Vzdělávání v eGon Centru Telč

loga ESF, EU a OPLZZ

Projekt:
Vzdělávání v eGon Centru Telč

Žadatel: Město Telč

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Výzva: č. 40 – výzva pro předkládání IP 4.1 – Vzdělávání v eGoncentrech krajů a obcí s rozšířenou působností

Oblast podpory: 4.4a.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Doba realizace projektu: 1. října 2009 – 30. září 2012

Obsah projektu:
eGON Centrum obce s rozšířenou působností Telč zajistí školení pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva ORP a zaměstnance zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Dále pak spádově úředníky obcí základního typu a úředníky obcí s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací, kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně v rámci „eGON centra“ obce s rozšířenou působností a projektu schváleného dle této výzvy.

Cíl projektu: 145 podpořených osob, 2200 úspěšných absolventů (vydaných certifikátů)

Výsledek:  Hlavním výsledkem projektu Vzdělávání v eGon Centru Telč bylo jeho samotné zřízení, prostřednictvím kterého si úředníci, zaměstnanci úřadů územních samosprávných celků, volení zastupitelé územních samosprávných celků a zaměstnanci zřizovaných organizací na území ORP Telč zvýšili výkonnost a kvalitu poskytovaných služeb veřejné správy občanům správního území. Dalším z naplněných cílů je zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků, zmírnění regionálních rozdílů v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich adekvátní dostupnosti.
V rámci projektu bylo vybudováno Vzdělávací eGon Centrum Telč, které v prvních měsících realizace sídlilo v Základní škole Masarykova v Telči. Ihned po zakoupení vlastní didaktické techniky bylo přesunuto na radnici Městského úřadu Telč. Občas nám prostor také poskytla kancelář Mikroregionu Telčsko. Kvůli občasným přesunům jsme se, kvůli snadné manipulaci, rozhodli pořídit přenosné notebooky. Dále byl pořízen dataprojektor s výsuvným držákem, plátno, multifunkční tiskárna a zařízení na zajištění připojení k internetu vč. kabelů.
 
Cílovou skupinou vzdělávacího projektu byli vlastní úředníci a zaměstnanci, členové zastupitelstev obce s rozšířenou působností a obcí v jejím správním obvodu a dále zaměstnanci organizací, zřizovaných těmito obcemi, kteří plní úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Celkem jsme zaznamenali 174 podpořených osob. Největším podílem toho čísla jsou zaměstnanci ORP Telč, starostové obcí a v poslední řadě zaměstnanci malých obcí.
 
Vzdělávání probíhalo jak formou prezenčních kurzů, tak formou tzv. e-learningů, což je elektronická verze vzdělávání. Obě verze kurzů byly cílové skupině poskytnuty zdarma. Kurzy připravil a bezplatně poskytl Institut pro veřejnou správu prostřednictvím centrálního e-learningového výukového prostředí. Okruh nabízených kurzů v eGon Centru Telč a sestavování plánů vzdělávání zpracovával manažer vzdělávání ve spolupráci s lektory zejména v souladu se vzdělávací osnovou IVS a také dle zájmu studentů. O nabízených kurzech se zájemci dozvídali z webu města, e-mailů, telefonicky, z tištěných letáků, v informačním magazínu Mikroregionu Telčsko a osobní informací na schůzích zástupců města s obcemi ze správního obvodu, na členských schůzích obcí Mikroregionu Telčsko a na poradách zaměstnanců úřadu.
 
Školení prezenčních kurzů a tutorování e-learnigů zajišťovali vlastní proškolení lektoři. Organizaci prezenčních kurzů zajišťoval manažer vzdělávání a z technické stránky informatik projektu. K prezenčním kurzům obdrželi studenti pomocné manuály (doplnění výuky), poznámkové bloky v deskách s chlopněmi a propiskou, dále také dotazníky pro kontrolu spokojenosti s průběhem a obsahem kurzů – vše bylo řádně označeno logy poskytovatele dotace.
 
V průběhu projektu probíhala kontrola a hodnocení výsledků projektu, tzn. ověřování, zda se daří naplňovat stanovené cíle projektu a očekávání cílových skupin. Na základě těchto výsledků jsme realizovali změny v obsahu a formě výuky, způsobu a kvantitě oslovení cílových skupin tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vložených financí a maximálně naplněny cíle projektu a dotačního titulu.
 
V rámci projektu absolvovalo úspěšně kurzy celkem 2095 osob a byl vytvořen 1 inovovaný produkt – souhrnná brožura s aktualizovanými postupy k usnadnění práce s datovými schránkami, obsluhou Czech POINT, zajištěním certifikátu, editací SOVM, převodem dokumentů do formátu PDF nebo použití el. podpisu.
 
Po celou dobu realizace projektu jsme zajišťovali propagaci projektu a informovanost o tom, že projekt je spolufinancován z Evropské unie – Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.
 
Velkou část práce na projektu odvedla finanční manažerka, která se starala spolu s účetní nejen o finanční část projektu. Všem členům eGon Centra Telč patří poděkování za dobře odvedenou práci pro projekt.
 
Díky projektu Vzdělávání v eGon Centru Telč došlo ke zvýšení kvality veřejné správy a s tím i zlepšení služeb pro občany-klienty veřejné správy, kterým byl co možná nejvíce usnadněn styk občanů s úřady a co nejvíce snížena nepříjemná vyřizování na nich. Veřejná správa tak byla co možná nejvíce zprůhledněna, učiněna otevřenou a občanům bylo umožněno participovat na jejich rozhodnutích a kontrolovat její fungování.
 

Kurzy eGovernmentových dovedností pro eGON centra
http://www.institutpraha.cz/egon/kurzyegoncentra/pdfprogramy

1. Obecné základy práce s portálem Czech POINT
2. Czech POINT - Katastr nemovitostí
3. Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu
4. Czech POINT - Rejstřík trestů
5. Czech POINT - Obchodní rejstřík
6. Czech POINT - Seznam kvalifikovaných dodavatelů
7. Czech POINT - Modul autovraků informačního systému odpadového hospodářství
8. Czech POINT - Insolvenční rejstřík
9. Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče
10. Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů
11. Czech POINT - Agendy pro ISDS I.
12. Czech POINT - Služby ISDS II.
13. Nebojme se žádosti I, aneb K Czech POINTu snadno a rychle
14. Informační systém datových schránek
15. Nebojme se žádosti II, aneb Výzva OP LZZ č. 40 pro vzdělávání v eGON centrech - pro zpracovatele projektů na Výzvu č. 40
16. Zaručený elektronický podpis
17. Spisová služba AthenA
18. Word pro začátečníky
19. Excel pro začátečníky
20. Vidimace a legalizace
21. Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS – kombinovaná forma studia
22. Úvod do eLearningu pro studující– prezenční forma, tutorial pro studenty
23. Spisová služba ICZ – E-spis Lite
24. Administrativní bezpečnost a certifikační politika - neakreditováno
25. Obecné základy práce s portálem Czech POINT – aktualizační kurz 2010
26. Czech POINT – nové agendy dle harmonogramu projektu Czech POINT
27. PowerPoint pro začátečníky - neakreditováno
28. Czech POINT – Evidence obyvatel - neakreditováno
29. Czech POINT – Evidence obyvatel II
30. Základní legislativa v oblasti eGovernmentu
31. Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání
32. GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy - neakreditováno
33. Informační systém datových schránek II - neakreditováno
34. Zpracování osobních údajů ve veřejné správě - neakreditováno
35. Aktualizační kurz - Základní kompetence manažera a implementace eGovernementu 2010 (cílová skupiny manažeři - prezenční
36. Aktualizační kurz - Legislativa eGovernmentu a metodika výuky nových eGovernmentových dovedností 2010 (cílová skupiny školitelé) - prezenční

V přípravě (2010)
1. Distanční vzdělávání se zaměřením na eLearning – kurz pro manažery a školitel
2. Registr obyvatel - odloženo
3. Registr osob - odloženo
4. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - odloženo
5. Registr práv a povinností - odloženo
6. Práce s datovými úložišti
7. Spisová služba Ginis
8. Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu
9. Efektivní veřejná správa
10. Základní registry veřejné správy pro manažery eGON center (primární cílová skupiny manažeři) - odloženo
11. Informační systém o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy(primární cílová skupiny manažeři)
12. Technologická centra (primární cílová skupiny školitelé)

V přípravě (2011)
1. Obecné základy práce s portálem Czech POINT – aktualizační kurz 2011
2. Elektronizace veřejné správy
3. Elektronizace procesů v úřadu
4. Aktualizační kurz - Základní kompetence manažera a implementace eGovernementu 2011 (primární cílová skupiny manažeři)
5. Aktualizační kurz - Legislativa eGovernmentu a metodika výuky nových eGovernmentových dovedností 2011 (primární cílová skupiny školitelé)

5 dokumentů

Manuál eGon Centra Telč
   2.73 MB

Inovovaný produkt projektu

VLOŽIL: Jitka Šmachová (20.09.2012) , UPRAVIL: Jitka Šmachová (14.06.2013)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Aktuální přehled počasí pro Telč

25.09.2020
20:47:15
Teplota vzduchu 9.6 °C
Rychlost větru 9.6 km/h
Tlak vzduchu 996.6 hPa
Denní srážky 12.2 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Vzdělávání v eGon Centru Telč Vzdělávání v eGon Centru Telč Vzdělávání v eGon Centru Telč Vzdělávání v eGon Centru Telč Vzdělávání v eGon Centru Telč Vzdělávání v eGon Centru Telč Vzdělávání v eGon Centru Telč Vzdělávání v eGon Centru Telč Vzdělávání v eGon Centru Telč Vzdělávání v eGon Centru Telč

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč