Přehled historických pramenů

B. Paprocký, Zrcadlo slavného markrabství Moravského. Olomouc 1593, fol. 36. – T. Pešina z Čechorodu, Mars Moravicus. Praha 1677, s. 79, 495. – B. Christel, 1694, Zrcadlo nábožnosti a dobročinnosti čili život Františky hrab. Slavatové z Megau, vdovy a paní na Jindřichově Hradci a Telči. Přeložil J. Kypta. J. Hradec-Tábor, 1862. – J. J. Hackl, 1756, Kurz verfaste Beschreibung aller im Markgrafthum Mähren befindlichen Cathedral- und Collegiat- Kirchen, fundirten Klöstern… Rukopis v SOA Brno G 12, inv. č. 290. – J. Oliva, 1785, Rhytmi Patriotici de Teltschii memorabilibus. Rukopis ve Státní věd. knihovně v Olomouci. – F.J. Schwoy, Topographie vom Markgrafthum Mähren III. Wien 1794, s. 542 – 548. – J. P. Bílek, konec 18. stol.. Sammlung allerei Denkwürdigkeiten vom Anbeginn  der Stadt und Herrschaft Teltsch. Rukopis v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. – J.P. Cerroni, 1807, Skitze einer Geschichte der bildenden Künste in Mähren II, fol. 151. Rukopis v SOA Brno G 12/I, č. 33. – Denkwürdigkeiten der Stadt Teltsch. Brünner Wochenblatt II, 1825, s. 6-8. – Gr. Wolny, Die Markgrafschaft Mähren VI. Wien 1842, s. 503 – 519. 2. vyd. Brno 1846. – Chr. d‘Elvert. Geschichte des Theaters in Mähren und oesterreichischen Schleisen. Schriften der historisch-statistichen Section IV, 1852, s. 164. – Chr. d‘Elvert, Teltsch und Zlabings. Notizenblatt d. hist. – stat. Section 1856, s. 95. – J. Kypta, Stručný dějepis města a panství Telče. Brno 1857. – Gr. Wolny, Kirchliche Topographie von Mähren II/3. Brno 1860, s. 100 – 114. – A. Rybička, Pomůcky k heraldice a sfragistice domácí. Telč šlechtická do Janova 1. 1551 k uvítání voleného krále Maxmiliána II. SH II, 1884, s. 147-152. – J. Janoušek. Die Denkmale der Stadt Telč. MCC N. F. XI, 1885, s. LVI-LIX; XIV, 1888, s. 231-237. – J. Janoušek, Městský archiv v Telči na Moravě. SH IV, 1886, s. 6-15, 111-117, 175-184, 240-251, 363-371. K. Eichler, Poutní místa a milostné obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku I, č. 2. Brno 1888, s. 255. – J. Janoušek , Die Decanal-Kirche zum heil. Jacob in Telč und die übrigen Kirchen daselbst. MCC N. F. XIV, 1888, s. 103-106, 140-143. – J. Beringer-J. Janoušek, Město a panství Telč.. Telč. 1891. – J. Janoušek, Malby na skle v zámku telčském. ČMM XV, 1891, s. 148-153. – A. Rezek, Statistické výkazy o katolické reformaci na Moravě a v rak. Slezsku v letech 1661 – 1678. ČMM XVI, 1892, 19-24. – Fr. Mareš, Stříbrná stolice telčská. PA XVI, 1893 – 1895, s. 83-86, tab. V, Vel. v Telči. ČMM XVII, 1893, s. 55-63. – J.Janoušek, Památky řemesla zednického a tesařského na bývalém panství teleckém i v sousedství. ČMM XVIII, 1894, s. 164-171. – V. Martínek, Školy města Telče. Výroční zpráva zemské vyšší reálky v Telči 1893/1894. – A. Prokop, Schloss Teltsch in Mähren. Mittheilungen des Mährischen Gewerbe-Museums in Brünn XII, 1894, s. 53-55, 57-59, 61-63. – Die Goldschmiedekunst in Mähren. Tamtéž s. 39, 41-42. – J.Janoušek, Ku zprávám o uměleckých památkách Vítkovců. ČMM XX, 1896, s. 147-150, 335-336. – Janoušek, Řád zedníkův a kameníkův na bývalém panství Teleckém. ČMM XX, 1896, s. 300-311. – Fr. Janovský, Musejní spolek v Telči. ČMM XXII, 1896 s. 177. – A. Prokop, Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Mähren und Schlesien. Wien 1897 s. 340, 359. – F.Krones, Bertha (Perchta) von Liechstenstein, geborene Rosenberg (+1476) und die Sage von der „weissen Frau“ zu Neuhaus, Teltsch u.s.w. ZDVGMS I, 1897, seš. 2, s. 1-21. – Fr. Janovský, Musejní spolek v Telči. ČMM XXII, 1898, s. 187-189.  – Fr. Šilhavý, Musejní spolek pro jihozápadní Moravu se sídlem v Telči. ČMM XXII, 1898, s. 86-87. – J. Beringer, Psané památky v museu města Telče. První zpráva Musejního spolku v Telči za rok 1897 a 1898. Telč 1899. – A. Hrudička, Kostel Matky Boží a ostatní církevní památky města Telče. Telč 1899. – K. J. Maška, Vznik a účel musejního spolku v Telči. Zpráva Musejního spolku v Telči za r. 1897 a 1898. Telč 1899. – J. Beringer, Zašlé osady v okolí Telče. Druhá zpráva musejního spolku v Telči za r. 1899 a 1900. Telč 1901, s. 8-16. – A. Hrudička, Františka Slavatová a doba její. Obrazy z  ějin katolické reformace na Moravě a v Čechách. Brno 1902. – A.Prokop, Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung I-IV. Wien 1904. – Fr. Fromek-J.Tiray, Nově objevená a obnovená sgrafita v zámku Telečském. ČMM XXIX, 1905, s. 49-57. – F. J. Lehner, Dějiny umění národa českého I/2. Praha 1905, s. 13; I/3, Praha 1907, s. 156-158, 169. – F.A. Slavík, Staré znaky a pečeti městské a vesnické na Moravě. ČMMZ VI, 1906, s. 34. – J. Tiray, Telč. Ottův slovník naučný XXV. Praha 1906, s. 156-157; Dodatky VI/2. Praha 1943, s. 1015. – J. Tiray, Rybnikářství na Telecku za doby pana Zachariáše z Hradce (1550 – 1589). ČMMZ VII, 1907 , s. 157-176. – A. Hrudička, Topografie diecese brněnské. Brno 1908, s. 420 – 432. – Šašecí, Příspěvek k životopisu pana Zachariáše z Hradce na Telči a Polné. ˇMM XXXII, 1908, s. 324 – 330. – M. Simböck, Sgrafittomalereien im Schlosse zu Teltsch. ZDVGMS XIII, 1909, s. 407-409. – O. Šašecí, Socha Panny Marie, Boží muka, některé sochy, sloupy a náhrobní kameny v Telči. ČMMZ IX, 1909, s. 131-139. – Fr. Fromek, Telč po stránce umělecké. Jihlava 1912. – K., Lidová malírna. Časopis musejní společnosti olomoucké XXIX, 1912, s. 24. – J. Tiray, Telecký okres (Vlastivěda moravská II). Brno 1913. – J. Tiray, Jak se žilo na panství Teleckém za posledních pánů z Hradce (1589 – 1604). ČMMZ XV, 1916, s. 49-66. – J. Tiray, Třicet let „Městského musea“, dvacet let „Musejního spolku“ v Telči. Třetí zpráva Musejního spolku v Telči za léta 1901 – 1918. Telč. 1919, s. 11-12. – R. Berliner, Ornamentale Vorlagebläter des 15.- 18. Jahrhunderts. Leipzig 1925, 1926. – J.F. Svoboda, lidová keramika západomoravská. Národopisný věstník československý XX, 1927, s. 347. – F. Teplý, Telecké inventáře. ČSPS XXXV, 1927, s. 171-176. – Fr. Koláček, Půdorysy moravských měst. Brno 1930, s. 30-31. – Památník státního československého reálného gymnasia v Telči, vydaný k 80. výročí ústavu. Telč 1932. – J. Leisching, Kungstgeschichte Mährens. Brno 1932, s. 176-177. – Opravy církevních památek v zemi Moravskoslezské v 1. 1919 – 1936. ZPP I, 1937, č. 9, s. 12; č. 10, s. 7. – Opravy světských veřejných budov, fortifikací a p. v zemi Moravskoslezské v 1. 1919 – 1936. ZPP I, 1937, č. 6, s. 10. -  Opravy zřícenin, hradů a zámků v zemi Moravskoslezské v 1. 1919 – 1936. ZPP I, 1937, č. 5, s. 8. – Význačnější objevy památek v zemi Moravskoslezské v letech 1918 – 1936. ZPP I, 1937, č. 1, s. 9. – L. Hosák, Historický místopis země Moravskoslezské. Praha 1938, s. 16-18, 946. – Opravy památkově cenných domů v zemi Moravskoslezské v létech 1919 – 1937. ZPP II, 1938, s. 153. – Opravy monumentálních plastik a pamýtníků v zemi Moravskoslezské v 1. 1919 – 1937. ZPP II, 1938, s. 93.  – J. Rampula, Ze zápisků cechu kožešnického v Telči. Mojmírova říše II, 1938 – 1939, s. 11-12. – A. Kutal, Moravské sochařství 14. a první pol. 15. stol. Umění (Štenc) XII, 1940 – 1941, s. 315. – V.D., Oprava Horní brány v Telči. ZPP V, 1941, s. 91. – V.D., Opravy a konservace objevených sgrafit a maleb v zámku v Telči. ZPP V, 1941, s. 86. – V. Richter, Středověká Telč. Praha 1941. 2. vyd. 1948. – J. Rampula, Průvodce Telčí. Telč 1946. – J. Rampula, Pověsti a názory o vzniku a vývoji Telče v nejstarší době. Telč 1946. – J. Rampula, Vznik a oblastní změny původního děkanství telčského. VVM II, 1947, s. 179-183. – Fr. Zvolský, Znaky moravských měst. Brno 1947, s. 54-55. – P. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, II. Praha1947. 1950; Dodatky. Praha 1955. – Biografické příspěvky k slovníku umělců a řemeslníků na Moravě. Vědecká ročenka Moravského uměleckoprůmzslového musea obchodní a živnostenské komory v Brně. Brno 1948, s. 120. – Zd. Láznička, Moravská města. Brno 1948, s. 50-51. – D. Líbal, Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha 1948, s. 256. – V. Mencl, Česká architektura doby lucemburské. Praha 1948, s. 167-168. – J. Pelikán, Nadace k oltáři sv. apoštolů v Telči. ČSPS LVII, 1949, s. 189. – L. Koller, Vývoj portálové architektury a renesanční portály 16. století na Moravě. Rukopis dis. práce fil. fak. MU. Brno 1950, s. 77-78. – J. Pelikán, Telečská nadace z r. 1378. ČSPS LVIII, 1950, s. 125. – Zd. Papežová, Plastická a malířská výzdoba zámku v Telči. Rukopis dis. práce fil. fak. UK Praha 1952. – V Rischer, Románská architektura na Moravě. ČSPS LV, 1952, s. 232. – L. Tezscholvá, Pozdně gotické monstrace. Rukopis dis. práce fil. fak. MU. Brno 1952, s. 57-58. – Almanach Březinova gymnasia v Telči vydaný ke 100. výročí založeni školy 1852-1952. Telč 1953. – L. Hosák, středověká kolonisace horního poříčí Dyje. ČSPS LXI, 1953, s. 80-93. – V. Richter, K nejstarším dějinám Třeště. ČSPS LXI, 1953, s. 7-37. – V. Richter, Telč. Státní zámek a městská památková reservace. Praha 1953. – Zd. Wirth-J. Benda, Státní hrady a zámky. Praha 1953, obr. B – 278, 279. – V. Dvořáková – H. Machálková, Malovaná průčelí české pozdní gotiky a renesance. ZPP XIV, 1954, s. 33 – 73. - J. Rampula, Gotická boží muka kamenná v Telči z r. 1485. VVM IX, 1954, s. 165 – 168.  – Pch (O. Pechová), Renesanční mříž náhrobku Zachariáše z Hradce. ZPP XIV, 1954, s. 300 – E. Nohejlová-Prátová (red.), Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I, II. Praha 1955, 1956 – Fr. Petr-J. Kostka, Městské památkové reservace v Čechách a na Moravě. Praha 1955, č. 276 – 300. – J. Krčálová, Sgrafitová výzdoba zámku v Telči. Praha 1955. – J. Rampula, Barokové  sochy „Na dlážkách“ v Telči. VVM X, 1955, s. 149 – 156. – M. Lejsková-Matyášová, Ohlas Solisových dřevorytů v českém renesančním malířství. Umění věků. Praha 1956, s. 96n. – H. J. Mrusek, Denkmalpflege in der Tschechoslowakei. Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg VI, 1956 – 1957. – J. Rampula, Poznámka k dějinám Telče za války třicetileté. VVM XI, 1956, s. 77 – 79. – H. Rokyta (red.), Rekonstrukce historických měst. Praha 1956. – Zd. Dokoupil – P. Naumann – D. Riedl – I. Veselý, Historické zahrady v Čechách a na Moravě. Praha 1957, s. 17. – M. Filka, Bílá Telč. Za krásami domova III, 1957, s. 60 – 61. – J. Kostka, Neznámá práce Antonína Machka. Umění V, 1957, s. 89 – 90. – J. J. Kouba, Renesanční přestavba zámku v Telči. Rukopis dipl. práce fil. fak. UK. Praha 1957. – Deset let znárodněného závodu Telč v n. p. Motorpal Jihlava – sto let strojírenské výroby v Telči. Jihlava 1958. – J. Hilmera (red.), Hrady a zámky. Praha 1958, s. 283., 2. vyd. 1963 – M. Radová-Štiková, Sklípková klenba. Umění VI, 1958, s. 231 – 234. – J. Rampula, Obraz Telče na obálce VVM č. 2, r. 1958. VVM XIII, 1958. s. 136. – J. Rampula, Primátoři v Telči. Rodné zemi. Brno 1958, s. 98 – 106. – V. Richter, Telč. Městská památková reservace a státní zámek. Praha 1958. – V. Ryneš, Umělci a umělečtí řemeslníci, jezuitští koadjutoři v barokní době. Umění VI, 1958, s. 402 – 410. – Fr. Kožík, Až přijedete do Telče. Telč 1959. – M. Lejsková-Matyášová, K otázce předloh pro sgrafita zámku v Telči. Umění VII, 1959, s. 402 – 403. – J. Rampula, Nejstarší škola v Telči. VSV III, 1959, s. 21 – 40. – Zd. Wirth, Burgen und Schlösser in böhmischen Ländern. Praha 1960. – H. Bratmann, Mähren im graphischen Bild. Gräfelfing bei München 1961, s. 193. – A. Bartušek, Telč. Brno 1961. – D. Menclová, Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu. Umění IX, 1961, s. 451. – VI. Nekuda, Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno 1961. – A. Přibyl, Městské pečeti a erby na Jihlavsku. VSV IV, 1961, s. 39 – 48. – E. Šamánková, Architektura české renesance. Praha 1961, s. 56 – 57, 64, 66, 70 – 71. – Zd. Wirth – A. Müllerová-Machoňová (red.), Architektura v českém národním dědictví. Praha 1961, s. 128. – M. Pavlík, Telč. Stavebně historické vyhodnocení města. Rukopis expertizy Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Praha 1962. – J. Krčálová, Grafika a naše renesanční nástěnná malba. Umění X, 1962, s. 277. – J. Krčálová, Ke knize Evy Šamánkové Architektura české renesance. Umění X, 1962, s. 74 – 89. – J. Machoň, Bílá, jezerní, dnešní Telč. Almanach vlastivědné práce Moravského muzea. Brno 1962, s. 10 – 23. – O. Starý a kol., Československá architektura od nejstarší doby po současnost. Praha 1962, s. 67, 84. – J. Hilmera – H. Rokyta (red.), Hrady a zámky. Praha 1963, s. 340 – 344. – J. Krčálová, Renesanční nástěnné malby zámku Bechyně. Umění XI, 1963, s. 25 – 47. – M. Lejsková-Matyášová, K malířské výzdobě rožmberské Kratochvíle. Umění XI, 1963, s. 360 – 370. – F. Haas, Český měšťanský dům pozdní gotiky a renesance. Sborník Vysokého učení technického v Brně 1964, č. 2 – 3, s. 97 – 134. – L. Hosák, K počátkům měst na jihozápadní Moravě. Sborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského XV, 1964. Historica, s. 122 – 124. – M. Mrázová-Schusterová, K otázce projektanta jezuitského kostela v Klatovech. Umění XII, 1964, s. 84 – 85. – E. Hubala, Burgen und Schlösser in Mähren. Frankfurt a. M. 1965m s, 159 – 161. – D. Kusák, Telč. Praha 1965. – L. Lancinger – D. Líbal – M. Pavlík, Státní zámek Telč. Pasportizace památkových objektů Jihomoravského kraje. Rukopis expertízy Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Praha 1965. – Fr. Kavka, Zlatý věk růží. České Budějovice 1966. – E. Polášková, Telč – městská památková rezervace. Brno 1966. – Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960 I. Ostrava 1967, s. 103. – K. Kibic, Renesanční dům radní  a jeho kompoziční vývoj. Monumentorum tutela IV, 1967/1968, s. 192. – J. Krčálová, Renesanční nástěnné malby zámku v Českém Krumlově. Umění XVI, 1968. s. 357 – 379. – V. Naňková, Zedníci a stavitelé rodiny Perti v Jižních Čechách. Jihočeský sborník historický XXXVII, 1968, s. 120 – 126. – Táž, Muratori e costruttori della famiglia Perti in Boemia. Boletino Storico della Svizzera Italiana LXXX, 1968, fasc. 1 – 2. – E. Melmuková-Šašecí, Telčsko v památkách života lidu. Muzejní a vlastivědná práce VII, 1969, s. 211 – 212. – J. Vacková, Epitafní obrazy v předbělohorských Čechách. Umění XVII, 1969, s. 155. – M. Lejsková-Matyášová, K ikonografii a restituci sgrafitového reliéfu tří renesančních domů ve Slavonicích. Umění XVIII, 1970, s. 383 – 394. – M. Lejsková-Matyášová, Schweizerische graphische Vorlagen in der Renaissancekunst der böhmischen Länder. Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte XXVII, 1970, seš. 1, s. 44 – 58. – D. Líbal, Starobylá města v Československu. Praha 1970, s. 41. – V. Mencl, Města, hrady, zámky. Praha 1970, s. 37, 152. – M. Radová – O. Rada, Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební dílna. Umění XVIII, 1970, s. 358 – 382. – V. Richter, Vyšetření, jak vznikla některá moravská města. Brno v minulosti a dnes IX, 1970, s. 147 – 148. – H. Rokyta, Die böhmischen Länder. Handbuch der Denkmäler und Gedenkstätten europäischer Kulturbeziehungen in den böhmischen Ländern. Salzburg 1970, s. 289 – 290. – I. Crhonek, Školy jihomoravského kraje 1945 – 1970. Brno 1971, s. 39, 46. – V. Kotrba, Renesanční architekt mistr Baltazar Majo „de Vonio“? Umění XIX, 1971, s. 97 – 100. – E. Melmuková-Šašecí, Národopisná výstava jako podnět přeměny městského muzea v Telči v oblastní („krajinské“) muzeum jihozápadní Moravy v r. 1897. Český lid LVIII, 1971, č. 1, s. 42 – 44. – J. Ehm – J. Jelínek – J. Wagner, Československé hrady a zámky. Praha 1972, s. 157 –160.  J. Krčálová, Kruh v architektuře českého manýrismu. Umění XX, 1972, s. 1 –25. – V. Richter – Zd. Kudělka, Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. SPFFBU F 16, 1972, s. 102 – 103. – P. Philippot, Die Wandmalerei. Entwicklung, Technik, Eigenrt. Wien 1972. – J. Krčálová, Kašny, fontány a vodní díla české a moravské renesance. Umění XXI,  1973, s. 536. – O. Dostál – J. Hrůza – D. Líbal – S. Voděra – T. Zalčik, Československá historická města. Praha 1974, s. 358 – 361. – J. Krčálová, Centrální stavby české renesance. Praha 1974, s. 35 –36., 2.vyd. 1976. – M. a O. Radovi, Mistr slavonických kleneb. Architektura ČSSR XXXIII, 1974, s. 389 – 393. – M. Stehlík, Štěpán  Pagan a Kašpar Ober. Poznámky k jejich sochařskému  dílu. O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700 – 1752. Brno 1974, s. 377 – 380. – Zd. Měřínský, Průzkum zaniklých středověkých osad na moravské straně Českomoravské vrchoviny v letech 1962 – 1970. Archeologické rozhledy XXXVIII, 1976, s. 405 – 417. – J. Petrů, Telč. Státní zámek. Brno 1976. – J. Ptáček, Pamětní list u příležitosti 90. výročí vzniku Muzea v Telči. Jihlava (1976). – V. Richter, Telč. Státní zámek, město a památky v okolí. Praha 1976. – M. Stehlík, Nástin dějin sochařství 17. a 18. věku na Moravě. SPFFBU F 19 – 20, 1975 – 1976, s. 23 – 39. – E. Knab, Daniel Gran. Wien-München 1977. – M. Nováková-Skalická, Obnovené nádvoří nejstarší části zámku v Telči. PP II, 1977, s. 283 – 284. – Táž, Oprava a konservace renesanční šperkovnice ze státního zámku v Telči. PP II, 1977, s. 410 – 412. – B. Novotný, Zaniklá ves z pozdní doby hradištní u Studnice na Telečsku (okr. Jihlava). Přehled výzkumů za r. 1975. Brno 1977, s. 65. -–Antika a česká kultura. Praha 1978. – J. Krčálová, Domenico Benedetto a Antonio Comettové v jižních Čechách. Umění XXVI, 1978, s. 34 – 55. – Zd. Kříž – D. Riedl – J. Sedlák, Významné parky jihomoravského kraje. Brno 1978, s. 283 – 286. – M. Nováková-Skalická, K problematice uchování zámeckého mobiliáře. PP III, 1978, s. 523 – 528. – J. Dřímal – I. Štarha (red.), Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček . Brno 1979, s. 230 – 231. – K. Křížová, K některým částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči. PP IV, 1979. – L. Hosák – R. Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha 1980, s. 578 – 579. – D. Kusák – J. Burian – I. Muchka, Hrady a zámky v Čechách a na Moravě. Praha 1980, s. 170 – 174. – J. Petrů, K počátkům činnosti Jakuba Seiseneggra. In: Historická Olomouc a její současné problémy III. Olomouc 1980, s. 190 – 194. – L. Konečný, Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy. Archaelogia historica VI, 1981, s. 246. – Týž, Telč, kostel sv. Ducha. Výzkum románské architektury na Moravě II. SPFFBU F 25,  1981, s. 61. – J. Krčálová, Kostely české a moravské renesance. Umění XXIX, 1981 s. 12. – M Mžyková, Theatrum Mortis. Umění a řemesla 1981, č. 4, s. 44 – 48. – V. Nejedlý, Oprava kostela sv. Jakuba v Telči na přelomu 19. a 20. století. PP VI, 1981, s 539- 542. – J. Bláha, Výsledky průzkumu zaniklých sídlišť v horním Podyjí a jejich význam pro poznání vývoje osídlení jihozápadní Moravy. VVM XXXIV, 1982, s. 334 – 342. – J. Čarek, Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 379 – 380. – V. Naňková, Barokní plány v moravských jezuitikách. In: Historická Olomouc a její současné problémy V. Olomouc1985, s. 226. – M. Nováková-Skalická, Oprava stropu ve Zlatém sále státního zámku v Telči. PP X, 1985, s. 460 – 464. – J. Petrů, Seiseneggers Bildnisse Adams I. von Hradec und Annas von Rožmitál. Umění XXXIII, 1985, s. 193 – 202. – J. Krčálová, Renesanční stavby B. Maggiho v Čechách a na Moravě. Praha 1986, s. 64 – 72. – J. Pánek. Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 – 1552. Praha 1987. – E. Melmuková-Šašecí, Historická úloha Telče v procesu národního obrození. VSV 6. 1988, s. 41 – 56. – J. Střítezký, Archeologická současnost Telče. Tamtéž, s. 251 – 253. – M. Nováková-Skalická, Renesanční poháry na jihomoravských státních hradech a zámcích. In: 30 let Krajského střediska SPPOP v Brně. Brno 1989, s. 175 – 188. – J. Dvorský – R. Chadraba, Votivní obraz Viléma Slavaty v Telči. Umění XXXVIII., 1990 s. 128 – 139.
 
Zkratky
ČMM – Časopis Matice moravské (Brno)
ČMMZ – Časopis Moravského muzea zemského (Brno)
ČSPS – Časopis Společnosti přátel starožitností (Praha)
MCC – Mitteilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst – und historischen Denkmale (Vídeň)
PA – Památky archeologické a místopisné (Praha)
PP – Památky a příroda (Praha)
SH – Sborník historický (Praha)
SOA – Státní oblastní archív (Brno)
SPFFBU – Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (Brno)
VSV – Vlastivědný sborník Vysočiny – oddíl věd společenských (Jihlava)
VVM – Vlastivědný věstník moravský (Brno)
ZDVGMS – Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und österr. Schlesiens (Brno)
ZPP – Zprávy památkové péče
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (20.02.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

25.11.2020
12:25:14
Teplota vzduchu -1.5 °C
Rychlost větru 1.6 km/h
Tlak vzduchu 1025.7 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 42 W/m²

Partneři města TELČ

Přehled historických pramenů Přehled historických pramenů Přehled historických pramenů Přehled historických pramenů Přehled historických pramenů Přehled historických pramenů Přehled historických pramenů Přehled historických pramenů Přehled historických pramenů Přehled historických pramenů

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč