Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Odbor životního prostředí

Kontakty

jméno a příjmení email telefon osobní certifikát
Ing. Vlastislav Soukup (vedoucí) vlastislav.soukup@telc.eu 567 112 491 osobní certifikát
Pavlína Kretová pavlina.kretova@telc.eu 567 112 494
Věra Mikešová vera.mikesova@telc.eu 567 112 492 osobní certifikát
Ing. Stanislav Němec stanislav.nemec@telc.eu 567 112 493
Bc. Jana Pokorná jana.pokorna@telc.eu 567 112 495
QRAdresa: Na Sádkách 453, Telč
E-mail: ozp@telc.eu

Informace dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší - informace o podaných žádostech o závazné stanovisko

Informace k výměně kotlů na tuhá paliva

Informační leták o povinném čipování psů


Do působnosti spadá:

  
Výkon státní správy podle zákona o odpadech ve správním obvodu - Věra Mikešová, DiS.
 
- podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle katalogu odpad?
- uděluje souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady
- uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
- vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi
- kontroluje dodržování právních předpisů fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, právnickými osobami a obcemi

Výkon státní správy podle zákona o ochraně ovzduší ve správním obvodu - Pavlína Kretová

- kontroluje dodržování povinností provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu
- ukládá pokuty za přestupky a správní delikty, nejsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních vyjmenovaných zdrojů v příloze č. 2 zákona 
- rozhoduje o uložení opatření ke zjednání nápravy provozovateli stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona
- rozhoduje o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona
- vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší nevyjmenovaných zdrojů v příloze č. zákona
- zajišťuje distribuci emisních plaket 

Výkon státní správy podle zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích ve správním obvodu - Bc. Jana Pokorná

- vydává stavební povolení vodních děl (jako speciální stavební úřad)
- povoluje nakládání s vodami
- schvaluje provozní a manipulační řády a havarijní plány
- vyjadřuje se k záměrům
- vydává souhlasy se stavbami v záplavových územích a ochranných pásmech
- shromažďuje majetkovou a provozní evidenci
- vede vodoprávní evidenci
- provádí dohled nad vodními díly
- kontroluje dodržování právních předpisů
- ukládá pokuty
- zajišťuje činnosti jako povodňový orgán mimo povodeň (povodňové prohlídky)

Výkon státní správy podle zákona o lesích ve správním obvodu - Ing. Vlastislav Soukup

- vydává stanoviska k vyrozumění o těžbě
- předává vlastnické separáty lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
- rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkce lesa
- rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa
- rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesá pod 1 ha
- rozhoduje o oddělení lesních pozemků plnění funkce lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkce lesa a o výši poplatků za odnětí
- rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
- rozhoduje o vyjímkách ze zákazu provádět mítní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
- rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
- rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků opatření k zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkce, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti  v lese v případech hrozících škod
- uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentací
- vydává souhlas k vydání rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa do výměry 1 ha, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
- vykonává dozor
- ukládá pokuty za přestupky a správní delikty

Vykonává státní správu podle zákona o myslivosti ve správní obvodu - Ing. Vlastislav Soukup

- povoluje lov zvěře
- ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře
- ustanovuje a odvolává mysliveckou stráž
- rozhoduje o konání a pořádá chovatelské přehlídky
- povoluje vypouštění zvěře do honitby
- povoluje dočasné držení zvěře v zajetí
- rozhoduje o uznání honiteb
- vede registr honebních společenstev
- eviduje myslivecké plány chovu a lovu
- vydává lovecké lístky
- vede evidenci loveckých lístků
- vydává plomby na označení ulovené zvěře
- ukládá pokuty za přestupky a správní delikty

Výkon státní správy podle zákona o ochraně přírody a krajiny ve správním obvodu - Ing. Stanislav Němec

- vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
- povoluje kácení dřevin
- vydává závazná stanoviska k zásahu do registrovaných krajinných prvků
- podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody
- vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
- vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
- mohou vyzvat k prokázání povolení způsobu nabytí zvláštních druhů
- vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
- ukládá pokuty za protiprávní jednání
  atd.

Výkon státní správy podle zákona na ochranu zemědělského půdního fondu ve správním obvodu - Pavlína Kretová

- ukládá odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- vydává souhlas ke změně kultury z trvalého travního porostu na ornou půdu
- vydává souhlas s návrhem tras vedení a komunikace
- vydává stanoviska k regulačním řádům
- vydává souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu
- ukládá změnu kultury zemědělské půdy
- ukládá pokuty za nepovolené odnětí nedovolenou změnu kultury

Výkon státní správy podle zákona o rybářství ve správní obvodu - Věra Mikešová, DiS.

- vydává a odebírá rybářské lístky
- vede evidenci rybářských lístků
- ustanovuje odvolává rybářskou stráž
- ukládá pokuty za přestupky a správní delikty

- výkon státní správy na úseku včelařství, veterinární a rostlinolékařské péče apod. - Věra Mikešová, DiS., Ing. Vlastislav Soukup, Bc. Jana Pokorná
- podpora ekologické výchovy a ekologických informací - Ing. Stanislav Němec
- projednává přestupky podle zvláštních právních předpisů na úseku své působnosti
- vydává stanoviska nebo závazná stanoviska nebo koordinovaná stanoviska podle stavebního zákona

Řešení životních situací

Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - § 24 lesního zákona

Návrh na ustanovení rybářské stráže

Poskytování informací o stavu životního prostředí

Povolení chovu zvěře v zajetí a její případné vypuštění do honitby

Rozhodnutí o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře

Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy

Umístění stavby na lesním pozemku

Umístění stavby na lesním pozemku

Ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře

Ustanovení nebo zrušení myslivecké stráže

Uznání honitby

Vedení rejstříku honebních společenstev

Vydání loveckého lístku pro české občany a cizince

Vydání povolení k lovu mimo dobu lovu

Vydání povolení ke snížení stavů zvěře (§ 39 zákona o myslivosti)

Vydání vyjádření k lovu nenormované zvěře (§36 odst. 5 zákona o myslivosti)

Vydání výjimky ze zakázaných způsobů lovu zvěře

Vydávání rybářských lístků

VLOŽIL: Dušan Novotný (15.05.2012) , UPRAVIL: Pavlína Kretová (11.09.2019) Dušan Novotný (08.09.2017)

Město a samospráva

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

13.11.2019 - 16.12.2019

Pozvánka na Valnou hromadu č. 2/2019 Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" konanou dne 16. 12. 2019 (PDF 34 kB)

13.11.2019 - 27.11.2019

Usnesení z 26. schůze rady města dne 6. 11. 2019 (PDF 47 kB)

13.11.2019 - 16.12.2019

Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" - Rozpočet na r. 2020 + Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2023 (PDF 89 kB)

12.11.2019 - 27.12.2019

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, 4. 11. 2019 (PDF 60 kB)

12.11.2019 - 27.12.2019

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města dne 4. 11. 2019 (PDF 46 kB)

12.11.2019 - 28.11.2019

Valná hromada svazku obcí Česká inspirace 28. 11. 2019 (PDF 76 kB)

12.11.2019 - 30.11.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29. 11. - Telč - Podolí a Staré Město (PDF 101 kB)

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10. 12. - Telč lokalit v Lipkách (PDF 94 kB)

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Telč, Na Sádkách nové rodinné domy okolo Muzea Techniky (PDF 98 kB)

Aktuality

12.11.2019

Uzavření registru řidičů ve dnech 19. - 20. 11. 2019více

12.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 12.11 .2019více

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

24.10.2019

Představení návrhu územní studie pro lokalitu Na Posvátnévíce

23.10.2019

Studie proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu Telčskovíce

21.10.2019

Informace o počasívíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5891 návštěvníků, od otevření expozice 35206 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 12:45:04

  Teplota vzduchu:
  1,3 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1004,7 hPa
  Denní srážky:
  6,4 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 32 W/m²
 • Kamera LIVE