dispozici pro širokou skupinu návštěvníků (tři jazykové mutace ČJ, AJ, NJ) a pro efektivní prezentaci města na nejrůznějších místech v ČR i v zahraničí.

Trasa Město a voda byla slavnostně otevřena 22. 4. 2008 v 11 hod. u příležitosti Dne Země.


Interaktivní mapa

1. Východiště - centrální parkoviště
2. Město Telč a jeho historie spjatá s vodou
3. Funkce vody v životě města
4. Mlýny – proměna Parního mlýna v Telči
5. Rybníkářství
6. Přívod vody do Telče
7. Život ve vodě a kolem vody


2. Město Telč a jeho historie spjatá s vodou
Jak asi vypadala krajina tohoto místa před trvalým osídlením? Všude byl les, který se skládal převážně z buku, jedle, v nižších polohách z dubu a ve vlhčích místech se k olši a vrbám přidával smrk. Nikde ani památka po stavení, nikde ani památky po rybníku, jenom dole v údolí klokotal drobný potůček. V 9. století byste zde stáli uprostřed lesa a neviděli kolem sebe nic jiného než jenom les.
Území Telče se skládá z katastrů Telče a Studnic, 2/3 katastru dnes zaujímá orná půda, na vodní plochy připadají 3% území a na lesy pouze 9,2% rozlohy katastru. Osou katastru je Telčský potok, který protéká soustavou dvanácti rybníků. Pět, největších z nich, se nachází na katastrálním území Telče, ve směru toku: Roštejnský rybník (nad městem), Štěpnický, Ulický a Staroměstský rybník (přímo ve městě) a Rohozenský rybník (pod městem).

3. Funkce vody v životě města
Využívání vodních zdrojů k různým účelům má mnohatisíciletou tradici, nemluvě o pití vody, které je staré jako lidstvo samo.
Z hlediska všeužitečných funkcí vody v životním prostředí člověka jsou nejvýznamnější funkce biologická, zdravotní, kulturní a estetická, politická a vojenskostrategická, kdy vodní komponenta v krajinném prostředí byla s výhodou využívána jako účinná přírodní překážka pro obranu jednotlivých feudálních sídel i celých lidských sídlišť.
S jednotlivými funkcemi vody, včetně jejich proměn v historickém vývoji, se můžeme seznámit na trase naučné stezky vedoucí kolem tří rybníků v Telči – Ulického, Štěpnického, Staroměstského.

4. Mlýny – proměna Parního mlýna v Telči
Tento mlýn se nachází v místě zvaném „Na Romantice“. Jeho existence je písemně doložena už v roce 1533. Mlýn se postupně od roku 1807 stával součástí továrny na jemná sukna zřízené Jakubem Langem. V roce 1825 se definitivně stal barvírnou, přádelnou a tkalcovnou. Roku 1863 získal mlýn Amálie Podstatská – Lichtenstein, která jej přestavila k původnímu účelu a předala synu Leopoldovi. Mlýn patřil Podstatským téměř nepřetržitě až do roku 1945, kdy přešel pod státní správu. Do roku 1957 se zde mlelo obilí, pak sloužil pouze jako sklad a chátral.
Od roku 2003 je mlýn v seznamu nejohroženějších památek ČR. V současné době spravuje mlýn společnost Milenium, s.r.o.

5. Rybníkářství
První zmínky o zakládání rybníků na našem území najdeme už v 11. století. Českomoravská Vysočina byla velmi vhodná díky mělkým a uzavřeným údolím a hustou potoční sítí.
Proč patří Telčsko ke kolébce českého rybníkářství? Z důvodu nedostatku vody v této oblasti. Právě nově vytvořené vodní plochy měly za úkol částečně tento problém vyřešit a značně ulehčovaly život v kraji. Podle dochovaných zpráv, by se dalo usuzovat, že okolí Dačic a Telče bylo do poloviny 15. století největší rybníkářskou oblastí na Moravě. V cizině byl velký zájem o českého kapra a ryby z českých a moravských rybníků se vyvážely nejen do rakouských a německých zemí, ale i do Polska a Uher.
Novým popudem ke stavebnímu ruchu ve městě bylo získání města Zachariášem z Hradce v roce 1550. Dobrý hospodář Zachariáš (zemřel 1589) zvětšil telčské panství o několik přikoupených vesnic a značnou pozornost věnoval právě rybníkářství. K roku 1590 bylo na telčském panství evidováno dokonce 86 rybníků a k tomu dalších 5 na statku Šašovice a 8 na statku Želetava. Ve vodách na telčském panství se chovali vedle kaprů také okouni, bělice, štiky a raci.

6. Přívod vody do Telče – odkud a jak se voda dostává do města
Telčský potok je levostranným přítokem Moravské Dyje. Celková délka jeho údolí je 9,5 km. Pro dostatečné množství vody v Telčském potoku bylo vytvořeno umělé koryto (zmínka už v roce 1833), které převádí část vody z povodí Třešťského potoka (povodí Jihlavy).
Jako akumulační zdroj pro převod vody slouží Velký Pařezitý rybník na Javořickém potoce. Převod vody umožňuje rozdělovací objekt v lese pod Velkým Pařezitým rybníkem. Od rozdělovacího objektu je voda vedena v částečně zpevněném lichoběžníkovém korytě, které prochází přes obec Řásná. Jeho délka je 3,5 km a ústí do Telčského potoka, který pramení nad rybníkem Smrk. Poté Telčský potok prochází dalšími rybníky, které zásobuje vodou - jsou to rybníky Vlček, Polívkův, Roštejnský. Poté zásobuje rybníky podílející se na vodním opevnění Starého Města Telče – Štěpnický, Ulický a Staroměstský.

7. Život ve vodě a kolem vody
Ač se to na první pohled nezdá, život v každém rybníku – a to i v městské nádrži – je velmi bohatý a proměnlivý. Na této zastávce se zaměříme především na faunu, obývající rybniční hladinu a prostor pod ní.

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Je to nejhojnější a největší divoce žijící kachna u nás. Jejím domovem jsou pomalu tekoucí a stojaté vody s porostlým křovinatým či rákosovitým břehem.

Labuť velká (Cygnus olor)
Labuť velká patří mezi kosmopolitní živočichy – najdeme ji i v Jižní Africe, na Novém Zélandu, v Austrálii a Americe. Labutě můžeme vidět především na stojatých a mírně tekoucích vodách v přírodě i v centrech měst, kam se vydávají za potravou. V období hnízdění žijí labutě pouze v párech a je třeba si na ně dávat pozor. Především samec bývá dost agresivní, protože hlídá své hnízdní teritorium.

Šidélko větší (Ischnura elegans)
Vyskytuje se především v okolí stojatých a pomalu tekoucích vod, má délku těla asi 30 mm rozpětí křídel asi do 40 mm. Jedná se o krásný druh, který dotváří kolorit každého rybníka.

Vážka obecná (Sympetrum vulgátám)
Tento druh každého upoutá svou barevností. Zatímco sameček je karmínově červený, samička má olivově zelenou barvu. Druh přezimuje ve stádiu vajíčka.

Vodoměrka štíhlá (Hydrometra stagnorum)
Jde o štíhlou ploštici se zkrácenými křídly a dlouhýma chůdovitýma nohama. Žije většinou při březích rybníka. Živí se hmyzem nebo perloočkami, které nabodává a vysává.

Plovatka bahenní (Lymnea stagnalis)
Tento snad nejznámější „vodní šnek“ v ČR žije těsně pod hladinou - je přilepen slizem za spodní část těla k hladině. Živí se řasami a částmi zahnívajících rostlin.

Kapr obecný (Cyprinus Carpio)
Nejznámější a nejvýznamnější sladkovodní ryba celého světa byla dlouhá léta chloubou českého rybníkářství. Kapr má mnoho barevných, ale i anatomicky odlišných forem.
V českých přírodních podmínkách se můžeme setkat asi se čtyřmi základními typy kaprů:
Kapr šupinatý – má celé tělo pokryté šupinami
Kapr lysec – na těle jsou ostrůvky šupin a chybějí šupiny postranní
Kapr lysec řádkový – má šupiny koncentrovány pouze u ploutví, záhlaví a u ocasní části a hlavně v oblasti postranní části
Kapr hladký – došlo u něj skoro k úplnému vymizení šupin na těle, pár šupin může být rozložených pod hřbetem a ploutví
Kapr je všežravec, jeho potrava je velmi pestrá. Přijímá živočišnou potravu – žížaly, menší červy, hmyz, blešivce, někdy i drobnější rybku, ale hlavně vyhledává potravu rostlinného typu. U nás je kapr chráněn v době svého tření.

VLOŽIL: Terezie Veselá (07.05.2012)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

28.03.2017 - 28.03.2018

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření pro rok 2017 (PDF 203 kB)

28.03.2017 - 28.03.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu DSO OHR na roky 2017 - 2018 (PDF 210 kB)

28.03.2017 - 28.03.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO OHR na rok 2017 (PDF 196 kB)

24.03.2017 - 24.03.2020

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Sportovní klub Telč, z. s. (500 tis.) (PDF 284 kB)

24.03.2017 - 24.03.2020

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Sportovní klub Telč, z.s. (300 tis.) (PDF 298 kB)

23.03.2017 - 23.03.2022

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje (PDF 26 kB)

23.03.2017 - 23.03.2022

Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje (PDF 29 kB)

22.03.2017 - 02.01.2018

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření na rok 2017 - SVAK (PDF 51 kB)

22.03.2017 - 02.01.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na rok 2017 (PDF 52 kB)

Aktuality

28.03.2017

Ztráty a nálezyvíce

21.03.2017

Jarní deratizace kanalizačních sítívíce

17.03.2017

Informace o počasívíce

17.03.2017

Výstraha ČHMÚ - vydaná: 17. 3. 2017více

16.03.2017

Telčské listy Březen 2017více

15.03.2017

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnostivíce

06.03.2017

Místní poplatkyvíce

01.03.2017

Hlasujte v anketě Zlatá jeřabina 2016více

28.02.2017

Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářstvívíce

14.02.2017

Uzavření zámeckého parku v Telčivíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 48 návštěvníků, od otevření expozice 17719 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka nabízí šest zastavení, tři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, další pak na Belpské lávce, v zámecké zahradě a na věži kostela sv. Jakuba.
  Virtuální prohlídka
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 03:19:03

  Teplota vzduchu:
  6,9 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1023,7 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE