Výzva k podání žádostí do programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

Ministerstvo kultury ČR připravilo opět pro rok 2020 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen Program). Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
Aktuální uzávěrka příjmu žádostí je 28. února 2020.
Žadatelem o poskytnutí příspěvku může být vlastník kulturní památky, která se nachází ve správním území obce s rozšířenou působností Telč.
 
Důležitá změna pro rok 2020:
Pro rok 2020 je nutné podat žádost na dvou předepsaných formulářích, a to: „Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020“ a „Žádost o státní dotaci v roce 2020“.
Žadatel odevzdává originály vyplněných a podepsaných formulářů žádosti včetně doporučení krajského úřadu a příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu na úřad místně příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února 2020. K žádosti je nutné přiložit povinné přílohy.
 
Žádost mohou tedy vlastníci památek předkládat na Městský úřad Telč (odbor rozvoje a územního plánování), nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Kontaktní osoby: Vladimír Švec (vladimir.svec@telc.eu, 567 112 421)‏, Ing. arch. Ivana Krejčová (ivana.krejcova@telc.eu, 567 112 426).
 
Vzhledem k časovému prostoru upozorňujeme, že součástí příloh žádosti musí být mimo jiné:
  • Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
  • Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje;
  • Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením sjednané roční ceny těchto prací;
 
Obecné podmínky vydané Ministerstvem kultury ČR, formuláře žádosti a požadované přílohy jsou ke stažení na int. stránkách Ministerstva kultury ČR: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Doporučujeme tento program kombinovat s dotačním programem kraje Vysočina na obnovu památek (podávání žádostí na kraj Vysočina do 15.2.2020). Souběh dotací je možný a bodově i zvýhodněný!
VLOŽIL: Vladimír Švec (13.01.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

01.04.2020
22:49:43
Teplota vzduchu -1.2 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1019 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč