Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Přehled historických pramenů

B. Paprocký, Zrcadlo slavného markrabství Moravského. Olomouc 1593, fol. 36. – T. Pešina z Čechorodu, Mars Moravicus. Praha 1677, s. 79, 495. – B. Christel, 1694, Zrcadlo nábožnosti a dobročinnosti čili život Františky hrab. Slavatové z Megau, vdovy a paní na Jindřichově Hradci a Telči. Přeložil J. Kypta. J. Hradec-Tábor, 1862. – J. J. Hackl, 1756, Kurz verfaste Beschreibung aller im Markgrafthum Mähren befindlichen Cathedral- und Collegiat- Kirchen, fundirten Klöstern… Rukopis v SOA Brno G 12, inv. č. 290. – J. Oliva, 1785, Rhytmi Patriotici de Teltschii memorabilibus. Rukopis ve Státní věd. knihovně v Olomouci. – F.J. Schwoy, Topographie vom Markgrafthum Mähren III. Wien 1794, s. 542 – 548. – J. P. Bílek, konec 18. stol.. Sammlung allerei Denkwürdigkeiten vom Anbeginn  der Stadt und Herrschaft Teltsch. Rukopis v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. – J.P. Cerroni, 1807, Skitze einer Geschichte der bildenden Künste in Mähren II, fol. 151. Rukopis v SOA Brno G 12/I, č. 33. – Denkwürdigkeiten der Stadt Teltsch. Brünner Wochenblatt II, 1825, s. 6-8. – Gr. Wolny, Die Markgrafschaft Mähren VI. Wien 1842, s. 503 – 519. 2. vyd. Brno 1846. – Chr. d‘Elvert. Geschichte des Theaters in Mähren und oesterreichischen Schleisen. Schriften der historisch-statistichen Section IV, 1852, s. 164. – Chr. d‘Elvert, Teltsch und Zlabings. Notizenblatt d. hist. – stat. Section 1856, s. 95. – J. Kypta, Stručný dějepis města a panství Telče. Brno 1857. – Gr. Wolny, Kirchliche Topographie von Mähren II/3. Brno 1860, s. 100 – 114. – A. Rybička, Pomůcky k heraldice a sfragistice domácí. Telč šlechtická do Janova 1. 1551 k uvítání voleného krále Maxmiliána II. SH II, 1884, s. 147-152. – J. Janoušek. Die Denkmale der Stadt Telč. MCC N. F. XI, 1885, s. LVI-LIX; XIV, 1888, s. 231-237. – J. Janoušek, Městský archiv v Telči na Moravě. SH IV, 1886, s. 6-15, 111-117, 175-184, 240-251, 363-371. K. Eichler, Poutní místa a milostné obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku I, č. 2. Brno 1888, s. 255. – J. Janoušek , Die Decanal-Kirche zum heil. Jacob in Telč und die übrigen Kirchen daselbst. MCC N. F. XIV, 1888, s. 103-106, 140-143. – J. Beringer-J. Janoušek, Město a panství Telč.. Telč. 1891. – J. Janoušek, Malby na skle v zámku telčském. ČMM XV, 1891, s. 148-153. – A. Rezek, Statistické výkazy o katolické reformaci na Moravě a v rak. Slezsku v letech 1661 – 1678. ČMM XVI, 1892, 19-24. – Fr. Mareš, Stříbrná stolice telčská. PA XVI, 1893 – 1895, s. 83-86, tab. V, Vel. v Telči. ČMM XVII, 1893, s. 55-63. – J.Janoušek, Památky řemesla zednického a tesařského na bývalém panství teleckém i v sousedství. ČMM XVIII, 1894, s. 164-171. – V. Martínek, Školy města Telče. Výroční zpráva zemské vyšší reálky v Telči 1893/1894. – A. Prokop, Schloss Teltsch in Mähren. Mittheilungen des Mährischen Gewerbe-Museums in Brünn XII, 1894, s. 53-55, 57-59, 61-63. – Die Goldschmiedekunst in Mähren. Tamtéž s. 39, 41-42. – J.Janoušek, Ku zprávám o uměleckých památkách Vítkovců. ČMM XX, 1896, s. 147-150, 335-336. – Janoušek, Řád zedníkův a kameníkův na bývalém panství Teleckém. ČMM XX, 1896, s. 300-311. – Fr. Janovský, Musejní spolek v Telči. ČMM XXII, 1896 s. 177. – A. Prokop, Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Mähren und Schlesien. Wien 1897 s. 340, 359. – F.Krones, Bertha (Perchta) von Liechstenstein, geborene Rosenberg (+1476) und die Sage von der „weissen Frau“ zu Neuhaus, Teltsch u.s.w. ZDVGMS I, 1897, seš. 2, s. 1-21. – Fr. Janovský, Musejní spolek v Telči. ČMM XXII, 1898, s. 187-189.  – Fr. Šilhavý, Musejní spolek pro jihozápadní Moravu se sídlem v Telči. ČMM XXII, 1898, s. 86-87. – J. Beringer, Psané památky v museu města Telče. První zpráva Musejního spolku v Telči za rok 1897 a 1898. Telč 1899. – A. Hrudička, Kostel Matky Boží a ostatní církevní památky města Telče. Telč 1899. – K. J. Maška, Vznik a účel musejního spolku v Telči. Zpráva Musejního spolku v Telči za r. 1897 a 1898. Telč 1899. – J. Beringer, Zašlé osady v okolí Telče. Druhá zpráva musejního spolku v Telči za r. 1899 a 1900. Telč 1901, s. 8-16. – A. Hrudička, Františka Slavatová a doba její. Obrazy z  ějin katolické reformace na Moravě a v Čechách. Brno 1902. – A.Prokop, Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung I-IV. Wien 1904. – Fr. Fromek-J.Tiray, Nově objevená a obnovená sgrafita v zámku Telečském. ČMM XXIX, 1905, s. 49-57. – F. J. Lehner, Dějiny umění národa českého I/2. Praha 1905, s. 13; I/3, Praha 1907, s. 156-158, 169. – F.A. Slavík, Staré znaky a pečeti městské a vesnické na Moravě. ČMMZ VI, 1906, s. 34. – J. Tiray, Telč. Ottův slovník naučný XXV. Praha 1906, s. 156-157; Dodatky VI/2. Praha 1943, s. 1015. – J. Tiray, Rybnikářství na Telecku za doby pana Zachariáše z Hradce (1550 – 1589). ČMMZ VII, 1907 , s. 157-176. – A. Hrudička, Topografie diecese brněnské. Brno 1908, s. 420 – 432. – Šašecí, Příspěvek k životopisu pana Zachariáše z Hradce na Telči a Polné. ˇMM XXXII, 1908, s. 324 – 330. – M. Simböck, Sgrafittomalereien im Schlosse zu Teltsch. ZDVGMS XIII, 1909, s. 407-409. – O. Šašecí, Socha Panny Marie, Boží muka, některé sochy, sloupy a náhrobní kameny v Telči. ČMMZ IX, 1909, s. 131-139. – Fr. Fromek, Telč po stránce umělecké. Jihlava 1912. – K., Lidová malírna. Časopis musejní společnosti olomoucké XXIX, 1912, s. 24. – J. Tiray, Telecký okres (Vlastivěda moravská II). Brno 1913. – J. Tiray, Jak se žilo na panství Teleckém za posledních pánů z Hradce (1589 – 1604). ČMMZ XV, 1916, s. 49-66. – J. Tiray, Třicet let „Městského musea“, dvacet let „Musejního spolku“ v Telči. Třetí zpráva Musejního spolku v Telči za léta 1901 – 1918. Telč. 1919, s. 11-12. – R. Berliner, Ornamentale Vorlagebläter des 15.- 18. Jahrhunderts. Leipzig 1925, 1926. – J.F. Svoboda, lidová keramika západomoravská. Národopisný věstník československý XX, 1927, s. 347. – F. Teplý, Telecké inventáře. ČSPS XXXV, 1927, s. 171-176. – Fr. Koláček, Půdorysy moravských měst. Brno 1930, s. 30-31. – Památník státního československého reálného gymnasia v Telči, vydaný k 80. výročí ústavu. Telč 1932. – J. Leisching, Kungstgeschichte Mährens. Brno 1932, s. 176-177. – Opravy církevních památek v zemi Moravskoslezské v 1. 1919 – 1936. ZPP I, 1937, č. 9, s. 12; č. 10, s. 7. – Opravy světských veřejných budov, fortifikací a p. v zemi Moravskoslezské v 1. 1919 – 1936. ZPP I, 1937, č. 6, s. 10. -  Opravy zřícenin, hradů a zámků v zemi Moravskoslezské v 1. 1919 – 1936. ZPP I, 1937, č. 5, s. 8. – Význačnější objevy památek v zemi Moravskoslezské v letech 1918 – 1936. ZPP I, 1937, č. 1, s. 9. – L. Hosák, Historický místopis země Moravskoslezské. Praha 1938, s. 16-18, 946. – Opravy památkově cenných domů v zemi Moravskoslezské v létech 1919 – 1937. ZPP II, 1938, s. 153. – Opravy monumentálních plastik a pamýtníků v zemi Moravskoslezské v 1. 1919 – 1937. ZPP II, 1938, s. 93.  – J. Rampula, Ze zápisků cechu kožešnického v Telči. Mojmírova říše II, 1938 – 1939, s. 11-12. – A. Kutal, Moravské sochařství 14. a první pol. 15. stol. Umění (Štenc) XII, 1940 – 1941, s. 315. – V.D., Oprava Horní brány v Telči. ZPP V, 1941, s. 91. – V.D., Opravy a konservace objevených sgrafit a maleb v zámku v Telči. ZPP V, 1941, s. 86. – V. Richter, Středověká Telč. Praha 1941. 2. vyd. 1948. – J. Rampula, Průvodce Telčí. Telč 1946. – J. Rampula, Pověsti a názory o vzniku a vývoji Telče v nejstarší době. Telč 1946. – J. Rampula, Vznik a oblastní změny původního děkanství telčského. VVM II, 1947, s. 179-183. – Fr. Zvolský, Znaky moravských měst. Brno 1947, s. 54-55. – P. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, II. Praha1947. 1950; Dodatky. Praha 1955. – Biografické příspěvky k slovníku umělců a řemeslníků na Moravě. Vědecká ročenka Moravského uměleckoprůmzslového musea obchodní a živnostenské komory v Brně. Brno 1948, s. 120. – Zd. Láznička, Moravská města. Brno 1948, s. 50-51. – D. Líbal, Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha 1948, s. 256. – V. Mencl, Česká architektura doby lucemburské. Praha 1948, s. 167-168. – J. Pelikán, Nadace k oltáři sv. apoštolů v Telči. ČSPS LVII, 1949, s. 189. – L. Koller, Vývoj portálové architektury a renesanční portály 16. století na Moravě. Rukopis dis. práce fil. fak. MU. Brno 1950, s. 77-78. – J. Pelikán, Telečská nadace z r. 1378. ČSPS LVIII, 1950, s. 125. – Zd. Papežová, Plastická a malířská výzdoba zámku v Telči. Rukopis dis. práce fil. fak. UK Praha 1952. – V Rischer, Románská architektura na Moravě. ČSPS LV, 1952, s. 232. – L. Tezscholvá, Pozdně gotické monstrace. Rukopis dis. práce fil. fak. MU. Brno 1952, s. 57-58. – Almanach Březinova gymnasia v Telči vydaný ke 100. výročí založeni školy 1852-1952. Telč 1953. – L. Hosák, středověká kolonisace horního poříčí Dyje. ČSPS LXI, 1953, s. 80-93. – V. Richter, K nejstarším dějinám Třeště. ČSPS LXI, 1953, s. 7-37. – V. Richter, Telč. Státní zámek a městská památková reservace. Praha 1953. – Zd. Wirth-J. Benda, Státní hrady a zámky. Praha 1953, obr. B – 278, 279. – V. Dvořáková – H. Machálková, Malovaná průčelí české pozdní gotiky a renesance. ZPP XIV, 1954, s. 33 – 73. - J. Rampula, Gotická boží muka kamenná v Telči z r. 1485. VVM IX, 1954, s. 165 – 168.  – Pch (O. Pechová), Renesanční mříž náhrobku Zachariáše z Hradce. ZPP XIV, 1954, s. 300 – E. Nohejlová-Prátová (red.), Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I, II. Praha 1955, 1956 – Fr. Petr-J. Kostka, Městské památkové reservace v Čechách a na Moravě. Praha 1955, č. 276 – 300. – J. Krčálová, Sgrafitová výzdoba zámku v Telči. Praha 1955. – J. Rampula, Barokové  sochy „Na dlážkách“ v Telči. VVM X, 1955, s. 149 – 156. – M. Lejsková-Matyášová, Ohlas Solisových dřevorytů v českém renesančním malířství. Umění věků. Praha 1956, s. 96n. – H. J. Mrusek, Denkmalpflege in der Tschechoslowakei. Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg VI, 1956 – 1957. – J. Rampula, Poznámka k dějinám Telče za války třicetileté. VVM XI, 1956, s. 77 – 79. – H. Rokyta (red.), Rekonstrukce historických měst. Praha 1956. – Zd. Dokoupil – P. Naumann – D. Riedl – I. Veselý, Historické zahrady v Čechách a na Moravě. Praha 1957, s. 17. – M. Filka, Bílá Telč. Za krásami domova III, 1957, s. 60 – 61. – J. Kostka, Neznámá práce Antonína Machka. Umění V, 1957, s. 89 – 90. – J. J. Kouba, Renesanční přestavba zámku v Telči. Rukopis dipl. práce fil. fak. UK. Praha 1957. – Deset let znárodněného závodu Telč v n. p. Motorpal Jihlava – sto let strojírenské výroby v Telči. Jihlava 1958. – J. Hilmera (red.), Hrady a zámky. Praha 1958, s. 283., 2. vyd. 1963 – M. Radová-Štiková, Sklípková klenba. Umění VI, 1958, s. 231 – 234. – J. Rampula, Obraz Telče na obálce VVM č. 2, r. 1958. VVM XIII, 1958. s. 136. – J. Rampula, Primátoři v Telči. Rodné zemi. Brno 1958, s. 98 – 106. – V. Richter, Telč. Městská památková reservace a státní zámek. Praha 1958. – V. Ryneš, Umělci a umělečtí řemeslníci, jezuitští koadjutoři v barokní době. Umění VI, 1958, s. 402 – 410. – Fr. Kožík, Až přijedete do Telče. Telč 1959. – M. Lejsková-Matyášová, K otázce předloh pro sgrafita zámku v Telči. Umění VII, 1959, s. 402 – 403. – J. Rampula, Nejstarší škola v Telči. VSV III, 1959, s. 21 – 40. – Zd. Wirth, Burgen und Schlösser in böhmischen Ländern. Praha 1960. – H. Bratmann, Mähren im graphischen Bild. Gräfelfing bei München 1961, s. 193. – A. Bartušek, Telč. Brno 1961. – D. Menclová, Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu. Umění IX, 1961, s. 451. – VI. Nekuda, Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno 1961. – A. Přibyl, Městské pečeti a erby na Jihlavsku. VSV IV, 1961, s. 39 – 48. – E. Šamánková, Architektura české renesance. Praha 1961, s. 56 – 57, 64, 66, 70 – 71. – Zd. Wirth – A. Müllerová-Machoňová (red.), Architektura v českém národním dědictví. Praha 1961, s. 128. – M. Pavlík, Telč. Stavebně historické vyhodnocení města. Rukopis expertizy Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Praha 1962. – J. Krčálová, Grafika a naše renesanční nástěnná malba. Umění X, 1962, s. 277. – J. Krčálová, Ke knize Evy Šamánkové Architektura české renesance. Umění X, 1962, s. 74 – 89. – J. Machoň, Bílá, jezerní, dnešní Telč. Almanach vlastivědné práce Moravského muzea. Brno 1962, s. 10 – 23. – O. Starý a kol., Československá architektura od nejstarší doby po současnost. Praha 1962, s. 67, 84. – J. Hilmera – H. Rokyta (red.), Hrady a zámky. Praha 1963, s. 340 – 344. – J. Krčálová, Renesanční nástěnné malby zámku Bechyně. Umění XI, 1963, s. 25 – 47. – M. Lejsková-Matyášová, K malířské výzdobě rožmberské Kratochvíle. Umění XI, 1963, s. 360 – 370. – F. Haas, Český měšťanský dům pozdní gotiky a renesance. Sborník Vysokého učení technického v Brně 1964, č. 2 – 3, s. 97 – 134. – L. Hosák, K počátkům měst na jihozápadní Moravě. Sborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského XV, 1964. Historica, s. 122 – 124. – M. Mrázová-Schusterová, K otázce projektanta jezuitského kostela v Klatovech. Umění XII, 1964, s. 84 – 85. – E. Hubala, Burgen und Schlösser in Mähren. Frankfurt a. M. 1965m s, 159 – 161. – D. Kusák, Telč. Praha 1965. – L. Lancinger – D. Líbal – M. Pavlík, Státní zámek Telč. Pasportizace památkových objektů Jihomoravského kraje. Rukopis expertízy Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Praha 1965. – Fr. Kavka, Zlatý věk růží. České Budějovice 1966. – E. Polášková, Telč – městská památková rezervace. Brno 1966. – Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960 I. Ostrava 1967, s. 103. – K. Kibic, Renesanční dům radní  a jeho kompoziční vývoj. Monumentorum tutela IV, 1967/1968, s. 192. – J. Krčálová, Renesanční nástěnné malby zámku v Českém Krumlově. Umění XVI, 1968. s. 357 – 379. – V. Naňková, Zedníci a stavitelé rodiny Perti v Jižních Čechách. Jihočeský sborník historický XXXVII, 1968, s. 120 – 126. – Táž, Muratori e costruttori della famiglia Perti in Boemia. Boletino Storico della Svizzera Italiana LXXX, 1968, fasc. 1 – 2. – E. Melmuková-Šašecí, Telčsko v památkách života lidu. Muzejní a vlastivědná práce VII, 1969, s. 211 – 212. – J. Vacková, Epitafní obrazy v předbělohorských Čechách. Umění XVII, 1969, s. 155. – M. Lejsková-Matyášová, K ikonografii a restituci sgrafitového reliéfu tří renesančních domů ve Slavonicích. Umění XVIII, 1970, s. 383 – 394. – M. Lejsková-Matyášová, Schweizerische graphische Vorlagen in der Renaissancekunst der böhmischen Länder. Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte XXVII, 1970, seš. 1, s. 44 – 58. – D. Líbal, Starobylá města v Československu. Praha 1970, s. 41. – V. Mencl, Města, hrady, zámky. Praha 1970, s. 37, 152. – M. Radová – O. Rada, Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební dílna. Umění XVIII, 1970, s. 358 – 382. – V. Richter, Vyšetření, jak vznikla některá moravská města. Brno v minulosti a dnes IX, 1970, s. 147 – 148. – H. Rokyta, Die böhmischen Länder. Handbuch der Denkmäler und Gedenkstätten europäischer Kulturbeziehungen in den böhmischen Ländern. Salzburg 1970, s. 289 – 290. – I. Crhonek, Školy jihomoravského kraje 1945 – 1970. Brno 1971, s. 39, 46. – V. Kotrba, Renesanční architekt mistr Baltazar Majo „de Vonio“? Umění XIX, 1971, s. 97 – 100. – E. Melmuková-Šašecí, Národopisná výstava jako podnět přeměny městského muzea v Telči v oblastní („krajinské“) muzeum jihozápadní Moravy v r. 1897. Český lid LVIII, 1971, č. 1, s. 42 – 44. – J. Ehm – J. Jelínek – J. Wagner, Československé hrady a zámky. Praha 1972, s. 157 –160.  J. Krčálová, Kruh v architektuře českého manýrismu. Umění XX, 1972, s. 1 –25. – V. Richter – Zd. Kudělka, Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. SPFFBU F 16, 1972, s. 102 – 103. – P. Philippot, Die Wandmalerei. Entwicklung, Technik, Eigenrt. Wien 1972. – J. Krčálová, Kašny, fontány a vodní díla české a moravské renesance. Umění XXI,  1973, s. 536. – O. Dostál – J. Hrůza – D. Líbal – S. Voděra – T. Zalčik, Československá historická města. Praha 1974, s. 358 – 361. – J. Krčálová, Centrální stavby české renesance. Praha 1974, s. 35 –36., 2.vyd. 1976. – M. a O. Radovi, Mistr slavonických kleneb. Architektura ČSSR XXXIII, 1974, s. 389 – 393. – M. Stehlík, Štěpán  Pagan a Kašpar Ober. Poznámky k jejich sochařskému  dílu. O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700 – 1752. Brno 1974, s. 377 – 380. – Zd. Měřínský, Průzkum zaniklých středověkých osad na moravské straně Českomoravské vrchoviny v letech 1962 – 1970. Archeologické rozhledy XXXVIII, 1976, s. 405 – 417. – J. Petrů, Telč. Státní zámek. Brno 1976. – J. Ptáček, Pamětní list u příležitosti 90. výročí vzniku Muzea v Telči. Jihlava (1976). – V. Richter, Telč. Státní zámek, město a památky v okolí. Praha 1976. – M. Stehlík, Nástin dějin sochařství 17. a 18. věku na Moravě. SPFFBU F 19 – 20, 1975 – 1976, s. 23 – 39. – E. Knab, Daniel Gran. Wien-München 1977. – M. Nováková-Skalická, Obnovené nádvoří nejstarší části zámku v Telči. PP II, 1977, s. 283 – 284. – Táž, Oprava a konservace renesanční šperkovnice ze státního zámku v Telči. PP II, 1977, s. 410 – 412. – B. Novotný, Zaniklá ves z pozdní doby hradištní u Studnice na Telečsku (okr. Jihlava). Přehled výzkumů za r. 1975. Brno 1977, s. 65. -–Antika a česká kultura. Praha 1978. – J. Krčálová, Domenico Benedetto a Antonio Comettové v jižních Čechách. Umění XXVI, 1978, s. 34 – 55. – Zd. Kříž – D. Riedl – J. Sedlák, Významné parky jihomoravského kraje. Brno 1978, s. 283 – 286. – M. Nováková-Skalická, K problematice uchování zámeckého mobiliáře. PP III, 1978, s. 523 – 528. – J. Dřímal – I. Štarha (red.), Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček . Brno 1979, s. 230 – 231. – K. Křížová, K některým částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči. PP IV, 1979. – L. Hosák – R. Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha 1980, s. 578 – 579. – D. Kusák – J. Burian – I. Muchka, Hrady a zámky v Čechách a na Moravě. Praha 1980, s. 170 – 174. – J. Petrů, K počátkům činnosti Jakuba Seiseneggra. In: Historická Olomouc a její současné problémy III. Olomouc 1980, s. 190 – 194. – L. Konečný, Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy. Archaelogia historica VI, 1981, s. 246. – Týž, Telč, kostel sv. Ducha. Výzkum románské architektury na Moravě II. SPFFBU F 25,  1981, s. 61. – J. Krčálová, Kostely české a moravské renesance. Umění XXIX, 1981 s. 12. – M Mžyková, Theatrum Mortis. Umění a řemesla 1981, č. 4, s. 44 – 48. – V. Nejedlý, Oprava kostela sv. Jakuba v Telči na přelomu 19. a 20. století. PP VI, 1981, s 539- 542. – J. Bláha, Výsledky průzkumu zaniklých sídlišť v horním Podyjí a jejich význam pro poznání vývoje osídlení jihozápadní Moravy. VVM XXXIV, 1982, s. 334 – 342. – J. Čarek, Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 379 – 380. – V. Naňková, Barokní plány v moravských jezuitikách. In: Historická Olomouc a její současné problémy V. Olomouc1985, s. 226. – M. Nováková-Skalická, Oprava stropu ve Zlatém sále státního zámku v Telči. PP X, 1985, s. 460 – 464. – J. Petrů, Seiseneggers Bildnisse Adams I. von Hradec und Annas von Rožmitál. Umění XXXIII, 1985, s. 193 – 202. – J. Krčálová, Renesanční stavby B. Maggiho v Čechách a na Moravě. Praha 1986, s. 64 – 72. – J. Pánek. Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 – 1552. Praha 1987. – E. Melmuková-Šašecí, Historická úloha Telče v procesu národního obrození. VSV 6. 1988, s. 41 – 56. – J. Střítezký, Archeologická současnost Telče. Tamtéž, s. 251 – 253. – M. Nováková-Skalická, Renesanční poháry na jihomoravských státních hradech a zámcích. In: 30 let Krajského střediska SPPOP v Brně. Brno 1989, s. 175 – 188. – J. Dvorský – R. Chadraba, Votivní obraz Viléma Slavaty v Telči. Umění XXXVIII., 1990 s. 128 – 139.
 
Zkratky
ČMM – Časopis Matice moravské (Brno)
ČMMZ – Časopis Moravského muzea zemského (Brno)
ČSPS – Časopis Společnosti přátel starožitností (Praha)
MCC – Mitteilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst – und historischen Denkmale (Vídeň)
PA – Památky archeologické a místopisné (Praha)
PP – Památky a příroda (Praha)
SH – Sborník historický (Praha)
SOA – Státní oblastní archív (Brno)
SPFFBU – Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (Brno)
VSV – Vlastivědný sborník Vysočiny – oddíl věd společenských (Jihlava)
VVM – Vlastivědný věstník moravský (Brno)
ZDVGMS – Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und österr. Schlesiens (Brno)
ZPP – Zprávy památkové péče
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (20.02.2012)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

11.12.2019 - 27.12.2019

Usnesení z 28. schůze rady města, dne 4. 12. 2019 (PDF 51 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Opatření obecné povahy - návrh místní úprava provozu - vyhláška - Lhotka (PDF 230 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Veřejná vyhláška - nám. Zachariáše z Hradce, kabel NN (PDF 138 kB)

10.12.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování reprodukčním materiálem lesních dřevin (PDF 783 kB)

09.12.2019 - 23.01.2020

Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Rozseč - 134 EX 11012/12-1778 (PDF 292 kB)

06.12.2019 - 17.12.2019

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019 (PDF 42 kB)

05.12.2019 - 10.01.2020

Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání "Novostavba rybníka na parc. č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" (PDF 1,05 MB)

05.12.2019 - 16.01.2020

Nabídka pracovní pozice - provozně-ekonomický manažer Mikroregionu Telčsko (PDF 34 kB)

04.12.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 25/2019, 26/2019, 27/2019 (PDF 53 kB)

Aktuality

11.12.2019

Sběrový kalendář na rok 2020více

10.12.2019

Projednání návrhu řešení revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradeckávíce

09.12.2019

Změny v železničním jízdním řádě pro období 2019/2020více

06.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 6.12.2019více

02.12.2019

Změny v autobusové dopravě od 15. 12. 2019více

29.11.2019

Projednání studie revitalizace sídliště Radkovskávíce

28.11.2019

Telč o Vánocích - přehled akcí od listopadu 2019 do ledna 2020více

27.11.2019

Telč mezi 25 nejzajímavějšími destinacemi světa, 2019více

27.11.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance pro zajištění provozu turistického informačního centravíce

22.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 22.11.2019více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5955 návštěvníků, od otevření expozice 35270 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 23:05:03

  Teplota vzduchu:
  -1,9 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1002,4 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE