Knihovní řád

1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který dodržuje knihovní řád. Při zápisu předkládá čtenář průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas). Osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb. Podle tohoto zákona knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Čtenář je povinen oznámit pracovníkům knihovny změny jména, adresy, ztrátu čtenářského průkazu.

2. Oddělení pro dospělé je přístupno čtenářům starším 15 let.

3. Výše čtenářských poplatků:
- půjčovné dospělí – 100 Kč za rok (možno splácet pololetně)
- půjčovné děti, studující, důchodci – 50 Kč za rok (možno splácet pololetně)
- vystavení čtenářského průkazu – 10 Kč

4. Výpůjční doba knih je 1 měsíc, časopisů 14 dní. Čtenář může požádat o její prodloužení

5. Čtenář je povinen vrátit půjčené knihy a časopisy ve stanoveném termínu a ve stavu v jakém je převzal. Knihy vypůjčené z knihovny nesmí čtenář půjčovat dalším osobám. Každý čtenář si ve vlastním zájmu prohlédne při půjčení knihy a časopisy. Případné poškození ohlásí pracovnicím knihovny. V opačném případě ručí za každé poškození, které bude zjištěno při vracení.

6. Po uplynutí stanovené výpůjční lhůty je čtenář upomenut a zaplatí stanovené poplatky z prodlení, které činí:
I. upomínka – 10 Kč (nezasílá se poštou)
II. upomínka – 20 Kč
III. upomínka – 50 Kč (doporučeně)
IV. upomínka – 100 Kč (doporučeně do vlastních rukou - doručenka)
Nevrácené knihy budou vymáhány prostřednictvím komise k projednávání přestupků města Telče.

7. Ztrátu a poškození knihy nebo časopisu je čtenář povinen oznámit.
Ceník sankcí - náhrady:
ztráta knihy
- stejné vydání téže knihy
- další vydání téže knihy
- fotokopie stejného titulu + vazba
- finanční náhrada:
- knihy vydané před rokem 1995 - cena knihy + 200%
- knihy vydané po roce 1995 - cena knihy + 100%
ztráta časopisu
- stejný titul časopisu
- cena časopisu + 100%
poškození knihy
- náhrada až do výše 100% z pořizovací ceny knihy
další náhrady:
poškození čárového kódu – 10 Kč
ztráta čtenářského průkazu – 20 Kč
poškození obalu knihy – 20 Kč

8. Městská knihovna Telč zprostředkovává svým čtenářům půjčení literatury, kterou nemá ve vlastním fondu z knihoven ČR prostřednictvím MVS. Příspěvek na poštovné MVS činí 30 Kč, pokud není stanoveno jinak v podmínkách knihovny, která žádané knihy půjčuje. Při ztrátě nebo poškození knihy zapůjčené prostřednictvím MVS je nutno postupovat dle pokynů knihovny, která výpůjčku poskytla. Také výpůjční lhůty a režim se řídí ustanoveními půjčující knihovny. Pokud čtenář nedodrží výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou, hradí kromě upomínek knihovny i poplatky půjčující knihovny.

9. Zvláštní jednorázové výpůjčky mohou být poskytnuty i těm občanům, kteří se nechtějí stát stálými čtenáři knihovny v Telči po předložení průkazu totožnosti. Poplatek za jednorázovou výpůjčku (max. 3 svazky) činí 10 Kč.

10. U každého čtenáře, který pobývá v místě působení knihovny krátkodobě nebo zde má pouze přechodné bydliště má, knihovna právo žádat předem o složení zálohy v minimální výši 100 Kč za každou zapůjčenou knihu. U hodnotných knih může být tato záloha dle zvážení pracovníků knihovny zvýšena až na současnou cenu knihy. Knihy, jejichž pořizovací cena je 500 Kč a výše, se půjčují pouze proti podpisu čtenáře.

11. Čítárnu mohou navštěvovat pouze čtenáři, kteří mají zaplaceny příslušné poplatky. S vypůjčenými časopisy a knihami v čítárně je nutné zacházet šetrně.

12. Ve všech prostorách knihovny je nutno zachovávat klid.

13. Uživatelé počítače mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disky počítače jakékoliv soubory, instalovat jakýkoliv software ani měnit nastavení operačního systému či nainstalovaných aplikací.
Ceník počítačových služeb:
- psaní v textovém editoru Word – 15 minut zdarma. Po uplynutí časové limitu je přístup placen – poplatek 1 Kč/1 minuta.
- internet – jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časové limitu je přístup placen – poplatek 1 Kč/1 minuta. Při práci s počítačem je nutno dodržovat příslušný provozní řád veřejného internetu MěK Telč.
- disketa 10 Kč/1 ks
- tisk stránky A4:
jednostranně – 3 Kč
oboustranně – 4 Kč
Práce s počítačem je limitována 30 minutami, pokud nečeká další zájemce, je možné dobu prodloužit.

14. Uživatelé mohou využívat kopírovací služby z dokumentů, které má knihovna ve svém
knihovním fondu.
Cena kopírovacích služeb dle platného ceníku:
A4 jednostranně ... 3 Kč
A4 oboustranně ... 4 Kč
A3 jednostranně ... 5 Kč
A3 oboustranně ... 8 Kč

15. Hrubé porušování knihovního řádu může mít za následek ztrátu oprávnění používat služeb knihovny.

Knihovní řád nabývá platnosti 1. července 2012V dospělém oddělení
a) Registrovaným čtenářům knihovny po předložení platného čtenářského průkazu je umožněn přístup jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen - poplatek 1 Kč/ 1 minuta.
b) Neregistrovaným návštěvníkům po předložení průkazu totožnosti je umožněn přístup jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen - poplatek 1 Kč/ 1 minuta.

V dětském oddělení
a) Registrovaní čtenáři do 15 let mají přístup k internetu pouze v dětském oddělení po předložení platného čtenářského průkazu. Přístup je umožněn jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen - poplatek 1 Kč/ 1 minuta.
b) Neregistrovaným návštěvníků do 15 let je umožněn přístup k internetu pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Přístup je umožněn jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen - poplatek 1 Kč/ 1 minuta.
1. Uživatel musí ovládat práci s počítačem a dbát pokynů pracovnic knihovny.

2. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé.

3. Přístup k internetu je umožněn jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen – poplatek 1 Kč/ 1 minuta. Časové limity může knihovna aktuálně upravit dle provozních potřeb. Práce u počítače je limitována – maximální časový úsek pro práci s počítačem je 30 minut v případě, že čeká další zájemce. V opačném případě je možné, po dohodě s knihovnicí, dobu prodloužit. Poslednímu uživateli je zahájení přístupu na internet umožněno 15 minut před ukončením provozní doby. Přístup k internetu je uživatel povinen ukončit s ukončením provozní doby knihovny.

4. Přístup k počítači je možné předem objednat osobně v knihovně nebo telefonicky na čísle 567 112 449. Rezervace propadá po 10 minutách prodlení.
5. Uživatelé počítače mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disky počítače jakékoliv soubory, instalovat jakýkoliv software ani měnit nastavení operačního systému či nainstalovaných aplikací.

6. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost uživatele.

7. Informace a soubory vytvořené při práci na počítači si mohou uživatelé nahrát na diskety nebo odnést s použitím vlastního vyměnitelného disku (flashdisku). Informace a soubory lze rovněž vytisknout. Cena tištěné stránky ve formátu A4 činí 3 Kč. Cena jedné diskety je 10 Kč.

8. Není dovoleno provozování počítačových her. Uživatel nesmí prohlížet, šířit a stahovat z internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus a podněcující k násilí a užívání drog.

9. Za obsah souborů stažených z internetu ani za problémy způsobené neodbornou manipulací s nimi, či jejich instalací nebo nedodržováním pokynů jejich tvůrců nenese knihovna žádnou odpovědnost, stejně jako za jejich případné zavirování. Knihovna nezodpovídá za rychlost spojení nebo dostupnost jednotlivých služeb a zdrojů internetu a za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem. Uživatel nese plnou právní zodpovědnost za svoji činnost a za obsah jím šířených materiálů podle platných zákonů České republiky.

10. Uživatel je zodpovědný za škody způsobené na výpočetní technice i na předinstalovaném softwaru. Je povinen zachovávat klid, nesmí rušit svým počínáním, hlukem nebo používáním mobilního telefonu ostatní uživatele, zachovávat základní etické a hygienické normy a pravidla chování v počítačové síti.

11. V případě porušení Provozního řádu veřejného internetu Městské knihovny Telči může být uživatel vykázán z knihovny stejně jako osoby pod vlivem omamných látek, osoby ohrožující svých chováním bezpečnost a zdraví uživatelů a zaměstnanců knihovny. Tím však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u počítače.

Provozní řád nabývá platnosti 1. července 2012
 
VLOŽIL: Lenka Zamazalová (09.12.2014) , UPRAVIL: Dušan Novotný (16.10.2019)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč