Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Knihovní řád

1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který dodržuje knihovní řád. Při zápisu předkládá čtenář průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas). Osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb. Podle tohoto zákona knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Čtenář je povinen oznámit pracovníkům knihovny změny jména, adresy, ztrátu čtenářského průkazu.

2. Oddělení pro dospělé je přístupno čtenářům starším 15 let.

3. Výše čtenářských poplatků:
- půjčovné dospělí – 100 Kč za rok (možno splácet pololetně)
- půjčovné děti, studující, důchodci – 50 Kč za rok (možno splácet pololetně)
- vystavení čtenářského průkazu – 10 Kč

4. Výpůjční doba knih je 1 měsíc, časopisů 14 dní. Čtenář může požádat o její prodloužení

5. Čtenář je povinen vrátit půjčené knihy a časopisy ve stanoveném termínu a ve stavu v jakém je převzal. Knihy vypůjčené z knihovny nesmí čtenář půjčovat dalším osobám. Každý čtenář si ve vlastním zájmu prohlédne při půjčení knihy a časopisy. Případné poškození ohlásí pracovnicím knihovny. V opačném případě ručí za každé poškození, které bude zjištěno při vracení.

6. Po uplynutí stanovené výpůjční lhůty je čtenář upomenut a zaplatí stanovené poplatky z prodlení, které činí:
I. upomínka – 10 Kč (nezasílá se poštou)
II. upomínka – 20 Kč
III. upomínka – 50 Kč (doporučeně)
IV. upomínka – 100 Kč (doporučeně do vlastních rukou - doručenka)
Nevrácené knihy budou vymáhány prostřednictvím komise k projednávání přestupků města Telče.

7. Ztrátu a poškození knihy nebo časopisu je čtenář povinen oznámit.
Ceník sankcí - náhrady:
ztráta knihy
- stejné vydání téže knihy
- další vydání téže knihy
- fotokopie stejného titulu + vazba
- finanční náhrada:
- knihy vydané před rokem 1995 - cena knihy + 200%
- knihy vydané po roce 1995 - cena knihy + 100%
ztráta časopisu
- stejný titul časopisu
- cena časopisu + 100%
poškození knihy
- náhrada až do výše 100% z pořizovací ceny knihy
další náhrady:
poškození čárového kódu – 10 Kč
ztráta čtenářského průkazu – 20 Kč
poškození obalu knihy – 20 Kč

8. Městská knihovna Telč zprostředkovává svým čtenářům půjčení literatury, kterou nemá ve vlastním fondu z knihoven ČR prostřednictvím MVS. Příspěvek na poštovné MVS činí 30 Kč, pokud není stanoveno jinak v podmínkách knihovny, která žádané knihy půjčuje. Při ztrátě nebo poškození knihy zapůjčené prostřednictvím MVS je nutno postupovat dle pokynů knihovny, která výpůjčku poskytla. Také výpůjční lhůty a režim se řídí ustanoveními půjčující knihovny. Pokud čtenář nedodrží výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou, hradí kromě upomínek knihovny i poplatky půjčující knihovny.

9. Zvláštní jednorázové výpůjčky mohou být poskytnuty i těm občanům, kteří se nechtějí stát stálými čtenáři knihovny v Telči po předložení průkazu totožnosti. Poplatek za jednorázovou výpůjčku (max. 3 svazky) činí 10 Kč.

10. U každého čtenáře, který pobývá v místě působení knihovny krátkodobě nebo zde má pouze přechodné bydliště má, knihovna právo žádat předem o složení zálohy v minimální výši 100 Kč za každou zapůjčenou knihu. U hodnotných knih může být tato záloha dle zvážení pracovníků knihovny zvýšena až na současnou cenu knihy. Knihy, jejichž pořizovací cena je 500 Kč a výše, se půjčují pouze proti podpisu čtenáře.

11. Čítárnu mohou navštěvovat pouze čtenáři, kteří mají zaplaceny příslušné poplatky. S vypůjčenými časopisy a knihami v čítárně je nutné zacházet šetrně.

12. Ve všech prostorách knihovny je nutno zachovávat klid.

13. Uživatelé počítače mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disky počítače jakékoliv soubory, instalovat jakýkoliv software ani měnit nastavení operačního systému či nainstalovaných aplikací.
Ceník počítačových služeb:
- psaní v textovém editoru Word – 15 minut zdarma. Po uplynutí časové limitu je přístup placen – poplatek 1 Kč/1 minuta.
- internet – jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časové limitu je přístup placen – poplatek 1 Kč/1 minuta. Při práci s počítačem je nutno dodržovat příslušný provozní řád veřejného internetu MěK Telč.
- disketa 10 Kč/1 ks
- tisk stránky A4:
jednostranně – 3 Kč
oboustranně – 4 Kč
Práce s počítačem je limitována 30 minutami, pokud nečeká další zájemce, je možné dobu prodloužit.

14. Uživatelé mohou využívat kopírovací služby z dokumentů, které má knihovna ve svém
knihovním fondu.
Cena kopírovacích služeb dle platného ceníku:
A4 jednostranně ... 3 Kč
A4 oboustranně ... 4 Kč
A3 jednostranně ... 5 Kč
A3 oboustranně ... 8 Kč

15. Hrubé porušování knihovního řádu může mít za následek ztrátu oprávnění používat služeb knihovny.

Knihovní řád nabývá platnosti 1. července 2012V dospělém oddělení
a) Registrovaným čtenářům knihovny po předložení platného čtenářského průkazu je umožněn přístup jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen - poplatek 1 Kč/ 1 minuta.
b) Neregistrovaným návštěvníkům po předložení průkazu totožnosti je umožněn přístup jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen - poplatek 1 Kč/ 1 minuta.

V dětském oddělení
a) Registrovaní čtenáři do 15 let mají přístup k internetu pouze v dětském oddělení po předložení platného čtenářského průkazu. Přístup je umožněn jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen - poplatek 1 Kč/ 1 minuta.
b) Neregistrovaným návštěvníků do 15 let je umožněn přístup k internetu pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Přístup je umožněn jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen - poplatek 1 Kč/ 1 minuta.
1. Uživatel musí ovládat práci s počítačem a dbát pokynů pracovnic knihovny.

2. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé.

3. Přístup k internetu je umožněn jedenkrát denně po dobu 15 minut zdarma. Po uplynutí časového limitu je přístup placen – poplatek 1 Kč/ 1 minuta. Časové limity může knihovna aktuálně upravit dle provozních potřeb. Práce u počítače je limitována – maximální časový úsek pro práci s počítačem je 30 minut v případě, že čeká další zájemce. V opačném případě je možné, po dohodě s knihovnicí, dobu prodloužit. Poslednímu uživateli je zahájení přístupu na internet umožněno 15 minut před ukončením provozní doby. Přístup k internetu je uživatel povinen ukončit s ukončením provozní doby knihovny.

4. Přístup k počítači je možné předem objednat osobně v knihovně nebo telefonicky na čísle 567 112 449. Rezervace propadá po 10 minutách prodlení.
5. Uživatelé počítače mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disky počítače jakékoliv soubory, instalovat jakýkoliv software ani měnit nastavení operačního systému či nainstalovaných aplikací.

6. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost uživatele.

7. Informace a soubory vytvořené při práci na počítači si mohou uživatelé nahrát na diskety nebo odnést s použitím vlastního vyměnitelného disku (flashdisku). Informace a soubory lze rovněž vytisknout. Cena tištěné stránky ve formátu A4 činí 3 Kč. Cena jedné diskety je 10 Kč.

8. Není dovoleno provozování počítačových her. Uživatel nesmí prohlížet, šířit a stahovat z internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus a podněcující k násilí a užívání drog.

9. Za obsah souborů stažených z internetu ani za problémy způsobené neodbornou manipulací s nimi, či jejich instalací nebo nedodržováním pokynů jejich tvůrců nenese knihovna žádnou odpovědnost, stejně jako za jejich případné zavirování. Knihovna nezodpovídá za rychlost spojení nebo dostupnost jednotlivých služeb a zdrojů internetu a za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem. Uživatel nese plnou právní zodpovědnost za svoji činnost a za obsah jím šířených materiálů podle platných zákonů České republiky.

10. Uživatel je zodpovědný za škody způsobené na výpočetní technice i na předinstalovaném softwaru. Je povinen zachovávat klid, nesmí rušit svým počínáním, hlukem nebo používáním mobilního telefonu ostatní uživatele, zachovávat základní etické a hygienické normy a pravidla chování v počítačové síti.

11. V případě porušení Provozního řádu veřejného internetu Městské knihovny Telči může být uživatel vykázán z knihovny stejně jako osoby pod vlivem omamných látek, osoby ohrožující svých chováním bezpečnost a zdraví uživatelů a zaměstnanců knihovny. Tím však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u počítače.

Provozní řád nabývá platnosti 1. července 2012
 
VLOŽIL: Lenka Zamazalová (09.12.2014) , UPRAVIL: Dušan Novotný (16.10.2019)

Občan

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

21.11.2019 - 11.12.2019

Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko konanou 11. 12. 2019 (PDF 206 kB)

21.11.2019 - 11.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020, Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2021 - 2023 (PDF 96 kB)

20.11.2019 - 06.12.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Obec Sedlejov (PDF 182 kB)

19.11.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 24/2019 (PDF 50 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Plán investic na r. 2020 (PDF 184 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Pozvánka na 65. řádnou valnou hromadu, dne 3. 12. 2019 (PDF 336 kB)

15.11.2019 - 12.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 12. - Telč - Staré Město (PDF 100 kB)

14.11.2019 - 04.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 12 - Telč, ul. Kostelnomyslovská, Polní (PDF 99 kB)

13.11.2019 - 27.11.2019

Usnesení z 26. schůze rady města dne 6. 11. 2019 (PDF 47 kB)

Aktuality

22.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 22.11.2019více

19.11.2019

Informace o počasívíce

18.11.2019

Obnova lesa na Vysočině, listopad 2019více

15.11.2019

Telčské listy Listopad 2019více

12.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 12.11 .2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5920 návštěvníků, od otevření expozice 35235 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 20:52:04

  Teplota vzduchu:
  7,1 °C
  Rychlost větru:
  1,6 km/h
  Tlak vzduchu:
  1011,5 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE