Odbor životního prostředí

Kontakty

jméno a příjmení email telefon osobní certifikát
Ing. Vlastislav Soukup (vedoucí) vlastislav.soukup@telc.eu 567 112 491 osobní certifikát
Pavlína Kretová pavlina.kretova@telc.eu 567 112 494
Věra Mikešová vera.mikesova@telc.eu 567 112 492 osobní certifikát
Bc. Jana Pokorná jana.pokorna@telc.eu 567 112 495
DiS. Stanislav Tobolka stanislav.tobolka@telc.eu 567 112 493
QRAdresa: Na Sádkách 453, Telč
E-mail: ozp@telc.eu

Informace dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší - informace o podaných žádostech o závazné stanovisko

Informace k výměně kotlů na tuhá paliva

Informační leták o povinném čipování psů


Do působnosti spadá:
  
Výkon státní správy podle zákona o odpadech ve správním obvodu - Věra Mikešová, DiS.
 

- podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle katalogu odpad?
- uděluje souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady
- uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
- vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi
- kontroluje dodržování právních předpisů fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, právnickými osobami a obcemi

Výkon státní správy podle zákona o ochraně ovzduší ve správním obvodu - Pavlína Kretová

- kontroluje dodržování povinností provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu
- ukládá pokuty za přestupky a správní delikty, nejsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních vyjmenovaných zdrojů v příloze č. 2 zákona 
- rozhoduje o uložení opatření ke zjednání nápravy provozovateli stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona
- rozhoduje o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona
- vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší nevyjmenovaných zdrojů v příloze č. zákona
- zajišťuje distribuci emisních plaket 

Výkon státní správy podle zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích ve správním obvodu - Bc. Jana Pokorná, Stanislav Tobolka, DiS.

- vydává stavební povolení vodních děl (jako speciální stavební úřad)
- povoluje nakládání s vodami
- schvaluje provozní a manipulační řády a havarijní plány
- vyjadřuje se k záměrům
- vydává souhlasy se stavbami v záplavových územích a ochranných pásmech
- shromažďuje majetkovou a provozní evidenci
- vede vodoprávní evidenci
- provádí dohled nad vodními díly
- kontroluje dodržování právních předpisů
- ukládá pokuty
- zajišťuje činnosti jako povodňový orgán mimo povodeň (povodňové prohlídky)

Výkon státní správy podle zákona o lesích ve správním obvodu - Ing. Vlastislav Soukup

- vydává stanoviska k vyrozumění o těžbě
- předává vlastnické separáty lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
- rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkce lesa
- rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa
- rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesá pod 1 ha
- rozhoduje o oddělení lesních pozemků plnění funkce lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkce lesa a o výši poplatků za odnětí
- rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
- rozhoduje o vyjímkách ze zákazu provádět mítní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
- rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
- rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků opatření k zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkce, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti  v lese v případech hrozících škod
- uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentací
- vydává souhlas k vydání rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa do výměry 1 ha, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
- vykonává dozor
- ukládá pokuty za přestupky a správní delikty

Vykonává státní správu podle zákona o myslivosti ve správní obvodu - Ing. Vlastislav Soukup

- povoluje lov zvěře
- ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře
- ustanovuje a odvolává mysliveckou stráž
- rozhoduje o konání a pořádá chovatelské přehlídky
- povoluje vypouštění zvěře do honitby
- povoluje dočasné držení zvěře v zajetí
- rozhoduje o uznání honiteb
- vede registr honebních společenstev
- eviduje myslivecké plány chovu a lovu
- vydává lovecké lístky
- vede evidenci loveckých lístků
- vydává plomby na označení ulovené zvěře
- ukládá pokuty za přestupky a správní delikty

Výkon státní správy podle zákona o ochraně přírody a krajiny ve správním obvodu - Stanislav Tobolka, DiS.

- vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
- povoluje kácení dřevin
- vydává závazná stanoviska k zásahu do registrovaných krajinných prvků
- podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody
- vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
- vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
- mohou vyzvat k prokázání povolení způsobu nabytí zvláštních druhů
- vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
- ukládá pokuty za protiprávní jednání
  atd.

Výkon státní správy podle zákona na ochranu zemědělského půdního fondu ve správním obvodu - Pavlína Kretová

- ukládá odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- vydává souhlas ke změně kultury z trvalého travního porostu na ornou půdu
- vydává souhlas s návrhem tras vedení a komunikace
- vydává stanoviska k regulačním řádům
- vydává souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu
- ukládá změnu kultury zemědělské půdy
- ukládá pokuty za nepovolené odnětí nedovolenou změnu kultury

Výkon státní správy podle zákona o rybářství ve správní obvodu - Věra Mikešová, DiS.

- vydává a odebírá rybářské lístky
- vede evidenci rybářských lístků
- ustanovuje odvolává rybářskou stráž
- ukládá pokuty za přestupky a správní delikty

- výkon státní správy na úseku včelařství, veterinární a rostlinolékařské péče apod. - Věra Mikešová, DiS., Ing. Vlastislav Soukup, Bc. Jana Pokorná
- podpora ekologické výchovy a ekologických informací - Stanislav Tobolka, DiS.
- projednává přestupky podle zvláštních právních předpisů na úseku své působnosti
- vydává stanoviska nebo závazná stanoviska nebo koordinovaná stanoviska podle stavebního zákona

Řešení životních situací

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (25.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Věra Mikešová 567 112 492 vera.mikesova@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Věra Mikešová (25.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (25.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (25.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (25.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (25.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Dušan Novotný (17.10.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (25.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)

Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (21.11.2013)

Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (21.11.2013)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (21.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)

Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (21.11.2013)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (21.11.2013) , UPRAVIL: Vlastislav Soukup (25.11.2013)

Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (21.11.2013)

Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (21.11.2013)

Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (21.11.2013)

Kompetentní osoba:
Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491 vlastislav.soukup@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (21.11.2013)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Věra Mikešová 567 112 492 vera.mikesova@telc.eu Odbor životního prostředí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
 
VLOŽIL: Vlastislav Soukup (25.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (07.03.2018)
VLOŽIL: Dušan Novotný (15.05.2012) , UPRAVIL: Pavlína Kretová (11.11.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč